مقاله پژوهشی: الگوی تأمین نیازمندی‌های اساسی مردم با تأکید برامنیت و سرپناه در بحران ناشی از جنگ ناهمتراز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دافوس ارتش ج.ا.ایران

2 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی با هدف دستیابی به الگوی راهبردی تأمین نیازمندی‌‌های اساسی مردم در بحران ناشی از جنگ‌‌های ناهمتراز است که ابعاد امنیت و سرپناه را مورد واکاوی قرار می‌‌دهد.
 استقرار امنیت از ابتدایی‌‌ترین اصول جهت دست‌‌یابی به استانداردهای مطلوب برای آسایش و رفاه مردم است و ایجاد سرپناه و زیرساخت‌‌های لازم آن، یکی از ضروری‌‌ترین نیازها در بحران‌‌ها است، تا بیشترین امنیت، با کمترین هزینه جهت دفاع برای مردم فراهم شود و از طرف دیگر دشمن برای آسیب زدن به آن‌‌ها بیشترین زحمت‌‌ها را متقبل شود، لذا شناسایی مؤلفه‌‌ها و شاخص‌‌های تأمین امنیت و سرپناه  برای مردم در بحران‌‌ ناشی از جنگ‌‌ها، خصوصاً جنگ‌‌های ناهمتراز، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. هدف این  پژوهش تدوین الگویی مناسب به منظور تأمین امنیت و سرپناه مردم در بحران‌‌ ناشی از جنگ‌‌های ناهمتراز می‌‌باشد. نوع تحقیق این پژوهش کاربردی- توسعه‌‌ای است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با رویکرد آمیخته است. حجم جامعه آماری این تحقیق به‌صورت تمام شمار 52 نفر در نظرگرفته شده است. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و داده‌های حاصل از مطالعه منابع، با استفاده از روش تحلیل محتوی، روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم‌افزار «اسمارت پی‌‌ال‌‌اس» مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که این الگو، شامل 5 مؤلفه و 36 شاخص می‌‌باشد؛ بعد امنیت شامل دو مؤلفه(امنیت فردی، امنیت عمومی) و14 شاخص و بعد سرپناه شامل 3 مؤلفه‌‌(طراحی و معماری پناهگاه، مدیریت اسکان و امور پناهگاه‌‌ها و مکان‌‌یابی) و 22 شاخص می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The present article has been taken from a research aimed at achieving a strategic model of providing people’s basic needs in crisis caused by unbalanced wars, which analyzes the dimensions of security and shelter

نویسندگان [English]

 • H Valivand Zamani 1
 • V Riyazi 2
 • B Tohidian 3
1 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, Dafos Army, J.A., Iran
2 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, National Defense University
3 PhD in Strategic Defense Sciences, National Defense University
چکیده [English]

Establishing security is one of the most basic principles to achieve the desired standards for the people’s comfort and well-being, and creating shelter and its necessary infrastructure is one of the most essential requirements in crises, so that maximum security, with the lowest cost for defense is provided for the people, and on the other hand, make the enemy take the most effort to harm them. So, identifying the components and indicators of providing security and shelter for the people in crisis caused by wars, especially unbalanced wars are of special importance. This research aims at formulating a suitable model in order to provide security and shelter for people in the crisis caused by unbalanced wars. The research is of applied-developmental type. The descriptive-analytical research method is a hybrid approach. A 52-people statistical population was used. The analysis of information and data obtained from the study of the sources has been analyzed using the content analysis method, the structural equation modeling method with the partial least squares approach and using "Smart PLS" software. The research results showed that this model includes 5 components and 36 indicators; The security dimension includes two components (individual security, public security) and 14 indicators, and the shelter dimension includes 3 components (shelter design and architecture, accommodation management and shelter affairs, and positioning) and 22 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Model
 • people’s basic needs
 • security
 • shelter
 • crisis
 • unbalanced war
 • فهرست منابع:

  الف- منابع فارسی

  • اصغریان جدی، احمد، (1393)، الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بـهـشـتـی.
  • الوانی، سید مهدی، (1395)، مدیریت عمومی، تهران، انتشارات عطار.
  • امانپور، سعید، پیوند، ندا، اسدی کلمتی، اقبال، (1397)، جانمایی پناهگاه­های شهری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل(مطالعه موردی: منطقه 4 شهر اهواز)، جغرافیا و برنامه­ریزی شهری چشم­انداز زاگرس، دوره دهم، شماره 38.
  • امیری، افشار، (1390)، جنگ­های آینده و فناوری­های پیشرفته، تهران، نشر نگرش راهبردی.
  • بابویی، محمود رضا، ذوالفقاری، حسین، رادان، احمدرضا و بیات، بهرام.(1401). نقش مولفه های اطلاعات و امنیت در تعادل مدیریت بحرانهای امنیتی،فصلنامه علمی امنیت ملی، سال دوازدهم، شماره 46.
  • بوزان، باری، (1378)، مردم، دولت­ها و هراس، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • بیات، بهرام، (1387)، «تبیین جامعه شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، رساله دکتری.
  • پروژه اسفیر، (1400)، منشور بشر دوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی­های بشر دوستانه، سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه.
  • پورنقدی، بهزاد؛ اصلانی، مسعود، (1395)، بررسی معیارها و شاخص‌های امنیت‌ساز پدافند غیرعامل در زمان جنگ و بحران، فصلنامه پدافند غیر عامل و امنیت، بهار 1395، سال پنجم - شماره 14
  • جدی، احمد، (1394)، بومی­سازی استانداردهای پناهگاه جمعی و خانوادگی در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، سازمان پدافند غیر عامل.
  • چالوک، غلامرضا، (1392 )، خدمات انتظامی سوانح و بلایا، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، گروه انتظامی
  • خالقی نژاد، عباس، ضیاءالدینی، محمد، (1394)، بررسی رابطه جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به نقش میاجی دانش ایمنی و انگیزش ایمنی در مجتمع مس سرچشمه، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، جلد5، شماره4، زمستان 1394، ص 69-84.
  • داوری، علی، رضازاده، آرش،(1396)، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ چهارم.
  • رستمی، محسن؛ دهقان، محمدحسن، (1400)، تأمین امنیت عمومی پایدار با نقش­پذیری از سرمایه­ی اجتماعی مردم­محور، تهران، فصلنامه دانش تفسیر سیاسی، شماره 9.
  • رضایی‌، علی‌ اکبر و بختیاری، مریم ،(1389)، مدیریت بحران، چاپ اول، تهران، یادآوران.
  • سید جوادین سید رضا، جلیلیان، حسین، (1402 )، تئوری­های مدیریت، تهران، چاپ چهاردهم، نگاه دانش.
  • عادلی، علیرضا، 1391، ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برقراری نظم و امنیت شهرستان بم با رویکرد مدیریت بحران، پژوهش های مدیریت انتظامی، سال هفتم؛ تابستان، شماره 2.
  • کامیابی، سید علی پور، حسن آبادی، سعید، سیدخلیل، مرتضی، (1392)، مکان­یابی­پناهگاه در شهر سمنان با بهره­گیری ابزار تحلیلی GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد مدیریت شهری، فصلنامه پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال اول، شماره3، صفحات64-49.
  • محسنین، شهریار، اسفیدانی، محمد رحیم،(1393)، معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart-PLS (آموزشی و کاربردی)، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر، چاپ اول.
  • مرادیان، محسن، (1389)، نقش روحیه در توان رزمی، فصلنامه راهبرد دفاعی شماره 7 سال 27، بی­جا.

  ب – منابع انگلیسی

  • Alshawawreh L, Pomponi F, D’Amico B, Snaddon S, Guthrie P. Qualifying the Sustainabi­lity of Novel Designs and Existing Solutions for Post-Disaster and Post-Conflict Sheltering. Sustainability. 2020; 12(3):890. https://doi.org/3390/su12030890