دوره و شماره: دوره 22، شماره 95، فروردین 1403، صفحه 1-252 (سال بیست و یکم، شماره 95- بهار 1402) 
مقاله پژوهشی: تحلیل بازی جنگ عملیات فتح‏ المبین

صفحه 49-72

مجتبی فتحی؛ علیرضا سعادت‏ راد؛ شهرام نوروزانی؛ مجید زین‏ الدینی