تاثیرآموزش‌های چندرسانه‌ای در کاهش آسیب‌پذیری توان مدیریتی صنعت هوانوردی (مطالعه موردی سوانح و رویدادهای هوایی کشور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

فنون آموزش‌های چندرسانه‌ای برای ایجاد ساختار مؤثر تصاویر، متن‌ها، گراف‌ها و سایر منابع آموزشی به کار می‌روند تا فراگیران را به درک ساده‌تر محتوای آن‌ها به شیوه دیداری در منابع اطلاعاتی موجود در کتاب‌های آموزشی کمک کنند تا بتوانند از ابزارهای مؤثر در کاربردهای آموزشی بهره گیرند. از عوامل مؤثر در ارتقا توان مدیریتی صنعت هوانوردی، استفاده از ابزارهای مؤثر بر کاهش سوانح و رویدادهای هوایی و افزایش ضریب ایمنی آن‌ها (با توجه به اهمیت موضوع) است. براین اساس، مقاله حاضر باهدف «تبیین عواملی از آموزش‌های چندرسانه‌ای که در کاهش آسیب‌پذیری توان مدیریتی صنعت هوانوردی تأثیرگذارند» انجام و با مطالعه مبانی نظری در این حوزه به چگونگی بهره‌گیری آموزش‌های پروازی از آموزش‌های چندرسانه‌ای و یادگیری تلفیقی و بهره‌برداری از این شیوه برای کاهش سوانح هوایی پرداخته است. این تحقیق کاربردی با روش موردی– زمینه‌ای انجام‌شده و جامعه‌ی آماری تحقیق شامل تعداد 36 نفر از اساتید و اعضاء هیئت‌علمی دانشکده پرواز دانشگاه هوایی شهید ستاری و کارشناسان بررسی سوانح هوایی می‌باشند. روش گردآوری داده‌ها کتابخانه­ای و میدانی و بافیش برداری و پرسشنامه بوده و اطلاعات با استفاده از آمارهای توصیفی تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصله از این تحقیق حاکی از رابطه معناداری بین آموزش‌های چندرسانه‌ای و کاهش سوانح هوایی و درنهایت افزایش توان مدیریتی صنعت هوانوردی دارد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف: منابع فارسی:

-  احمدی، غلام علی. (1382) ، "ایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند- مدار". تهران: مجموعه مقالات اولین همایش ارزشیابی تحصیلی.

-  بازرسی و ایمنی نهاجا، (1385)، "سال نامه سوانح هواپیما‌های نیروی هوایی (تجزیه‌وتحلیل)"، چاپخانه مرکزی نهاجا.

-  حسنی، فرنود (1382)، " آموزش در هزاره سوم آموزش تکنولوژی-تکنولوژی آموزش"، تهران: آگاه.

-  سرکشیکیان، امیرحسین، (1385)، "آموزش و یادگیری سنتی و مجازی"، ماهنامه مربیان،پاییز - شماره 21.

-  سرمد، زهره، عباس بازرگان، الهه حجازی. (1377‌)، "روش‌های تحقیق در علوم رفتاری"، تهران: آگاه.

-  سیف، علی‌اکبر. (1384)، "سنجش فرایند و فرآورده یادگیری: روش‌های قدیم و جدید"، تهران: دوران.

-  کیانی، فریبا و سماواتیان، حسین و پورعبدیان، سیامک (1389)، "آموزش‌های ایمنی، حمایت سازمانی ادراک‌شده برای ایمنی و رویدادهای مرتبط با ایمنی"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 20.

-  کیانی، فریبا و همکاران، (1391)، "اثربخشی آموزش‌های ایمنی برافزایش هوشیاری ایمنی با توجه به نقش تعدیل‌کننده کانون کنترل کارکنان در شرکت ذوب‌آهن اصفهان"، فصل‌نامه افق دانش دوره 18، شماره 5 (ویژه‌نامه)

-  گل گوند، فرخنده، (1386)، "مقایسه تأثیر روش تدریس فعلی با روش تدریس مبتنی بر پژوهش و اکتشاف در پایه اول متوسطه"، مجموعه مقالات همایش ارزشیابی تحصیلی، تهران.

-  محمودی، جعفر و همکاران، (1387)، "بررسی چالش‌های توسعه مدارس هوشمند در کشور، نوآوری‌های آموزشی"، شماره 27.

-  مروی نام، محمدرضا و همکاران، (1390)، "الگوی عوامل مؤثر در بروز سوانح هوایی، نشریه مهندسی هوانوردی"، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، سال سیزدهم، شماره 2.

-  نصیر زاده، عزیز و مروی نام، محمدرضا و بخشنده، محمد (1391) "افزایش ضریب ایمنی پرواز با طراحی بانک داده‌ها"، نشریه مهندسی هوانوردی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، سال چهاردهم،.

ب: منابع انگلیسی:

-Human factors training manual-Doc 9683-An/950

-Human Factors in Fatal Aircraft Accidents (1996) ISBN 0 642 24817 6و April و Department of Transport and Regional Development Bureau of Air Safety Investigation