نیازسنجی آموزشی مسائل راهبردی اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

ثبات و پیشرفت جوامع و کشورها در محیط راهبردی کنونی  با ویژگی سیالیت، پیچیدگی، ابهام و عدم قطعیت نیازمند وجود مدیران راهبردی توانمند در مؤلفه‌های گوناگون قدرت ملی به‌ویژه بعد اجتماعی است  که مبتنی بر سنجش نیازهای برگرفته از الزامات و مسائل راهبردی تحت آموزش قرارگرفته باشند. بررسی به‌عمل‌آمده از نظام آموزش کنونی مدیران راهبردی و همچنین عدم تناسب بین دستاوردها و هزینه‌های نظام در عرصه اجتماعی با توجه به ذو ابعاد بودن آن مؤید پاسخگو نبودن نظام آموزش کنونی مدیران راهبردی در این عرصه می‌باشد. نظامی که در آن مسائل راهبردی این حوزه شامل نیات راهبردی، کلان‌روندها، چالش‌ها و شوک‌های راهبردی مورد شناسایی قرار گرفته و به‌تناسب نقش، اهمیت آن‌ها مدل مناسب آموزش دربرگیرنده ترکیب متوازن آن‌ها مشخص شود. هدف اصلی این تحقیق شناسایی مسائل راهبردی عرصه اجتماعی، نیازسنجی آموزش مدیران راهبردی این عرصه (مقایسه وضعیت موجود و مطلوب آموزش) و همچنین تعیین اهم عناوین آموزش جهت پاسخگویی به این نیازها می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و توسعه‌ای بوده که با رویکرد آمیخته و بهره‌گیری از تحلیل رگرسیون چند متغیره  و آزمون تی جهت پیش‌بینی عناوین اصلی آموزش مدیران راهبردی صورت گرفته است.  نتایج تحقیق بیانگر این است که بین وضعیت موجود و مطلوب آموزش مدیران راهبردی عرصه اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشته و در این عرصه  چالش‌های راهبردی، نیات راهبردی، شوک‌های راهبردی و کلان‌روندها به ترتیب بیشترین نقش را در تبیین الزامات آموزش مدیران راهبردی و رفع نیاز ایفا  می‌نمایند. 

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف- منابع فارسی:

-     اساسنامه دانشگاه عالی دفاع ملی مصوب شهریور ماه 1381

-     بار بازت جین، (2006)؛ مترجم رحمت‌الله پاک‌دل (1389) "نیازسنجی آموزشی، روش‌ها، ابزار و فنون"، تهران، آئیژ

-     بازرگان هرندی، عباس، (1389)، "ارزشیابی آموزشی مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی"، تهران، سمت

-   برایسون. جان. مور، (1386)،"برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی"، ترجمه دکتر عباس منوریان؛ تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

-   بسته اجرایی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه شماره ۲۴۶۳۵۵/ت۴۸۵۲۷هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

-     ترقی، علیرضا،(1392). "مدیریت تغییرات اجتماعی دهه آینده بر اساس منافع ملی ج.ا.ا"، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی

-     دلاور؛ علی، (1391)، "مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"، تهران انتشارات رشد.

-     رضایی، محسن؛ دهکردی، علی، (1387)؛ "ایران آینده در افق چشم‌انداز"، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات

-     سند چشم‌انداز ج.ا.ا در افق 1404

-     "سند نقشه جامع علمی کشور"، (1389)، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

-     عبدالله خانی، علی؛ (1390)؛ "فنون پیش‌بینی"؛ تهران انتشارات ابرار معاصر

-     فتحی واجارگاه، (1387)، "نیازسنجی پژوهشی، مسئله یابی پژوهشی و اولویت‌بندی طرح‌های تحقیقاتی"، تهران: نشر آئیژ

-     "قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران"، (1394 ـ 1390)، مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی

-     کافمن، راجر و هرمن، جری، (1374)،"برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی"ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان، تهران: انتشارات مدرسه.

-   مجموعه مطالعات پشتیبان، (1389"سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور، مبانی ارزشی و بینشی علم و فناوری"، مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری

-   مطالعه گروهی، (1388)، "طراحی مدل مرزشکنی علم و فناوری در ج.ا.ا و تدوین راهبردهای مطلوب" ، دوره پانزدهم مدیریت راهبردی دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی.

-     مطلبی، محمد، (1391)، "برنامه‌ریزی راهبردی آموزشی دانشگاه عالی دفاع ملی بر اساس نیاز‌های مدیریتی سطوح راهبردی کشور".

-   معین الدینی، محمود،(1394)، "طراحی نظام آموزشی- پژوهشی روزامد دانشکده مدیریت راهبردی بر اساس نیاز سنجی سطوح راهبردی" ،رساله دکتری، تهران دانشگاه عالی دفاع ملی.

 

منابع لاتین:

- Anna,S.S. Punkt.GmbH The Foresight Company available at: www.z-punkt.de

- Bryson, J.M. (2008)." Strategic planning for public and nonprofit organization A guide to strengthening and sustaining organizational Achievement" Third edition

- CJCSI. (2002)."National defense university education policy", chairman of the joint chiefs of staff instruction

- Freier, N. (2008). "Known Unknowns, unconventional Strategic chocks in defense strategy development" available at:

- Frost & Sullivan. (2011)."Mega trends" available at www.frost.com

- Gounzalez, M.E. (2007).designing a supply chain management academic curriculum usingQFD and benchmarking college of charlston.USA.

- Joint Doctrine& concept Centre, Ministry of Defense Shrivenham, Swindon SN6 RF U.K,JDCC. (2003)."Strategic trends" available in www.Jdcc.mod.uk/trends

- kowics,S.H. Hannah coock, anna littleboy. (2012). "Our future world" available in: www.csiro.au

- Mazure,G.H. (1996). the application of quality function deploy ment to design a course in the total quality management(TQM) at the univer sity of michigan

- The D.C.D.C "Global Strategic Trends Programme 2007- 20036" Third edition.