مؤلفه‌های اثرگذار تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم بر احساس امنیت عمومی در سطح ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

احساس امنیت عمومی که مقدمه لازم برای حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی است، از نیازهای دیرین بشر می­باشد. مقوله احساس امنیت عمومی که شاخصه اصلی توسعه و ارتقای کشور محسوب می­شود، به‌شدت تحت­تأثیر تهدیدهای تروریستی قرار دارد. از جمله تهدیدهای تروریستی که تأثیر زیادی بر احساس امنیت عمومی می­گذارد تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم است، هدف از این پژوهش، تعیین مولفه­های اثرگذار بر تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم است و متناسب با این هدف سئوال تحقیق طراحی شده است. این پژوهش از نظر نوع، کاربردی- توسعه­ای و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش همبستگی است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که موثرترین عوامل (مولفه­ها) نقش آفرین تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم بر احساس امنیت عمومی در سطح ملی عبارتند از اقدامات روانی رعب‌آور، امکان نفوذ و اختلال در مراکز حیاتی از طریق فضای سایبر، حضور فعال در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به منظور دعوت به پیروی  از تفکرات آنان، ایجاد واگرائی بین حاکمیت و مردم، فاصله انداختن بین امنیت ذهنی با امنیت عینی، جلوگیری از محبوییت یک نظام در سطح بین­الملل، سوء استفاده سرویس­های اطلاعاتی معاند از آنان. ضمناً نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین اثرگذاری بین این عوامل بر امنیت عمومی­ اقدامات روانی رعب آور می­باشد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف- منابع فارسی

-    راپورت، دیوید سی،(1378)، تروریسم، گزیده مقالات سیاسی امنیتی، جلد اول، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-   سلمان خاکسار، عبدالحمید، (1389)، حکومت، فرد و امنیت، چاپ اول، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

-    شولتز، ریچارد، (1386)، رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی، ترجمه سید محمدعلی متقی نژاد، چاپ اول، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-   .  قائد رحمتی، ابراهیم. فعال، سیدال، (1397)، جریان‌های افراطی و تهدیدهای تروریستی آن‌ها، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه مطالعات اجتماعی ناجا.

-    کارگری، نوروز. معرا، نسرین، (تابستان 1397)، روان‌شناسی اقدامات تروریستی: هراس و هراس افکنی، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره چهاردهم، شماره36.

ب-منابع انگلیسی

-         Mickolus, E. F., Sandler, T., & Murdock, J. M. (1989). International terrorism in the 1980s: A chronology of events. Iowa State University Press.

-         Llinares, A., & Whittaker, R. (2006). Linguistic analysis of secondary school students’ oral and written production in CLIL contexts: studying social science in English. Current Research on CLIL, 28.