بررسی روابط فرهنگی‌ اجتماعی جامعه با نیروهای مسلح و تأثیر آن در کارآئی نیروهای مسلح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار علوم دفاع راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

فرهنگ، مجموعه به هم پیوسته‌ای از شیوه‌های تفکر، احساس و عمل است که بین اعضای یک جامعه خاص مشترک است. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزار حفظ نظام‌ها و بالطبع، پویایی اقتدار ملی آنها فرهنگ است. چرا که عناصر متفاوت هر اجتماع و نظام سیاسی، از طریق بستر فرهنگ به یکدیگر پیوند خورده و منسجم می‌گردند. نیروهای مسلح، به ستاد فرماندهی کل‌قوا، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته اطلاق می‌شود. جامعه نیز به مثابه موجود زنده‌ای است که افراد و اجزاء آن همگی در خدمت به کلیتی که بقای نظام را تداوم می‌بخشد خدمت‌گزارند.
هدف این تحقیق، بررسی روابط فرهنگی- اجتماعی جامعه و نیروهای مسلح و تأثیر آن در کارآئی نیروهای مسلح است. برای بررسی این رابطه این سؤال پیش می‌آید که: عوامل مؤثر بر رابطه فرهنگی- اجتماعی جامعه و نیروهای مسلح کدامند؟ این تحقیق از نظرنوع، کاربردی و از نظر روش، (توصیفی- تحلیلی) می‌باشد. محققین، از طریق مطالعه کتابخانه‌ای(اسنادی و پرسشنامه) نسبت به‌جمع‌آوری داده‌ها اقدام و از طریق روش توصیفی- آماری و استنباطی به تحلیل داده‌ها می‌پردازند. نتیجه این تحقیق به تأثیر متقابل و رابطه دو سویه فرهنگ جامعه و کارآیی نیروهای مسلح اشاره و بیان می‌نماید که: فرهنگ جامعه و فرهنگ نیروهای مسلح با یکدیگر در تعامل بوده و هر کدام از دیگری تاثیر پذیرند. براین اساس این تعامل می‌تواند در ساختار کارآیی ن.م تأثیرگذار ‌باشد و بالا بودن سطح عمومی فرهنگ جامعه، آگاهی و بینش کارکنان نیروهای مسلح نسبت به فرهنگ جامعه باعث افزایش کارآیی آنان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

- قرآن کریم، ترجمه آیت الله ناصر مکارم شیرازی

- امام خمینی(رحمت الله علیه)، صحیفه نور، جلد5 ، جلد 15 و جلد 8

- امام خامنه­ای(مدظله العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترس در kamenei.ir

- آشوری، داریوش،1357، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، نشر آگاه،

آراسته‌خو، محمد(1370)، نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی- اجتماعی، تهران، گستره، چاپ دوم

- ابطحی، سید حسین و مهروژان، آرمن(1372)، مهندسی روشها، تهران، نشر قومس، چاپ اول

- الوانی، سید مهدی، و قاسمی، احمد، (1377)، مدیریت و مسئولیت های اجتماعی سازمان، تهران، انتشارات، مرکز آموزش مدیریت دولتی

- برون، اد،(1379)، بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه، تهران، مرکز تحقیقات صدا و سیما، چاپ اول

- پیمان، سید حسین(1374)، بهره‌وری و مصداق‌ها، تهران، سازمان اقتصادی کوثر،  چاپ اول

- جوزف روسک، رولندوارن،(1369) ، مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسی، ترجمه بهروز نبوى و کریمی

- جعفری، علامه محمد تقی، (1388)، فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری

- حسن بیگی، ابراهیم،1382، آسیب پذیری­ها و تهدیدات فرهنگی، مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 17

- داوری اردکانی، رضا، (1378)، فرهنگ خرد و آزادی، تهران نشر ساقی، چاپ اول

- دلاور، علی،(1383)، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات رشد

-  دانشگاه عالی دفاع ملی، (1394) مطالعات گروهی دوره 8 مدیریت راهبردی نظامی

- روح‌الامینی، محمود،(1382)، زمینه فرهنگ‌شناسی تألیفی در انسان‌شناسی فرهنگی و مردم‌شناسی، انتشارات عطار

- رحمانی، جعفر، نصرآبادی، علی (1381)، فرهنگ و رفتار سازمانی، تهرانف مؤلف، چاپ اول

- سلیمی، حسین، (1379)، فرهنگ گرایی، جهانی شدن و حقوق بشر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول

- شارع‌پور، محمود(1389)، جامعه‌شناسی شهری، تهران، سمت، چاپ دوم

- صدیق سروستانی، رحمت‌الله ،(1387) آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوّم

- مطهری، مرتضی(1379)، جامعه و تاریخ، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم

- محمودى بختیاری، علیقلی،(1356)، فرهنگ و تمدن ایران

- محسنی، منوچهر،(1373)، مقدمات جامعه شناسی، تهران، انتشارات محسنی، چاپ یازدهم

- معاونت طرح و برنامه‌ ستاد کل ن.م، (1390)، طرح­ریزی، برنامه­ریزی ‌و بودجه­بندی

- نیک گهر، عبدالحسین،(1369)، مبانی جامعه شناسی و معرفی تحقیقات کلاسیک جامعه شناختی، تهران، رایزن، ، چاپ دوم

- هزار جریبی، جعفر و امانیان، ابوالفضل،(1390)، آگاهی زنان از حقوق شهروندی، و عومل موثر بر آن، مجله مطالعات پژوهش های شهری منطقه ای، سال سوم، شماره9