مقاله پژوهشی: مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ارتقاء تاب‌آوری و تداوم تولید، انتقال و توزیع شبکه گاز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

استفاده از انرژی گاز دامنه بسیار گسترده‌ای از مصارف صنعتی، نیروگاهی، تجاری و خانگی را در برگرفته و این پهنه وسیع فعالیت‌های به هم پیوسته که در مقاطع مختلف تولید، انتقال و توزیع در عرصه شبکه گاز به وقوع می‌پیوندد با مخاطرات متنوعی مواجه می‌باشد. زنجیره تأمین صنعت گاز دارای سه بخش اساسی تولید، انتقال و توزیع است و هر یک از این بخش­های سه گانه دارای چالش­های خاص خود می‌باشند. یکی از مهمترین چالش­ها در مدیریت زنجیره تأمین صنعت گاز بحث تاب­آوری و تداوم تولید، انتقال و توزیع گاز بوده و این مهم برای کشور دارای اهمیت حیاتی است. تاب‌آوری و تداوم در هر یک از بخش‌های سه گانه در میزان پایداری کشور نقش راهبردی و اساسی دارد. پژوهش حاضر ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء تاب‌آوری و تداوم تولید، انتقال و توزیع شبکه گاز به اولویت‌بندی نقاط قوت و فرصت‌های مؤثر بر تحقیق پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده­ها، کیفی و کمّی و از نظر نحوه اجراء موردی- زمینه­ای است. جامعه آماری شامل 50 نفر با ویژگی خاص برای توزیع پرسشنامه و جامعه خبرگی به تعداد 12 نفر از متخصصین می­باشد. برای سنجش پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد. در ابتدا 48  عامل قوت و فرصت مورد بررسی دقیق قرار گرفت. سپس با ترکیب و تقلیل و همچنین اولویت بندی عوامل، 40 عامل قوت و فرصت  با استفاده از آزمون فریدمن اولویت‌بندی شد و در نهایت پیشنهاداتی در راستای موضوع تحقیق ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The most important factors affecting the improvement of resilience and continuity of production, transmission and distribution of the gas network

نویسندگان [English]

  • A.A Eftekhari Ghoshe Kand 1
  • A Usoli 2
1 Ph.D. student, strategic management of passive defense, Higher National Defense University
2 Doctorate in strategic management of the Higher National Defense University
چکیده [English]

The use of gas energy covers a very wide range of industrial, power plant, commercial and domestic uses, and this wide range of interconnected activities that take place at different stages of production, transmission and distribution in the field of the gas network faces various risks. The supply chain of the gas industry has three basic parts: production, transmission and distribution, and each of these three parts has its own challenges. One of the most important challenges in the supply chain management of the gas industry is the issue of resilience and continuity of gas production, transmission and distribution, and this issue is of vital importance for the country.
Resilience and continuity in each of the three sectors play a strategic and essential role in the country's stability. In addition to identifying the effective factors on improving the resilience and continuity of production, transmission and distribution of the gas network, the present research has focused on prioritizing the strengths and opportunities that are effective on the research. This research is practical in terms of purpose, qualitative and quantitative in terms of the type of data, and case-specific in terms of implementation. The statistical population includes 50 people with special characteristics for the distribution of the questionnaire and the expert community consists of 12 experts. Cronbach's alpha was used to measure the reliability of the tool. At first, 48 strength and opportunity factors were carefully examined. Then, by combining and reducing as well as prioritizing the factors, 40 strength and opportunity factors were prioritized using the Friedman test, and finally suggestions were presented in line with the research topic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • continuity of operation
  • country's gas network
  • strength
  • weakness
  • opportunity
  • threat