تبیین مؤلفه‌های راهبردی جذب منابع انسانی بر اساس قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

امروزه اهمیت و جایگاه مدیریت راهبردی منابع انسانی از سوی اندیشمندان دانش مدیریت بسیار مورد تأکید قرار گرفته و در این ارتباط نظریات، مدل‌ها و همچنین رویکردهای متنوع و نوینی ارائه شده است. اما نکته اصلی مورد توجه اغلب اندیشمندان غربی و اسلامی دانش مدیریت این است که با توجه به اینکه انسان در بستر فرهنگی و ارزشی خود اقدام به فعالیت می‌کند، بنابراین، لازم است مدل‌ها و نظریات مرتبط با منابع انسانی در سازمان‌های هر جامعه نیز بر اساس فرهنگ و ارزش‌های آن جامعه تعریف گردد. در این راستا، محققان با توجه به اهمیت، نفوذ و جایگاه دین اسلام در عصر حاضر، به بررسی کتاب آسمانی این دین، یعنی قرآن کریم که بر مبنای اعتقادات مسلمانان، کتاب زندگی فردی و اجتماعی است، پرداخته و سعی نموده‌اند که مؤلفه‌های راهبردی جذب منابع انسانی را بر اساس آن استخراج نمایند. محققان با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا به بررسی آیات قرآن کریم و تفسیر آنها بر اساس دو تفسیر ارزشمند المیزان و نور پرداخته­اند که با بررسی­های صورت گرفته، 88 آیه مرتبط با جذب منابع انسانی را در قرآن کریم شناسایی نموده­اند. محققان سپس از طریق فرآیند کدگذاری باز مفاهیم استخراجی از این آیات، به 100 مفهوم دست یافته و با گروهبندی این مفاهیم به 42 گروه و دسته­بندی این گروهها در 3 دسته شامل: جهت­گیری استراتژیک، اصول حاکم، و معیارهای (سلبی و ایجابی) جذب، مؤلفه‌های راهبردی جذب منابع انسانی را بر اساس آیات قرآن کریم  ارائه نموده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying the Indexes and Criterions of the Strategic Component of Human Resource Selection According to Holy Quran

نویسندگان [English]

  • v Taghipoor 1
  • S.N Motaginezhad 2
1 Faculty Member of Qom University
2 PhD student of Higher National Defense University
چکیده [English]

Most which western and Islamic scientists of management science believe that because human being is acting in his cultural and value base, then it is necessary that the models and theories related to Human Resource in the organization of every society must be defined according to their culture and values. In this regard, the authors, by paying attention to the importance, influence and position of Islam religion in contemporary era, have surveyed in holy Quran which is the base of Muslims beliefs, and the book of individual and social life, have tried to extract the components of Human Resource Selection according to this valuable source. The researchers have used the research method of content analysis and have surveyed holy Quran verses and two worthy commentaries of Almizan and Noor and through this survey, they have found 88 verses which are related to Human Resource Selection. Then they have achieved 100 meanings and by grouping these meanings into 42 groups and dividing them to three main branches, including: strategic direction, the main principles, and (deprival and demanding) criterions of selection, have offered the strategic components of Human Resorurce Selection according to holy Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource
  • Selection
  • Criterions and main principles of Selection
  • Holy Quran
فهرست منابع
-    قرآن کریم
-    استورات گرگ ال و براون کنت جی، (1390)، مدیریت منابع انسانی: پیوند استراتژی و عمل، مترجمین اعرابی، سید محمد و فیاضی، مرجان، تهران، انتشارات مهکامه، چاپ سوم
-    طباطبایی محمدحسین، تفسیر المیزان، سی دی جامع التفاسیر، شرکت نور، شهر قم
-    عباس‌نژاد، محسن، سیره مدیریتی امام علی(ع)، مجموعه سیره علوی، بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه، مشهد، 1389
-    قرائتی محسن، تفسیر نور، سی دی جامع التفاسیر، شرکت نور، شهر قم
-    گنجعلی، اسدالله، تیموریان مرتضی، عبدالحسین‌زاده محمد (1392): بررسی معیارهای شایستگی در قرآن، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی.
 
-    منابع لاتین
-     Badiyani Bhavin (2012):Human Resource Accounting : Brief History and Popular Models, Quest International Multidisciplinary Research Journal, p155-158
-    Brandt, E. & Kull, P. (2007).· Talent Management: How firms in Sweden find and nurture value adding human resources, Intarnationella Handelshogskolan, Available at www.essays.se/essay /47c 11 Oa845
-    Cheese, p., Thomas, R. J., & Elizabeth, C. (2008). The talent powered organization : strategies for globalization,talent management and high performance. Philadelphia: Kogan Page.
-    Donkin, R. (2007). Don't let them steal the HR silver. Human Resources, Mars 2007, P.20, Available at http://www.e24.se/dynamiciskt/Jobb
-    Elo, S. & Kyng¨s, H. (2008), “The qualitative content analysis process”, Journal of Advanced Nursing, Vol. 62, No. 1, Pp. 107–115.
-    Frank,F. D. & Taylor, C. R. (2004). Talent Management: trends That will Shape the Future, Human Resource Planning, 27(1): 33-41
-    Gilley, A., Gilley, J. W., Quatro, S. A., & Dixon, P. (2009). THE PRAEGER Handbook of Human Resource Management. Connecticut: Greenwood Publishing Group, Inc
-    Given, L. M. (2008), The Sage encyclopedia of qualitative research methods, London: SAGE.
-    Grainge, Z. (2007). Happy handover. Personnel Today, Spring 2007: 14-17
-    Hansen, F. (2007). What is 'talent'? Workforce Management, 86(1): 12-13.
-    Lawler, E. (2005). From human resource management to organizational effectiveness, Human Resource Management, 44(2): 165-170
-    Ooi, C. S. (2009). Surviving the war for talent in Asia : how innovation can help. Boston: Pearson Education, Inc.
-    Robbins SP, Decenzo DA 2004. Fundamentals of Management.Essential Concepts and Applications. 4thEdition. Upper Saddle River, NJ: Pearson, PrenticeHall.
-    Sandler, S. (2005). The top HR issues for 2005. HR Focus. 82(1): 12-14.
- Stiles, P. & Trevor, J. (2006). The human resource department: Roles coordination and influence" in Handbook of Research in International Human Resource Management, Edited by Gunter K. Stahl and Ingmar Bjorkman
-    ULRICH, D. and BROCKBANK, W. (2005) The HR value proposition. Boston, MA: Harvard Business School Press.