شاخص‌های نوآوری و خلاقیت در چابک‌سازی در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

چابکی توانایی یک سازمان برای رشد و بقاء در یک محیط رقابتی است که تغییرات آن مستمر و غیرقابل پیش‌بینی بوده ونیازمند واکنش سریع است. نوآوری وخلاقیت در پاسخ‌گویی سازمانهای نظامی به تغییرات ایجاد شده درمحیط عملیاتی آنها نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند، درهر سازمان میزانی ازخلاقیت و نوآوری وجود دارد. اینکه چگونه می‌توان میزان نوآوری و خلاقیت را در سازمانهای نظامی انداز‌گیری نمود، نیازمند شاخص‌هایی است که بتوان با آن میزان نوآوری وخلاقیت را اندازه‌گیری نمود.این مقاله از نوع کاربردی با عنوان خلاقیت و نوآوری در چابک‌سازی سازمانهای نظامی که به روش موردی‌زمینه‌ای انجام شده است. هدف تحقیق یافتن شاخص‌هایی برای نوآوری و خلاقیت در چابک‌سازی سازمانهای نظامی بوده. که از طریق پاسخ دادن به‌سوال زیر درصدد دستیابی به آن است: شاخص‌های خلاقیت ونوآوری درسازمانهای نظامی کدامند؟ روش جمع آوری اطلاعات به روش ترکیبی (میدانی، کتابخانه‌ای) بوده جامعه آماری با احتساب ضریب حفاظتی شامل 750 نفر که 118 نفر بعنوان نمونه به روش تصادفی طبقاتی انتخاب شده که با ارسال پرسشنامه به سازمان‌های نظامی صورت گرفته. از آلفای کرونباخ برای پایایی واز شاخص کمو و آزمون بارتلت  برای کفایت میزان نمونه و تأیید شیوه  استفاده شده است . پس از تجزیه و تحلیل یافته‌ها به روش تحلیل عاملی(اکتشافی) شاخص‌های خلاقیت و نوآوری برای چابک سازی سازمانهای نظامی به شرح زیر به‌دست آورده است:
عامل سازمانی: رقابت، ساختار ارگانیک، کارگروهی،  فرهنگ نوآوری

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

- امام خامنه‌ای . پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، آرشیو بیانات

- آقا‌محمدی داوود،( 1389) تعییـن عوامـل مـوثر در چابک‌سازی یـگان‌های آجا با نگرش به تهـدیدات آینـده و ارائه الگوی مناسب برای رزم زمینی آجا، انتشارات آجا

- آقایی فیشانی، تیمور، (1377)خلاقیت و نوآوری در انسانها و سازمانها انتشارات ترمه، چاپ اول،  

- الوانی، سیدمهدی،(1372) مدیریت عمومی انتشارات نی،  تهران.

- اصولی، سید حسن. (1386). سازمان های چابک، اداره مطالعات و بازاریابی بانک رفاهی. تهران

- بختیاری مسعود،(1380) عملیات طریق القدس، هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی،

- جمالی علی اصغر، رستمی محمود،(1381) تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ، دانشگاه افسری امام علی(ع)

- جعفر نژاد احمد ، شهایی بهنام (1386)، مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک،چاپ دوم، مؤسسه کتاب

جعفری مجتبی(1389) اطلس نبردهای ماندگار، چاپ یازدهم، نشر سوره سبز

- خداداد حسینی، سید حمید،(، پاییز 1378)، نوآوری در سازمانها: مفهوم، انواع و فرایندها» مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره 42.

- طالب بیدختی عباس ، انوری علیرضا (2005) خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها، ماهنامه تدبیر سال پانزدهم، شماره 152

- رابینز، استیفن،(1369) مبانی رفتار سازمانی، ترجمه دکتر قاسم کبیری، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، ، تهران.

-رابینز استفن پی،(1378) رفتار سازمانی، اعرابی پارساییان، دفتر پژوهش های فرهنگی،

- راضی علی، (1385-86)گزارش سمینار کارشناسی ارشد با موضوع معماری سازمانی چابک، به راهنمایی دکتر شمس،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

- رشیدی محمد مهدی،پورصادق ناصر(2008) نوآوری  و شکوفائی (نیاز استرا تژیک سازمان ها)، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی؛ شماره 2

- عمید حسن،(1387) فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر،

- فصلنامه مدیریت منابع انسانی(1387) صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی؛ شماره 2،

- فتحیان محمد، گلچین پور مونا ،(2006) راهکارهای چابکی در سازمانهای تولیدی، ماهنامه تدبیر-سال هفدهم -شماره 175،

- قرایی مقدم امان،(1382) مدیریت آموزشی، انتشارات ابجد،

  دهقان نبی الله، فتحی صمد، هوشیار اکبر،(1391) مدل خلاقیت و نوآوری در دانشگاههای افسری جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه­ای (مدظله العالی) ، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، شماره48، سال 12، زمستان

- کاظمی علیرضا, شکیبا علیرضا،(1392) بررسی عوامل تاثیر گذار در ایجاد نوآوری- خلاقیت و کارآفرینی، تحقیق موردی شرکت هپکو

- نظامی‌پور قدیر، خزایی علی اکبر،(1389) نبردهای آینده و الزامات آموزشی نبرد دریایی، فصلنامه مطالعات دفاعی- استراتژیک، سال دهم، شماره40

- محمدی، مقدسی، رستمی سرلردی، رمضانیان، نوروززداه، ، حسنوند، ریاضی ،(1390) مطالعه گروهی -راهبردهای اصلاح الگوی مصرف در نیروهای مسلح: دانشگاه عالی دفاع ملی،

- محمدی ناهید(1384) خلاقیت و نوآوری: تعریف، مفاهیم و مدیریت آن، همشهری، سال سیزدهم، شماره 3730

- متین فرهاد، (1383) خلاقیت و پارادایم های ذهنی منسوخ، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 148،

- مکارم شیرازی ناصر،(1373) ترجمه قرآن، نشر دارالقران کریم ، چاپ قم، جلد1

   میر بلوکی علیرضا، صفری الموتی فاطمه،(1387) فرآیند ایده تا بازار، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، موسسه بین­المللی انرژی ، شماره 2

- مومنی منصور، فعال قیومی علی،(1387) تحلیل آماری با استفاده از SPSS، انتشارات کتاب نو

منابع انگلیسی

- Dekker. Anthony. H.  Journal Of Battlefield Technology Vol 9, No 1, March 2006

-Davis, W. 1991, The Innovators, In J. Henry And D. Walker (Eds) Managing Innovation, Sage Publications, London, Pp. 142- 149.

-Holt, K., 1993, Product. Innovation Management, The University Press, London.
-Rosenfeld, R.And Servo, J.C.1990, Facilitating Innovation In Large Organizations, In M.A. West And J.L.Farr (Eds) Innovation And Creativity At Work: Psychological And Organization Strategies, John Wiley & Sons, West Sussen, Pp. 264-251.