مقاله پژوهشی: اولویت بندی مولفه ها و شاخص های جنگ ترکیبی با روش تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت راهبردی دفاعی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 مسول معاونت عملیات سپاه

چکیده

با سیری در روندجنگهای گذشته به این واقعیت پی میبریم که به مرورزمان تغییرات شدیدی درشیوه جنگها انجام گردیده و روزبه روز شاهد پیچیدگی وهوشمندی جنگها میباشیم، درسالهای اخیرمفهوم جدیدی به نام جنگ ترکیبی به ادبیات جنگ افزوده شده که این جنگ تلفیقی ازمولفه ها و شاخص های مختلف بوده که با استفاده ازترکیب هم زمان وهماهنگ ظرفیت های ملی وفرا ملی به منظوراثرگذاری بر مردم درجامعه هدف با تاکید برحساسیت های آن سعی بر براندازی حکومت دارد. به همین دلیل هوشیاری درمقابل دشمنان، یکی ازبایدهای نظام میباشد.براین اساس، هدف اصلی مقاله پاسخ به این سئوال است که"مؤلفه ها و شاخص های مهم جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران چیست؟"با بهره گیری از روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای ومیدانی با ابزارهای تعیینی این دو روش و همچنین با استفاده از طراحی دوپرسشنامه، که ابتدا مؤلفه ها وشاخص های جنگ ترکیبی بصورت کلی مشخص شده وسپس مهمترین مولفه ها وشاخص های بکار گرفته شده توسط آمریکا برعلیه جمهوری اسلامی ایران از پرسشنامه دوم استخراج گردید. درمرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، که یکی ازپرکاربردترین  روشهای تحقیق در عملیات است، اهمیت هرکدام از این شاخص ها ومولفه ها مبتنی بر نظرات خبرگان وجامعه هدف اخذ گردید. یافته ها ونتایج تحقیق، بیانگر این مطلب است که،10 مؤلفه و42 شاخص به عنوان مهمترین مولفه ها و شاخص های جنگ ترکیبی با استفاده ازنرم افزار بصورت مقایسه زوجی انتخاب گردید. نتایج حاصل ازاجرای این تحقیق جهت بهره برداری مسئولین به منظورتقابل هدفمندبا جنگ ترکیبی دشمن ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the components and indicators of Hybrid warfare with the Analytic Hierarchy process method

نویسندگان [English]

  • S Emamiyan 1
  • Abbas Nilforoshan 2
1 Associate Professor, Strategic Defense Management, Imam Hossein University
2 The Islamic Revolutionary Guard Corps, Deputy Operations
چکیده [English]

By going through the process of the past wars, we realize the fact that over time there have been drastic changes in the way of wars and we are witnessing the complexity and intelligence of wars. Different. It has been that by using the simultaneous and coordinated combination of people, national and supranational power in order to increase in the society with the aim of its sensitivities is trying to overthrow the government. For this reason, vigilance in front of the enemies is one of the system's duties. Therefore, the main purpose of the article is to answer the question, "What are the important components and indicators of the hybrid war against the Islamic Republic of Iran?" is the face A library of hope with the tools of determining these two methods and also by using the design of two questionnaires, which firstly specified the components and indicators of hybrid warfare in a general way, and then the important components and indicators used by the United States against the Islamic Republic of Iran from the second questionnaire. it's been chosen. In the next step, using the hierarchical analysis method, which is one of the most widely used research methods in operations, the importance of each of these indicators and components was obtained based on the opinions of experts and the target community. The findings and results of the research are to state that 10 components and 42 indicators have been selected as the most important components and indicators of hybrid warfare using Azromware as a pairwise comparison. The results obtained from this research are presented for the use of officials in order to target the enemy's hybrid warfare

کلیدواژه‌ها [English]

  • hybrid warfare
  • threat
  • index
  • component
  • Analytic Hierarchy process
فهرست منابع:
الف- منابع فارسی
- امام خامنه ای (مدظله العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در www.khamenei . ir   
- ابراهیمی کیاپی ، هادی(1399)، جنگ هیبریدی : رویکرد ایالات متحده آمریکا در مواجهه باجمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهشی پژوهشهای روابط بین الملل ، دوره 10، شماره 2 ،شماره پیاپی 37                  -افسون،مهرداد،عبدی شیخ رباط،علی(1394)، تهدیدات امنیتی (نیمه سخت)، فصلنامه علمی- تخصصی پژوهشهای سیاسی، سال پنجم شماره 13، تیر ماه 1394. 
- افتخاری، اصغر،غلامیان، امیر،طاهری ،سلیمان  (1398)، تاثیرات جنگ نرم غرب بر مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات دفاعی استراتژیک ، سال 1398 ، دوره 17 ، شماره 78. 
- اکبری،احمد (1401)، اهمیت و ضرورت فضای مجازی، ره آورد نور،شماره 80، پاییز 1401 .
- بختیاری،حسین، صالح نیا ، علی(1397)، اولویت بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره 8 ، شماره 27.
- اخوان مقدم ، زهرا ، نوبخت گیوان ، زینب (1400)، مبانی قرآنی اندیشه جهادی امام خامنه ای ناظر بر جنگ سخت و نرم، فصلنامه پژوهش و مطالبات علوم اسلامی سال سوم مهر 1400شماره 27.  - جعفری، - اسدی ، محسن، فاطمه، جعفری(1397)بررسی ابعاد حقوقی جنگ سایبری با نگاهی به قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی ، فصلنامه مطالعات علوم سیاسی وحقوق وفقه ،دوره چهارم شماره 1.
- ریاضی،وحید،اکبری، علی، باجلانی، صفدر ، اکبری،حسن رضا (1396)، معرفی مؤلفه ها و ابزارهای جنگ ترکیبی آمریکا علیه ج.ا.ایران ،فصلنامة علمی راهبرد دفاعی، سال نوزدهم، شمارة 73.
- رمضانی آرانی،مجید،محمدیان ساروی،محسن(1399)،شناسایی و اولویت بندی عوامل اقتصادی موثر بر بروز نارضایتی اجتماعی، فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی ،دوره10 شماره 38 ،خرداد 1399.
- سلطان حسینی ، محمد (1392)،تهدید ،مولفهو شاخصها در قرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،نشریه مدیریت،دوره5،شمار3
- رئیسی،محمد،پیشگاه هادیان،حمید،جاودانی مقدم، مهدی(1399)، سیاست و راهبردهای بهینه در پیشگیری از بحران های اجتماعی، فصلنامه علمی رهیافت انقلاب اسلامی ، سال چهاردهم ،شماره 51 تابستان 1399.
- سلیمانی، باقر (1400)، بررسی و تبیین تهدیدات جنگ ترکیبی استکبار جهانی در گام دوم انقلاب اسلامی ، دو فصلنامه پژوهش های علوم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) ، سال دوم، شماره 4.
- سلامی،حسین، سعیدی، علی،نائینی،علی محمد،حسینی، حسین(1400)، ارائه الگوی دفاع نرم جمهوری اسلامی ایران مبتنی برگفتمان امام خامنه ای (مدظله العالی)،فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک ، شماره84
- طاهری لاری ،مسعود، (1399) شناسایی ابعاد ، مولفه ها و شاخص های الگوی رفتار سیاسی درون سازمانی ، نشریه مدیریت ، دوره15، شماره2
- مراد پیری ، هادی، کاوند، ندا (1401) رسالت های راهبردی دانشجویان به مثابه قدرت نرم درجهاد تبیین با بهره گیری از منویات امام خامنه ای (مد ظله العالی )،فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم ،دوره 12 ، شماره 4 شماره پیاپی 31 ،اسفند 1401.
- ممبینی دهکردی ، علی ، منشاوی، محمد علی ، ولوی، محمد رضا ، زواره ،سید مسعود (1399) ،الگوی راهبردی نظام نوآوری دفاعی در جنگ ترکیبی ، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک سال هیجدهم  ، شماره80
-منطقی فسایی ،علی ،جهانگیری ، سعید (1400)، واکاوی تهدیدات امنیت ملی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر سیاست‌گذاری عمومی، سیاست پژوهی ، دوره 8، شماره22، پاییز 1400
 - نظام دوست، رضا، پناهنده، مهدی(1401) ، نقش رهبری ولایت فقیه در مدیریت راهبردی اغتشاشات در نظام جمهوری اسلامی ایران ، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت،تجارت جهانی،اقتصاد دارایی و علوم اجتماعی. اسفند 1401
ب – منابع انگلیسی
- Forman, E.H.1985.Decision Support for Executive Decision Makers. Information Tino Strategy: The Executive s Journal. Vol. 4. Pp.4-14.
  - Korybko, Andrew (2015), Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach to Regime Change, Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow.