مقاله پژوهشی: طراحی و تدوین برنامة راهبردی ورزش همگانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه جامع امام حسین

2 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه راهبردی ورزش همگانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی بود که با توجه به حیطه مطالعه در دسته مطالعات راهبردی قرار می‌گیرد. جامعۀ آماری تحقیق را کلیه مدیران، کارشناسان و متخصصان تربیت‌بدنی نیروهای مسلح در سازمان‌ها و یگان‎های تابعه در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و بسیج؛ صاحب‌نظران، خبرگان و کارشناسان خارج از نیروهای مسلح بود. روش نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس و حجم نمونه آماری 130 نفر از  مسئولین و کارشناسان تربیت‌بدنی در داخل و خارج نیروهای مسلح بود. ابزار گردآوری داده‌‌‌ها مصاحبه و پرسشنامه باز و بسته بود که با بهره‌‌‌گیری از آن‌‌‌ها چشم‌‌‌انداز، مأموریت، اهداف کلان، ارزش‌‌‌های محوری، نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید، راهبردها و اولویت آنان و برنامه‌‌‌های عملیاتی تدوین شد. با توجه به ماتریس‌‌‌های داخلی و خارجی، موقعیت راهبردی تربیت‌بدنی نیروهای مسلح در مرز منطقه محافظه‌کارانه قرار گرفت. علیرغم وجود نقاط ضعف محسوس‌تر نسبت به نقاط قوت، فرصت‌های بیشتری نیز در تربیت‌بدنی نیروهای مسلح وجود دارد. با بهره‌مندی از ماتریس تحلیلSWOT  تعداد 4 راهبرد SO، 3 راهبرد ST، 6 راهبرد WO و 3 راهبرد WT، مجموعاً 16 راهبرد شناسایی شد و با استفاده از ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی اولویت‌بندی، و سپس برنامه عملیاتی متناظر با هر یک از راهبرد‌‌‌ها تعیین شد. درنهایت، بر اساس تحلیل‌های راهبردی به تدوین برنامة راهبردی تربیت‌بدنی نیروهای مسلح در ورزش همگانی اقدام شد و موضوعات آن شامل بیانیه چشم‌انداز، مأموریت، اهداف بلندمدت، راهبرد و برنامه‌های عملیاتی ورزش همگانی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and compiling the strategic program of general sports of the armed forces of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Gh.R Shabani Bahar 1
 • J Foladi 2
1 Member of the faculty of Imam Hossein University
2 Doctoral student of Strategic Defense Sciences of National Defense University
چکیده [English]

The purpose of the current research was to develop a strategic plan for the general exercise of the armed forces of the Islamic Republic of Iran. The descriptive-analytical research method was a survey type, which according to the scope of the study is included in the category of strategic studies. The statistical community of the research is all the managers, experts and specialists of physical training of the armed forces in the organizations and subordinate units in the army, IRGC, police force, Ministry of Defense and Basij; The experts were outside the armed forces. The sampling method was accessible and the statistical sample size was 130 officials and experts of physical education inside and outside the armed forces. The tools of data collection were interviews and open and closed questionnaires, by using them vision, mission, macro goals, core values, strengths, weaknesses, opportunities, threats, strategies and priorities and the program Operational measures were formulated. According to the internal and external matrices, the strategic position of physical training of the armed forces was placed on the border of the conservative region. Despite the existence of more obvious weaknesses than strengths, there are more opportunities in the physical education of the armed forces. By benefiting from the SWOT analysis matrix, 4 SO strategies, 3 ST strategies, 6 WO strategies and 3 WT strategies were identified, a total of 16 strategies were identified and prioritized using a quantitative strategic planning matrix, and then an operational plan corresponding to each strategy was determined. Finally, based on the strategic analysis, the strategic program of physical training of the armed forces in public sports was prepared, and its topics included the statement of vision, mission, long-term goals, strategy and operational plans of public sports

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategy
 • physical Education
 • armed forces
 • public sports
 • فهرست منابع

  الف- منابع فارسی:

  • آصفی، احمدعلی و اسدی دستجردی، حسن . (1395). "بررسی موانع توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و ارائۀ راهکارهای کاربردی توسعۀ آن". نشریه مدیریت ورزشی. 823-844.
  • آفرینش خاکی، اکبر؛ تندنویس، فریدون و مظفری، سید امیراحمد. (1384) . "مقایسه دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانی ". نشریۀ علوم حرکتی و ورزش. جلد اول، شمارة 5، 22.
  • پارسائیان، علی. اعرابی، سید محمد. ( 1387 ). مدیریت استراتژیک. انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • تربیت‌بدنی ج.ا.ایران، مرور اول.
  • جاوید پورعبدی، وحید ساعتچیان، محمدکشتی دار (1400). تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقلاب با رویکرد تحلیل محتوا. پژوهش در ورزش تربیتی دوره 9، شماره 24 ، پاییز 1400 . صص 273-300.
  • جوادیپور، محمد و سمیع نیا، مونا. (1392). "تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران". پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. .28-15 ،(5)
  • جوادیپور، محمد. (1390). "برنامه راهبردی فدراسیون ورزش‌های همگانی". طرح پژوهشی، فدراسیون ورزش‌های همگانی.
  • حمیدی، م (1398). تدوین راهبردهای توسعة ساختار ستادی ورزش دانشجویی ایران. نشریة پژوهش در علوم ورزشی، مدیریت ورزش ، 26، 27-40.
  • خسروی زاده، ا.؛ حمیدی، م. (1396). مدیریت استراتژیک در سازمان‌های ورزشی، انتشارات پژوهشگاه - تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران.
  • خسروی زاده، اسفندیار، ( 1387 ). مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
  • زیاری، ح.؛ طیبی ثانی، م.؛ حامی، م. (1397). تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی استان سمنان با روش ترکیبی SWOT و AHP . نشریه مطالعات راهبردی ورزش و جوانا ، ن 5، (23)، 1-10.
  • سازمان تربیت‌بدنی ج.ا.ایران . (1381). مطالعات تفصیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی . سازمان
  • شعبانی، عباس؛ غفوری، فرزاد و هنری ، حبیب . (1393). "مطالعه سیاست‌ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور". مجله مدیریت ورزشی دانشگاه تهران. .30-15 :(27)
  • غفاریان، وفا و علی احمدی، علیرضا. (1381). "بررسی علل شکست برنامه‌ریزی‌های راهبردک و ارائه دو یافته جدید". مدرس علوم انسانی. 97-83 :3
  • کاپالن، نورتون. (1384). "نقشه راهبرد تبدیل دارایی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود ". اکبری، سلطانی و ملکی. چاپ اول، تهران: انتشارات آریانا
  • کشکر، سارا و سلیمانی، مجتبی. (1391) . "نقش برنامۀ خصوصی‌سازی بر توسعۀ ورزش‌های همگانی از دیدگاه کارشناسان". نشریۀ پژوهش‌های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، 1 (2)، 99-104.
  • گودرزی، محمود؛ اسلامی، ایوب و علیدوست قهفرخی، ابراهیم. (1394). "شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران". پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. شمارة 3(15)، 11-27.
  • نیازی پور، ع، نیک‌آیین، ز، و اسماعیلی، م (1398). تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. فصل‌نامه آموزش در علوم انتظامی- سال ششم/ شماره 22 / زمستان 1338.

  ب- منابع انگلیسی:

  • Andreff, W.(2007). "The correlation between economic underdevelopment and sport". European Sport Management Quarterly,:251-279: (1)4
  • Barendse, P. (2007). "National Program, Knowledge and Innovation in sport and Physical Activity in the Netherlands". Second International Sport for all Conference, Tehran.
  • Bergsgard, N. A., Houlihan, B., Mangset, P., Nodland, S. I. (2007). "Sport policy: A comparative analysis of stability and change". Oxford: Butterworth-Heinemann, p:201.
  • Dhonde, B. M. , Patil, V. N. (2012). "Role of Mass Media in Progress of Physical education and Sports". Indian Streams Research Journal2. (8)
  • Dousti M., Goodarzi, M. Asadi H . Khabiri M. (2013). "Sport policy in Iran". International Journal of Sport Policy and Politics. Volume ٥, Issue ١, 151-158.
  • Foldesi, G. S . (1999). "From Mass Sport to the "Sport for All" Movement in the "Socialist" Countries in Eastern Europe". International Review for the Sociology of Sport. Volume: 26 issue:4, page(s): 239-257
  • Sargit S. (2017)."Sport Malaysia: Policies and development strategies for the Populace". Second International Sport for all Conference, Tehran.
  • Wicker, P. Breuer, C. Pawlowski . T. (2009). "Promoting Sport for All to Age specific Target Groups: the Impact of Sport Infrastructure", European Sport Management Quarterly:103-118:(2)9.