جایگاه فقه معارف اسلامی در فرهنگ سازمان‌های حفاظتی نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشگاه عالی دفاع ملی و مدرس حوزه

2 دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی

چکیده

باتوجه به آن که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه دین و مکتب اسلام بنا شده و بانی فرهنگ انقلاب حضرت امام خمینی‌خود عارف و فیلسوفی بزرگ و فقیهی جامع بوده‌اند، لازم است در تمام ارکان و ابعاد این نظام اسلامی به‌مسائل فرهنگی که بخش اعظم آن محصول مباحث فقهی و معرفتی است توجه کامل شود. یکی از این ارکان نظام، نهادهای امنیتی و حفاظتی و اطّلاعاتی هستند. در مقاله توصیفی و تحلیل محتوائی حاضر، با مراجعه به منابع مربوط به مبانی  اعتقادی و فقهی که تعالی فرهنگ مطلوب شرعی بدان وابسته است از یک سو و از سوی دیگر با شناخت و بیان خلاء‌ها و کاستی‌های موجود که از مطالعه مدارک رسمی سازمان و طی جلسات کارشناسی و تجربی مدیریت راهبردی سازمان در طی چند سال به‌روش مشاهده حضوری[1] حاصل شده است، به این موضوع پرداخته شده و پس از تعریف فقه اطلاعاتی  به بیان جایگاه فقه حداکثری در منظر حضرت امام  و مقام معظم رهبری  اشاره شده است. در این حوزه، به آثار وضعی گناهان  و تأثیر گناه در سوء فهم انسان توجّه شده، و ضرورت احتیاط را به عنوان مهمترین مبانی اخلاقی معرفی کرده، اعتقاد به‌غیب، ولایت تشریعی را نیز به‌عنوان مبانی معرفتی و مساله ضرورت حفظ نظام، تقدم احکام ثانوی، ترجیح اهم بر مهم، رعایت  ضرورت‌ها و پرهیز از مکر و خدعه و توهم تکلیف به‌عنوان مبانی مهم فقهی در فقه اطلاعاتی است[1]- Clinical Approach

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

 

1-      قرآن کریم(1374). ترجمه آیت الله مکارم شیرازی، چاپ دوم.

2-      شریف الرضی، محمدبن حسین، صالح، صبحی، نهج البلاغه، ناشر دارالهجره

3-      مجلسی، محمدباقربن محمدتقی (1983). بحارالانوار. بیروت:موسسه الوفاء.

4-      امام خامنه‎ای‌ مجموعه بیانات. قابل دسترس در پایگاه رسمی اینترنتی، khamenei.ir. www

5-      جوادی‌آملی،عبدالله، فلسفه حقوق بشر، مرکز نشر اسرا، چاپ ششم،

6-      طوسی، خواجه نصیرالدین محمد بن الحسن(1420). نقد المحصل.دار التعارف.

7-      سلطانی، محمدرضا(1391). تحلیل وضعیت و طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح مبتنی برمبانی دینی وارزش‌های انقلاب اسلامی. دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی. سال 20. شماره 1.

8-      سیوطی، جلال الدین. (1421). الدّرالمنثور، تحقیق عبدالرزاق مهدی‌دار.  بیروت: احیاء التراث العربی

9-      عابدی، احمد(1389). فقه الأمن. انتشارات زائر. چاپ اول.

10-   عاملی، محمد بن الحسن (1414). وسائل الشیعه. تصحیح و تحقیق مؤسسه آل البیت.

11-   فاضل لنکرانی، محمد (1422). شرح تحریر الوسیله. کتاب القضاء. انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار‌  

12-   نجفی، محمدحسن‌ بن‌باقر (1387). جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. جلد40. چاپ دوم.

13-   یزدی، محمد. (1387). نظریه امام خمینی دراحکام ثانویه. فقه اهلبیت. شماره 54.