دوره و شماره: دوره 14، شماره 65، پاییز 1395، صفحه 1-232 (سال 14، شماره 65، پاییز 1395)