تبیین مؤلفه‌های راهبردی جذب منابع انسانی بر اساس قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

امروزه اهمیت و جایگاه مدیریت راهبردی منابع انسانی از سوی اندیشمندان دانش مدیریت بسیار مورد تأکید قرار گرفته و در این ارتباط نظریات، مدل‌ها و همچنین رویکردهای متنوع و نوینی ارائه شده است. اما نکته اصلی مورد توجه اغلب اندیشمندان غربی و اسلامی دانش مدیریت این است که با توجه به اینکه انسان در بستر فرهنگی و ارزشی خود اقدام به فعالیت می‌کند، بنابراین، لازم است مدل‌ها و نظریات مرتبط با منابع انسانی در سازمان‌های هر جامعه نیز بر اساس فرهنگ و ارزش‌های آن جامعه تعریف گردد. در این راستا، محققان با توجه به اهمیت، نفوذ و جایگاه دین اسلام در عصر حاضر، به بررسی کتاب آسمانی این دین، یعنی قرآن کریم که بر مبنای اعتقادات مسلمانان، کتاب زندگی فردی و اجتماعی است، پرداخته و سعی نموده‌اند که مؤلفه‌های راهبردی جذب منابع انسانی را بر اساس آن استخراج نمایند. محققان با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا به بررسی آیات قرآن کریم و تفسیر آنها بر اساس دو تفسیر ارزشمند المیزان و نور پرداخته­اند که با بررسی­های صورت گرفته، 88 آیه مرتبط با جذب منابع انسانی را در قرآن کریم شناسایی نموده­اند. محققان سپس از طریق فرآیند کدگذاری باز مفاهیم استخراجی از این آیات، به 100 مفهوم دست یافته و با گروهبندی این مفاهیم به 42 گروه و دسته­بندی این گروهها در 3 دسته شامل: جهت­گیری استراتژیک، اصول حاکم، و معیارهای (سلبی و ایجابی) جذب، مؤلفه‌های راهبردی جذب منابع انسانی را بر اساس آیات قرآن کریم  ارائه نموده­اند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

-    قرآن کریم

-    استورات گرگ ال و براون کنت جی، (1390)، مدیریت منابع انسانی: پیوند استراتژی و عمل، مترجمین اعرابی، سید محمد و فیاضی، مرجان، تهران، انتشارات مهکامه، چاپ سوم

-    طباطبایی محمدحسین، تفسیر المیزان، سی دی جامع التفاسیر، شرکت نور، شهر قم

-    عباس‌نژاد، محسن، سیره مدیریتی امام علی(ع)، مجموعه سیره علوی، بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه، مشهد، 1389

-    قرائتی محسن، تفسیر نور، سی دی جامع التفاسیر، شرکت نور، شهر قم

-    گنجعلی، اسدالله، تیموریان مرتضی، عبدالحسین‌زاده محمد (1392): بررسی معیارهای شایستگی در قرآن، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی.

 

-    منابع لاتین

-     Badiyani Bhavin (2012):Human Resource Accounting : Brief History and Popular Models, Quest International Multidisciplinary Research Journal, p155-158

-    Brandt, E. & Kull, P. (2007).· Talent Management: How firms in Sweden find and nurture value adding human resources, Intarnationella Handelshogskolan, Available at www.essays.se/essay /47c 11 Oa845

-    Cheese, p., Thomas, R. J., & Elizabeth, C. (2008). The talent powered organization : strategies for globalization,talent management and high performance. Philadelphia: Kogan Page.

-    Donkin, R. (2007). Don't let them steal the HR silver. Human Resources, Mars 2007, P.20, Available at http://www.e24.se/dynamiciskt/Jobb

-    Elo, S. & Kyng¨s, H. (2008), “The qualitative content analysis process”, Journal of Advanced Nursing, Vol. 62, No. 1, Pp. 107–115.

-    Frank,F. D. & Taylor, C. R. (2004). Talent Management: trends That will Shape the Future, Human Resource Planning, 27(1): 33-41

-    Gilley, A., Gilley, J. W., Quatro, S. A., & Dixon, P. (2009). THE PRAEGER Handbook of Human Resource Management. Connecticut: Greenwood Publishing Group, Inc

-    Given, L. M. (2008), The Sage encyclopedia of qualitative research methods, London: SAGE.

-    Grainge, Z. (2007). Happy handover. Personnel Today, Spring 2007: 14-17

-    Hansen, F. (2007). What is 'talent'? Workforce Management, 86(1): 12-13.

-    Lawler, E. (2005). From human resource management to organizational effectiveness, Human Resource Management, 44(2): 165-170

-    Ooi, C. S. (2009). Surviving the war for talent in Asia : how innovation can help. Boston: Pearson Education, Inc.

-    Robbins SP, Decenzo DA 2004. Fundamentals of Management.Essential Concepts and Applications. 4thEdition. Upper Saddle River, NJ: Pearson, PrenticeHall.

-    Sandler, S. (2005). The top HR issues for 2005. HR Focus. 82(1): 12-14.

- Stiles, P. & Trevor, J. (2006). The human resource department: Roles coordination and influence" in Handbook of Research in International Human Resource Management, Edited by Gunter K. Stahl and Ingmar Bjorkman

-    ULRICH, D. and BROCKBANK, W. (2005) The HR value proposition. Boston, MA: Harvard Business School Press.