مقاله پژوهشی: پیش‌برنده‌های مؤثر بر ملاحظات دفاعی – امنیتی مرز ج.ا.ایران و افغانستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه دفاع ملی

چکیده

چگونگی دفاع و امنیت در مرز ایران و افغانستان و ملاحظات مؤثر بر آن مستلزم توجه به همه‌ی عوامل مؤثر بر دفاع و امنیت در حوزه‌های مختلف طبیعی، انسانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی-فرهنگی و نظامی-امنیتی است.
ملاحظات دفاعی-امنیتی شامل دو دسته عوامل چالش‌ها و پیش‌برنده‌ها هستند. هدف اصلی تحقیق «تبیین پیش‌برنده‌های مؤثر بر ملاحظات دفاعی-امنیتی مرز ایران و افغانستان در ابعاد (طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و نظامی-امنیتی)می‌باشد که متناظر با هدف سؤال اصلی تحقیق مطرح می‌گردد. این تحقیق از نوع کاربردی است و براساس روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی انجام شده‌است. جامعه آماری این تحقیق، 45 نفر متناسب با ویژگی‌های تحقیق از بین صاحب‌نظران انتخاب شده‌اند.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از بین 18 عامل احصا شده، 9 عامل به‌عنوان قوت‌ها و 9 عامل به‌عنوان فرصت‌ها بر ملاحظات دفاعی-امنیتی مرز ج.ا.ایران و افغانستان مؤثر می‌باشند، برای تأیید پیش‌برنده‌ها از تکنیک دلفی استفاده شده است و نتایج تحقیق نشان می‌دهد 10 پیش‌برنده بر ملاحظات دفاعی–امنیتی مرز ایران و افغانستان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors on the defense-security considerations of the Islamic Republic of Iran-Afghanistan border

نویسنده [English]

  • Khosroo bolhassani
Associate Professor of the Higher National Defense University
چکیده [English]

The way of defense and security on the Iran-Afghanistan border and the considerations affecting it require attention to all factors affecting defense and security in various natural, human, economic, political, socio-cultural and military-security fields. Defense-security considerations include two categories of challenges and drivers. The main purpose of the research is to "explain the factors affecting the defense-security considerations of the Iran-Afghanistan border in dimensions (natural, human, economic, social-cultural, political and military-security) which correspond to the purpose of the main question of the research. This research is applied and based on descriptive, analytical and survey method. The statistical population of this research, 45 people were selected according to the characteristics of the research among the experts. The results of the research show that among the 18 factors counted, 9 factors as strengths and 9 factors as opportunities are effective on the defense-security considerations of the border between Iran and Afghanistan. Delphi technique was used to verify the factors and the results of the research show It gives 10 leading factors on the defense-security considerations of the Iran-Afghanistan border.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense
  • defense-security considerations
  • advance
  • border
  • Afghanistan
فهرست منابع
الف- منابع فارسی:
- بوزان، باری(1379)، (آشنایی با مکتب کپنهاک در حوزه مطالعات امنیتی)، مطالعات راهبردی، سال 3، شماره­ی 3، صص 9-16.
- بوالحسنی، خسرو(1401)،"پیش‌برنده‌های مؤثر بر ملاحظات دفاعی امنیتی مرز ایران و ترکیه"، فصلنامه مطالعات دفاعی- استراتژیک
- بیک­بیلندی، علی­اصغر و ابوالحسنی، خسرو (1400) "توسعه و پدافند داخلی در دفاع مردمی" ، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
- حافظ‌نیا، محمدرضا (1401)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک – ویرایش جدید با تجدید نظر، انتشارات پاپلی، مشهد
- جهانشاهی، علی (1397)، راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمال شرق کشور با تأکید بر نقش عوامل ژئوپلیتیکی دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی
- دهخدا، علی اکبر(1377)،"لغت نامه دهخدا"، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
- عزتی، عزت الله، (1397)، ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، تهران: سمت
- عندلیب، علیرضا، 1380،(( نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی ج.ا.ا ))، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد.
- عمید حسن (1389)، " فرهنگ فارسی عمید"؛ تهران، انتشارات راه رشد.
- صفوی، سید یحیی، نامی محمد حسن، جلالی نسب، عبداله، (1395)، جغرافیای امنیتی مرز ایران و افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ج.ا.ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال چهاردهم شماره 53 بهار 1395، تهران
- صرافی مظفر (1379)، "مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ایی"، تهران، نشر سازمان مدیریت و برنامه ریری کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات
- گزارش گروه مطالعاتی یکساله دفاع ملی (1402)،"ملاحظات دفاعی امنیتی ج.ا.ایران با افغانستان"، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی
- گزارش گروه مطالعاتی یکساله دفاع ملی (1400)،"ملاحظات دفاعی امنیتی ج.ا.ایران با پاکستان"، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی
- گزارش گروه مطالعاتی یکساله دفاع ملی (1401)،"ملاحظات دفاعی امنیتی ج.ا.ایران و ترکیه"، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی