دوره و شماره: دوره 17، شماره 77، پاییز 1398، صفحه 1-370 (سال هفدهم، شماره 77، پاییز 1398 ) 
11. تبیین و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

صفحه 225-250

داوود سلیمانی سوچلمائی؛ علی فرهی؛ محمدابراهیم سنجقی؛ هادی فقیه علی آبادی


12. دکترین نماز جمعه در تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه

صفحه 251-274

مهدی ابراهیمی؛ عباس چهاردولی؛ سیدرضا تقوی


13. شناخت مقوله انرژی در حوزه نظامی از منظر بکارگیری قابلیت های فناوری نانو

صفحه 275-294

مجتبی سعادتی؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ علیرضا عین القضاتی؛ فریما آگند؛ علی ولی سلطانی