تأثیر تهدیدات آتی در فرماندهی مطلوب سازمان‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

فرماندهی دارای اوصاف رهبری است و جوهر فرماندهی را رهبری تشکیل می­دهد. بنابراین از این نگاه فرمانده محتاج دانش، خرد، صفات والای انسانی، هوش و ذکاوت تشخیص تهدیدات می­باشد. لذا در پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته و بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی و همبستگی از نوع کاربردی توسعه­ای؛ تلاش گردیده است تا رابطه بین تهدیدات آتی و فرماندهی مطلوب سازمان­های نظامی ج.ا.ا. بررسی و تعیین گردد.
به‌منظور بررسی تأثیر تهدیدات آتی در فرماندهی مطلوب از روش­های ریاضی (مشتق) و آمارهای استنباطی به توصیف و تحلیل­­ داده پرداخته شده که پرسشنامه­ی برای تعیین میزان رابطه تهدیدات آتی در فرماندهی مطلوب و بی­توجهی به تهدیدات آتی در غافلگیری فرمانده طراحی گردیده است. سپس بعد از کسب روایی و پایایی مناسب؛ و در جامعه آماری 49 نفری به‌صورت تمام شمار توزیع و پس از اخذ نظر جامعه آماری با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های آماری، تجزیه­وتحلیل و در ادامه به جمع­بندی و ارزیابی سؤالات تحقیق پرداخته‌شده ‌است. درنهایت در قسمت نتیجه‌گیری در پاسخ به سؤالات تحقیق، اثبات شد که فرمانده برای رسیدن به مرز فرماندهی مطلوب باید پیوسته تهدیدات را پیش­بینی و فراتر از آن باشد و برای مقابله آن برنامه و طرح داشته باشد. این امر طوری است که میزان همبستگی بین تهدیدات آتی و فرماندهی مطلوب 9/0 می‌باشد. یعنی این همبستگی مثبت، مستقیم و بسیار بالا است.  البته این رابطه در سه حالت مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:

- قرآن کریم(ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی)

- منابع فارسی

-     افتخاری، اصغر، (1386)،" شاخص‌های سنجش تهدید"، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پنجم، شماره هجدهم

-     افتخاری، اصغر، (1391)، "تهدید نرم: رویکرد اسلامی"، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول

-     بن أبی الحسن الدیلمی، الشیخ الحسن، (1392)، "اعلام الدینفی صفات المؤمنین"، قم انتشارات، مؤسسة آل البیت علیهم السلام

-   بیک، علی‌اصغر و دیگران، (1392)، "بررسی تأثیر انسجام ملی بر بازدارندگی همه‌جانبه دفاعی ج.ا.ا"، تهران، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، فصلنامه نگرش دفاعی، شماره سوم

-     جهانگیر، سید یحیی، (1392)، "پیشران­های اعتقادی آینده"، تهران انتشارات ملا هادی، چاپ سوم

-     صامتیان، امیرعلی، (1395)، "تکنولوژی و بیوتروریسم"، تهران، انتشارات نوین

-     فرتوک زاده، حمیدرضا و دیگران، (1395)، "روند شناسی تهدیدات آتی"، فصلنامه استراتژیک دفاعی، شماره 64

-   گروه مطالعاتی 24 دفاع ملی، (1396)، "تبیین علل و عوامل غافلگیری ج.ا.ا. در برابر تهدیدات نظامی امنیتی و راه­های پیشگیری از آن"، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی.

-   گروه مطالعاتی چهارم مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، (1394)، "دفاع دانش‌بنیان در برابر تهدیدات آینده"، تهران دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی