تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل در جنگ اقتصادی با رویکرد تأمین مایحتاج اساسی مردم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیر عامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

روند تحولات جهانی و به ویژه منطقه‌ای و داخلی نظام جمهوری اسلامی به نفع قدرت ملی کشورمان و برخلاف منافع لیبرال- دموکراسی غربی بوده و لذا در شرایطی که بحران اقتصادی- اجتماعی غرب از یک سو و بیداری اسلامی در منطقه راهبردی خاورمیانه از سوی دیگر برنگرانی غرب دامن زده است، آمریکا و حامیان غربی آن، آخرین تیر ترکش تخاصم، یعنی تحریم هوشمند را که ترکیبی از تحریم واقعی و جنگ روانی است، علیه جمهوری اسلامی رها کرده­اند تا بتواند با ایجاد فشار لازم، ابتدا بین حاکمیت و مردم شکاف انداخته و سپس با ایجاد نارضایتی های اجتماعی، با بهره گیری از جنگ روانی و مدیریت اذهان، نظام جمهوری اسلامی را به ناکارآمدی و بی مسئولیتی متهم و با خالی کردن پشت نظام از حمایت و همراهی مردم، زمینه تحمیل خواسته های ظالمانه خود را بر کشورمان فراهم آورد.
بنابراین تحقیق حاضر تدوین راهبردهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع مایحتاج اساسی مردم به منظور مقابله با تحریم‌های اقتصادی دشمن در قالب الگوی اقتصاد مقاومتی نگاشته شده است.
روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و تدوین راهبرد با استفاده از روش تدوین راهبرد دانشگاه عالی دفاع ملی انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد راهبردهایی همچون تبیین اهداف دشمن و جلب مشارکت همگانی برای دفاع از عزت ملی، فرهنگ سازی به نفع مصرف تولیدات داخلی، اولویت بخشی به توسعه بخش کشاورزی و تولید اقلام راهبردی، مدیریت ذخایر و منابع ارزی کشور به نفع نیازهای اساسی و خرید اقلام ضروری و مقابله با هرگونه سودجویی و فرصت طلبی بخشی از راهبردهای پدافند غیرعامل در مقابله با تحریم‌های اقتصادی دشمن در تأمین به موقع، ذخیره‌سازی کافی و توزیع کارآمد مایحتاج اساسی مردم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

-   قرآن کریم، سوره های بقره، نساء، عنکبوت و تکاثر

-   نهج البلاغه، امام علی (ع ) - کلمات قصار

-   صحیفیه نور، امام خمینی ره، 1369، جلد 17و4، مجموعه رهنمودهای امام خمینی(قدس سره)/تهیه و تدوین انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی: تهران: انتشارات سروش

-   سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، 1392، – بند 6 و 7

- منابع فارسی:

-   آخوندی، مصطفی، 1381، "نظام دفاعی اسلام"، مرکز تحقیقات سپاه

-   "اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن"، ، 1392، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

-   بوزان، باری (1378)، "مردم، دولتها و هراس"، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

-   جلالی، غلامرضا، 1391، "مقدمه ای بر میانی نظری پدافند غیر عامل با رویکرد تهدیدات جدید،" انتسارات دانشگاه امام حسین (ع)

-   خوش چهره محمد، 1389، "تأملی ریشه نگر در الگوی استراتژی نیازهای اساسی"، فصلنامۀ راهبرد یاس، سال دوم، چاپ ششم

-   رضایی مجید، هاشمی محمد علی، 1391، "بازخوانی قاعدۀ نفی سبیل با رویکردی به اندیشه امام خمینی (ره)"، پژوهش نامه متین، 57.

-   رنجبر رحمان، "نحوه تعامل امنیت غذایی با امنیت ملی"، 1391، نشر دفتر تعاونی های تولیدی.

-   رهبر، فرهاد، خادمی، موسی، (1387)، "تهدید پذیری اقتصادی تهدیدپذیری هویت ملی مطالعه موردی ایران و کشورهای منطقه"، مطالعات ملی، تهران 

-   ساعد، نادر(1389)، "تحریم‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران درقطعنامه های شورای امنیت"، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 29.

-   سیف اله مراد، (1388)، "تبارشناسی تهدیدات نرم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران"، تهران: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.

-   سیف، اله­مراد، 1391،"الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران" ، فصلنامه آفاق امنیت سال پنجم شماره 16،.

-   کیانپور و همکاران1380،"تغذیه در شرایط اضطراری"، مجموعه مقالات همایش سلامت و بهداشت نظامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه  ا...

-   کوئین، جیمز برایان (1980)"مدیریت استراتژیک، فرآیند استراتژی"، ترجمه محمد صائبی، چاپ دوم، تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی .

-   گروه مطالعاتی امنیت (1378)، "تهدیدات قدرت ملی شاخص‌ها و ابعاد"، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی

-   "گزارش عملیات روانی اقتصادی"، 1392، ستاد کل نیروی مسلح

-   ماندل، رابرت (۱۳۷۹)، "چهره متغیر امنیت ملی"، پژوهشکده مطالعات راهبردی.  

-   الوانی، مهدی(1388) مدیریت عمومی، نشر نی

-   یاوری، کاظم، محسنی، رضا (1388)، "آثار تحریم‌های تجاری ومالی براقتصاد ایران"، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال 16، شماره 16

– منابع انگلیسی:

-  Gary Clyde Hufbauer and Barbara Oegg(2003), The Impact of Economic Sanctions on US Trade: Andrew Rose’s, International Economics Policy Briefs , Number PB03

 

- سایت‌ها:

- www.khamenei.ir

- rc.majlis.ir

- www.paydarymelli.ir