الگوی باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رویکرد راهبردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از تحقیق ارائه الگوی باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان صنایع هوافضا با رویکرد راهبردی است. پس از مطالعه نظری و بررسی الگوهای طراحی نظام سازمانی الگوی باز طراحی یک نظام سازمانی تحت عنوان الگوی اولیه ارائه شد وبا مطالعه نظام تحقیق و توسعه و هوافضای چند کشور و همچنین مصاحبه با خبرگان داخل سازمان و خارج از سازمان(تامین کنندگان و مشتریان)، الگوی نهایی بازطراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان صنایع هوافضا با رویکرد راهبردی را ارائه گردید.
الگوی باز طراحی نظام تحقیق و توسعه با رویکرد راهبردی در جلسه ای متشکل از 33 نفر از خبرگان هوافضا مورد بررسی و ارزیابی(اعتبار سنجی) در پنل خبرگان قرار گرفت. الگوی کلی مدل در سه بخش متغیر های محیط، متغیر های سازمانی و متغیر های نتایج و همچنین ارتباط این سه دسته متغیر و همراستایی آنها با توجه به وزن و اهمیت در دستیابی نظام تحقیق و توسعه به عملکرد برتر مورد تایید پنل قرار گرفت که یافته های آن در مقاله آمده است.
در این مرحله پرسشنامه تحقیق طراحی گردید و برای روایی در اختیار بیش از 30 نفر از جامعه خبرگان سازمان قرار داده شد. پس از نهایی شدن پرسشنامه در نمونه 108 نفری از جامعه 150 نفری سازمان توزیع گردید. پس از جمع آوری داده ها، به کمک نرم افزار AMOSE 18 مورد آزمون واقع شد. از طرفی در تحلیل عاملی بوسیله نرم افزار AMOS18  13 متغییر تحقیق تایید شدند و نشان داد که این متغیر ها ابعاد اصلی الگو(محیط، سازمان و نتایج) را اندازه گیری می کنند. که البته یکی از این متغیر ها، یعنی متغیر زیر نظام از متغیر های سازمانی تحقیق  در مرحله تحلیل عاملی به دلیل بیشتر بودن عدد ضریب مسیر از 05/0 در سطح اطمینان 95/0  مورد تایید واقع نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of research & development system of aerospace industrial organization (AIO) with strategic approach

نویسندگان [English]

 • M Mahdi Nezhadnoori 1
 • N Dehghan 2
 • A Movafeghi
1 Associate Professor Malek Ashtar University of Technology
2 Associate Professor of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The aim of organization design or an organization architecture is that organization could value added continuously for present & future of customers and organization could itself organizing and optimizing.  Organization design is process of reshaping organization, rolls, and responsibilities. and effectively is alignment of structure, process, rewards, capability with strategy of organization.
Researching  after study of theory , study of  models of organizational system design , study of research &development system and aerospace of some countries ,also have interviewed    expert people  of inside and outside of organization(customers & suppliers), model of redesign of research & development  system of aerospace industrial organization(AIO) With  strategic approach has presented.
Model of redesign of research & development system of aerospace industrial organization (AIO) with strategic approach has evaluated in expert panel at session of 33 expert people of aerospace industrial organization. Model has three sections, environmental variable, organizational variable and result variable and model has linked between three variables and alignment of them, according of importance in achievement of research and development system to more performance, model has confirmed by expert panel that 13 items of expert panel findings were listed in table

کلیدواژه‌ها [English]

 • architecture
 • Model
 • organization design
 • organizational system
 • research & development
 • strategy and environment: strategy
 • cultural threats
 • satellite
 • cultural aggression
 1. منابع و ماخذ:

  -منابع فارسی:

  1. استیفن رابینز.(1391)، تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی، ‌ترجمه دکتر سید مهدی الوانی، دکتر حسن دانایی فرد، نشر اشراقی
  2. اعرابی،  پارسائیان.(1391)،  نظریه و طراحی سازمان، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
  3. برارپور،کوروش، (مترجم)، کامینگز، توماس وکریستوفر.(1391) ، تحول و توسعه سازمان، انتشارات فراز اندیش سبز
  4. جوادین، سید رضا، پورولی، بهروز،   جمالی پویا، الهام.(1389) ، سازمان ها و سازماندهی، انتشارات مروارید
  5. سند سازمانی سازمان صنایع هوافضا.(1390)، نشر داخلی
  6. عالم تبریز، اصغر.(1391)، ساختار سازمانی و طراحی سازمان، انتشارات نقش گستران بهار
  7. موسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی.(1385)،طرح راهبردی پروژه های تحقیقاتی پیشرفته  دفاعی  آمریکا(دارپا)، ناشر مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی
  8. مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.(1390)،شناسایی، ارزیابی و انتخاب فناوری در سازمان، ناشرمؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی
  9. مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.(1382)، ساختار علمی- تحقیقاتی دفاعی در 11 کشور،  نشر داخلی
  10. میربلوک، رضایی و موسوی.(1387)، بررسی تطبیقی نظام نوآوری کشور های مختلف در مقایسه با ایران، سایت پرتال جامع علوم انسانی(www.ensani.ir )

  -منابع لاتین:

   

  1. Alberts   David S.) 2012(Rethinking Organizational Design for Complex EndeavorsJournal of Organization   Design by Organizational Design Community

   

  2. Adema. Katie L.& Wesley S. Roehl.(2010)"Environmental scanning the future of event design", International Journal of Hospitality Management, Vol. 29, pp.199-207

  3. Burton. Richard M., Børge Obel, Starling Hunter, Mikael Søndergaard, Dorthe Døjbak.(, 1998) Kluwer Academic Publishers,Strategic Organizational Diagnosis and Design

  4.DOD-ORGANIZATION-MARCH-(2012)

  5. CichockiPatricia, IrwinChristine.( 2011) Organization Design A Guide to Building Effective Organizations

   

  6.  Corkindale ,Gill:  The Importance of Organizational Design and Structure, February 11, 2011

  7. DAFT RICHARD L., N. ANAND.( 2007)What is the Right Organization Design,Organizational Dynamics, Vol. 36, No. 4, pp. 329–344

  8.David, F.R. (2009). Strategic Management: Concepts and Cases. 12th ed. FT Prentice Hall, p. 104-114

  9. Dumais , Paul( 2011)  ,The Role of Organizational Design in 21 st Century Organizations,weLEAD Online Magazine

  10.Kesler ,Gregoryand Kates ,Amy, Kates  ,Kesler,( 2010),Designing Strategic Organizations The New Work of Executives and HR, (Jossey-Bass

  11 . Koontz, Harold &  Others(1988), Management, New York, McGraw-Hill, Inc, , 8th ed, P59

  12. McGee, E. Craig ,  Ph.D Kathy Molloy, M.A.(2013)M.B.A, Getting Results Through Organization Design

  13. Mercer Delta Consulting, modified by Bridgespan.( January 2000), Designing an Effective  Organization Structure

  14. Mintzberg, B Ahlstrand, J. Lampel (1998)Strategy Safari ,

  15.Nadler, with J. L.(1997),The Power of Organizational Architecture (Oxford University Press,

  16. Oliver wyman .(2005),strategic organization design

  17. Rily,gim.(2012),pest analysis,September,

  18.Rothaermel, F. T. (2012). Strategic Management: Concepts and Cases. McGraw-Hill/Irwin, p. 56-61

  19.Oxford Learning Lab (2012). PESTLE - Macro Environmental Analysis.

  20. SIMPSON,SARA.(2012),TOP TEN LEADERSHIP SKILS,