دوره و شماره: دوره 17، شماره 77، آبان 1398، صفحه 1-370 (همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد. ) 

مقاله پژوهشی:تبیین و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

صفحه 225-250

داوود سلیمانی سوچلمائی؛ علی فرهی؛ محمدابراهیم سنجقی؛ هادی فقیه علی آبادی


پژوهشی

مقاله پژوهشی:دکترین نماز جمعه در تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه

صفحه 251-274

مهدی ابراهیمی؛ عباس چهاردولی؛ سیدرضا تقوی


مقاله پژوهشی:شناخت مقوله انرژی در حوزه نظامی از منظر بکارگیری قابلیت های فناوری نانو

صفحه 275-294

مجتبی سعادتی؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ علیرضا عین القضاتی؛ فریما آگند؛ علی ولی سلطانی


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.
همه مقالات این شماره پژوهشی می باشد.