نقش فناوری‌های همگرا در ارتقاء توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین

چکیده

این تحقیق در پی تبیین نقش آن دسته از فناوری‌هایی است که با همگرایی خود منجر به ارتقای توان نظامی بومی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت و نهایتاً بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران می‌شود. جامعه آماری این تحقیق در مرحله نخست شامل 63 نفر از خبرگان علمی- تخصصی آگاه به مسایل راهبردی و فناوری‌های نوین همگرا در چهار حوزه مختلف آن از سایر دانشگاها و مراکز دولتی بود که گردآوری اطلاعات پیرامون احصای ابعاد اصلی همگرایی انجام شد و سپس در مرحله دوم امر گردآوری اطلاعات از30 نفر از خبرگان نظامی از ودجا، آجا، سپاه پاسداران، دانشگاه عالی دفاع ملی و ستاد کل ن. م انجام شد و نتایج این تحقیق مبین احصای4 بعد،10 مؤلفه و63 شاخص، و اثبات هم افزایی و وجود ارتباط‌، تعامل و رابطه دو سویه بین متغیر‌های مستقل ترکیبی زوجی (IC, BI, NC, NI, BC, NB) و متغیرهای ترکیبی سه‌تایی (BIC, NBI, NIC, NBC) با متغیر وابسته همگرایی (NBIC) بود. نتایج این تحقیق مبین آن است که به‌کارگیری فناوری‌های همگرا به‌ عنوان فناوری‌های حساس، باعث ارتقاء توان نظامی و صنایع بومی، امنیت، تجهیزات خودکار و بدون،‌ سرنشین آموزش و محیط‌های آموزشی مجازی شبیه‌سازی شده شناسایی و حفاظت در برابر عوامل شیمیایی، رادیولوژیکی و انفجاری شده و جان سربازان را بهتر از گذشته حفظ‌ می کند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف- منابع فارسی

1-     صحیفه‌نور(1378). مجلدات 10، 20. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  

2-     امام خامنه‌ای ، بیانات قابل‌دسترس در سایت رهبری (www.khamenei.ir)

3-     پایا،ع وکلانتری نژاد،ر(1390).چهارمین موج توسعه علمی-فناورانه و پیامد های فرهنگی واجتماعی آن در ایران،  تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

4-     حکیم، الف و فرشچی، و همکاران (1391). کاربرد فناوری‌های همگرا در شکل‌دهی به فضای رزم آینده، تهران: مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی سپاه - دانشگاه امام حسین  

5-     فرشچی، ع و مهرورزی، م (1387). نقش فناوری‌های همگرا در بهبود عملکرد انسانی، (روکو، میهال سی،). تهران: موسسه آموزشی تحقیقاتی  صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی

6-     کریمی، حمید(1391). تبیین الگوی بازدارندگی همه‌جانبه دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدید ناهمتراز، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع

7-     مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام (1378). صحیفۀ نور. مجلدات 10، 20.

 

 

ب- منابع انگلیسی

1-       Ben-Horin, Rio, (2001), ‘Non lethal weapons Theory, Practice and what lies Between’, JCSS, JAFFEE Center for Strategic Studies Telaviv University, Vol.13, No.4

2-       Canton, J. (2004) Designing the Future NBIC Technologies and Human Performance Enhancement, Institute For Global Futures, San Francisco, California 94123, USA. Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 1013, Issue 1.

3-       Castells, M. (2000) the Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford.

4-       Coenen, C. (2008) Converging Technologies: The status of the debate and political activities, TAB background paper no. 016. Berlin, 266 pages, Availabe online at: http://www.tab-beim-bundestag.de/en/publications/ reports/hp016.html.

5-       McKone, T. E. (2000) Strategies to Protect the Health of Deployed U.S. Forces: Detecting, Characterizing, and Documenting Exposures, National Academies Press, pages 242-248.

6-       Nordmann, A. (2004) Converging Technologies – Shaping the Future of European Societies, European Commission, Brussels.

7-       Roco, M. C., Bainbridge, W. S. (2001) Societal Implications of Nano science and Nanotechnology, Kluwer, Dordrecht.

8-       Roco, M. C., Bainbridge, W. S. (2002) Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science, Arlington, Virginia.

9-       Roco, M. C., Bainbridge, W. S. (2003) Converging Technologies for Improving Human Performance, Kluwer, Dordrecht

10-   Roco, M. C. and Bainbridge, W. S (2006) Managing Nano-Bio-Info-CogInnovations: Converging Technologies in Society, 1–7. Springer. Printed in the Netherlands.

11-   Scales, Robert (2004), "Cognitive Transformation and Culture-Centric Warfare" Testifying before the House Armed Services Committee on July 15, 20