مقاله پژوهشی: مولفه وشاخص‌های نیروی انسانی موثر بر قدرت هوایی آینده (در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

چکیده

 در جهان تماماً سیال و پرشتاب امروزه، یگانه عامل اصلی‌که توانایی پایداری و بقاء سازمان را تضمین می‌کند، وجود نیروی انسانی شجاع، آینده نگر، تحول‌گرا، انعطاف پذیرو... است که این مهم با توجه به ویژگی‌ها و حساسیت قدرت هوایی که متکی به تصمیمات هوشمندانه و سریع است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.هرگاه سیاست گذاران احساس نیاز به اقدام جسورانه، امیدوارانه و قاطعانه از طریق عمل دارند، قدرت­هوایی معمولاً اولین گزینه برای آن­ها خواهد بود. بنابراین دستیابی به مولفه وشاخص‌های نیروی انسانی موثر بر قدرت هوایی  یکی از مناسب ترین ابزار برای رسیدن به اهداف راهبردی است. دراین راستا با عنایت به اهمیت موضوع، درمسیردستیابی به این مهم ، شاخص‌ها و مولفه‌های نیروی انسانی موثر بر قدرت هوایی، اساسی‌ترین جزء این مجموعه بوده و قابلیت تاثیر گذاری در ارتقاء، تنزل ویا حذف اثر بخش را در  کارکرد کل مجموعه دارا است. لذا، «احصاء مولفه وشاخص‌های نیروی انسانی موثر بر قدرت هوایی»هدف اصلی پژوهش بوده، و سوال تحقیق نیز متناظربا هدف طراحی گردید. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی-توسعه‌ای است و به روش توصیفی- ‌تحلیلی با رویکرد آمیخته انجام پذیرفته است برای پاسخ به سوال تحقیق، برمبنای ویژگی جامعه آماری، تعداد 92 نفر از صاحب‌نظران این حوزه به صورت هدفمند انتخاب و پرسشنامه بین آن‌ها توزیع گردید.تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بعد نیروی انسانی با 3 مولفه و 16 شاخص مهمترین و اثرگذارترین بعد از ابعاد قدرت هوایی آینده بوده  که؛ شاخص: فرهنگ سازی، آینده نگری و تحول گرایی، با اهمیت ترین شاخص مولفه‌ی فرماندهی و مدیریت، شاخص: ایمان، روحیه و نظم و انظباط مهمترین شاخص از مولفه خصوصیات فردی؛ و شاخص:حذف آموزش‌های موازی مهمترین شاخص مولفه تربیت، آموزش و پژوهش مشترک؛ بعد نیروی انسانی قدرت هوایی آینده شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The component and indicators of manpower affecting the future air power. (In the armed forces of the Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

 • A Ahmad Mighani 1
 • A Mighani 2
 • Shahram Shojaei 2
 • F Mohammadi Saghei 3
1 Doctoral student, Higher National Defense University
2 Assistant professor and faculty member of National Defense University and Higher Research Institute
3 Member of faculty of Imam Hossein University
چکیده [English]

In today's completely indeterminate and fast-paced world, the only main factor that guarantees the stability and survival of the organization is the existence of brave, forward-looking, transformative, flexible human resources... which is important considering the characteristics and sensitivity of air power that relies on Smart and quick decisions are of great importance. Whenever policy makers feel the need to take bold, hopeful and decisive action able to be done, air power will usually be their first choice. Therefore, achieving the manpower component and indicators affecting air power is one of the most appropriate tools to achieve strategic goals. In this regard, considering the importance of the issue, in the way of achieving this goal, the manpower affecting the air power is the most essential component of this complex and has the ability to influence the promotion, degradation or removal of the effective part in the functioning of the entire complex. Therefore, "statistics of the component and indicators of manpower affecting air power" is the main goal of the research, and the research question was designed corresponding to the goal. This research is in the category of applied-developmental research and has been carried out using a descriptive-analytical method with a mixed approach. To answer the research question, based on the characteristics of the statistical population, a number of 92 experts in this field were purposefully selected and a questionnaire was distributed among them. The data analysis shows that the human power dimension wit 3 components and 16 indicators is the most important and effective dimension of the future air power. Index: culture building, forward-looking and transformationalism, with the most important index of the component of command and management, index: faith, morale, order and discipline, the most important index of the component of individual characteristics; And indicator: elimination of parallel education, the most important indicator of education, training and joint research component; Dimension the manpower of the future air power was recognized

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future air power
 • air force
 • manpower components
 • manpower indicators
 • فهرست منابع:

  الف- منابع فارسی

  • اسناد و مدارک بیانات حضرت امام خامنه­ای مد ظله العالی قابل‌دسترسی در IR.
  • آقامحمدی، داود(1397)،چابک سازی سازمانی (رویکردی‌ نودرسازمان‌های نظامی)،تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • اندیشگاه شریف (1394)، پاردایم حاکم بر جنگ‌های آینده، تهران : انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
  • بختیاری، ایرج، 1396، طراحی نظام فرماندهی و کنترل سازمان پدافند غیر عامل کشور وتدوین راهبردهای آن در شرایط جنگ، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع.
  • پور زارع،هدی و فرج ا... رحیمی،(1395)، بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی،فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال هشتم، شماره26، زمستان1395،ص85.
  • چمنی، مسلم و مبشری نیک، محسن(1394)، فرماندهی و کنترل، تهران: دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص).
  • حبیبی، نیکبخش،(1397)،ماهیت قدرت‌هوایی، ویراست دوم، تهران، مرکزانتشارات°راهبردی نهاجا.
  • حسنلو، خسرو،1398، مروری بر مفاهیم جنگ، تهران: مرکز آینده پژوهی و فناوری دفاعی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی- چاپ سوم.
  • خارستانی ، اسماعیل وسیفی،فاطمه(1393) جایگاه ولایت پذیری و ولایت مداری در اسلام، سراج منیر شماره 5،ص58 تا105.
  • داوری، علی و آرش رضازاده (1396)، مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
  • سلامی،حسین و علوی، سید محمد(1396) ، طراحی مدیریت الگوی راهبردی نظام هوانوردی در فضای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک شماره68.
  • شکوهی، حسین(1395)، سازوکارهای مناسب برای ارتقاءروحیه وانگیزه کارکنان نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال چهاردهم، شماره 55، پاییز 1395.
  • شهلایی،ناصر،ولی­وند زمانی،حسین(1393)، نظریه­های راهبردی، چاپ دوم،تهران: انتشارات دافوس آجا.
  • طبرسا، غلامعلی(1392)،چشم انداز مدیریت بازرگانی،تهران: نشریه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، تابستان 1392.
  • طرهانی، فرزاد وشعبانی ابوالقاسم(1398)، مدیریت دانش در آماد و پشتیبانی،فصلنامه راهبرددفاعی،سال هفتم، تهران: مرکز تحقیقت راهبردی آجا.
  • علوی،علی(1396)، الگوی راهبردی سامانه فرماندهی و کنترل، اطلاعات و ارتباطات شبکه محور ارتش ج.ا.ایران با تاکید بر مدیریت دانش، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، 1396.
  • کشتکار، مهران و همکاران، 1401، مولفه و شاخص‌های بعد فردی خلاقیت و نوآوری نظامی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک.
  • مجتهد زاده، علی، 1398، نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت، نشریه حکومت اسلامی، بهار 1398،شماره85.
  • محمد­حسین و همکاران،1395، عملیات آفندی قدرت هوایی، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستادآجا، تهران.
  • مرادیان، محسن، 1398، فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم، شماره سوم، تابستان 1398
  • موحدی نیا ،جعفر، 1386،دکترین مشترک عملیات،تهران،دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه.
  • اسدی قنبری، عبدالرضا و ساداتی نژاد، سید عباس، مدل سازی و مسیریابی بهینه ی حملات ازدحامیریزپرنده ها در عملیات های شبکه محور، فصلنامه بازی جنگ، پیاپی 11 (پاییز و زمستان 1401)، صص 51 -69.
  • ملک،علی، 1399، الگوی راهبردی پدافند هوایی یکپارچه از مراکز با اهمیت کشور در برابر تهدیدات هواپایه دشمن.

  ب – منابع انگلیسی

  • Military strategy, joint Operations, & Airpower BY Ryan Burke, Michael Fowler, Kevin McCaskey, from Georgetown University Press / Washington, DC
  • Justin Bronk ،Whitehall Papers, 2020 Aerospace, Air Power and Technology, Martial Power Programmed, NATO2020, Defense Policy, International Institutions.
  • Wang, J. (2018). Innovation and government intervention: A comparison of Singapore and Hong Kong. Research Policy, 47(2), 399-412.