الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی بر اساس ارزش‏های انقلاب اسلامی (مطالعه موردی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری- مدیریت راهبردی نظامی- دانشگاه عالی دفاع ملی

2 ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

3 دانشیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

مسئله مدیران منابع انسانی شایسته، به دلیل برخورداری از جایگاه خاص و وابسته بودن بسیاری از امور کارکنان به آن‏ها، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ هدف اصلی این تحقیق«ارائه الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس ارزش‏های انقلاب اسلامی» است. در همین راستا سؤال اصلی تحقیق «الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس ارزش‏های انقلاب اسلامی چیست؟» این پژوهش از لحاظ نوع، کاربردی- توسعه‏ای است؛ روش انجام این تحقیق موردی زمینه‏ای است. جامعه آماری را صاحب‏نظران و خبرگانِ آشنا و اعضای هیئت علمی نظامی که دارای مقاله، تالیف یا طرح پژوهشی در رابطه با موضوع تحقیق و حداقل دارای 20سال تجربه کاری در حوزه موضوع تحقیق و حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به تعداد 130 نفر تعیین گردید و حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران به تعداد 110 نفر محاسبه ‏گردید. جمع‏آوری و تکمیل ادبیات تحقیق و ارائه مدل مفهومی تحقیق، از روش مطالعات کتابخانه‏ای، با استفاده از کلّیه‌ی کتاب‌های علمی و تخصّصی، مقالات علمی و پژوهشی، و ... با فیش‏برداری انجام شد. جمع‏آوری اطلاعات از روش تحقیقات میدانی با استفاده ابزار پرسش‏نامه محقق ساخته و سوالات آن با استفاده از طیف لیکرت تهیه شد. ضریب روایی محتوایی شاخص‏ها از حداقل ضریب محتوایی (0.59)بیشتر شد، و از روایی بسنده برخوردار گردید پایایی از روش دو نیمه کردن با استفاده از آزمون گاتمن، 0.85 به ‏دست آمد. الگوی نهایی تحقیق با استفاده از 4 بُعد، 11 مؤلفه و 81 شاخص ارائه شد.  

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

‒        قرآن کریم،‌ ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی

‒        نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی

‒    اسکندری، مجتبی و همکاران. (1392). «مدیریت دفاعی بر اساس ارزش‏های دوران دفاع مقدس». تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‏های دفاع مقدس. چاپ اول.

‒    آذر، عادل‏ و همکاران. (پاییز و زمستان 1387). «درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت». فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی سال دوم، شماره2 (پیاپی 4).

‒    ابوالعلایی، بهزاد و همکاران. (1387). «مدیران آینده، مبانی نظری و تجارب عملی برنامه‌های استعداد‌یابی و جانشین‏پروری مدیران». چاپ سوم. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

‒        انجمن مدیریت منابع انسانی ایران؛ (16/11/1388)؛ « طرح تدوین نظام تایید صلاحیت و صدور گواهینامه حرفه ای برای مدیران منابع انسانی»؛ قابل دسترسی در: مرکز مطالعات بهره‏وری و منابع انسانی به آدرس:  http://www.iphrd.org

‒        باقی‏ نصرآبادی، علی و دیگران. (1393). «شایستگی‏های مدیریت و فرماندهی». قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی، انتشارات زمزم هدایت.

‒        بختیاری، لطفعلی. (1388). «الگوی توسعه مدیران ارزش‏مدار». تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

‒        پارساییان، علی. و دیگران؛ (1389)؛ «مبانی مدیریت منابع انسانی»؛ (دسلر، ک)؛ تهران: انتشارات دفتر پژوهش‏های فرهنگی.

‒        پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس؛ (1387). «آشنایی با دفاع مقدس». چاپ اول. قم: انتشارات خادم‏الرضا (علیه‏السلام).

‒    پورصادق، ناصر و همکاران. (پاییز 1392). «طراحی الگوی راهبردی توانمندسازی افسران فنی نهاجا». فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. نشریة علمی پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی. سال دوازدهم، ش 3.

‒    تاج‏آبادی، حسین و دیگران. (بهار و تابستان 1392). «شایستگی‏های کلیدی در نصب مدیران دستگاه قضایی بر اساس بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری(مدظله‏العالی)». دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی. سال 21. ش1.

‒    توماج، یحیی. (1391). «تدوین مدل فرایندی شایستگی‏های مدیران منابع انسانی بخش دولتی با تاکید بر سیاست‏های کلی نظام اداری ».(رساله دکتری)، دانشگاه تهران، ایران.

‒    چیت‏ساز، احسان و همکاران. (تابستان 1391). «تدوین الگوی شایستگی‏های محوری مدیران فرهنگی - اجتماعی دانشگاه‏ها در ایران اسلامی». فصلنامه: مدیریت در دانشگاه اسلامی2. سال اول، شماره 2.

‒    حسن‏بیگی، ابراهیم و دیگران؛ (تابستان 1392)؛ «تعیین عوامل مؤثر در مدیریت منابع انسانی نیروهای مسلح (با تاکید بر تربیت و آموزش منابع انسانی)»؛ فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک: نشریة علمی پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی، سال دوازدهم، شماره 25،

‒        دلاور، علی. (1386). «روش تحقیق پیشرفته (طراحی مدل)». تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

‒        دهقانان، حامد. (پاییز ۱۳۸5)؛ «مدیریت بر مبنای شایستگی (ضرورت و راه‎کارها)»؛ مجله مجلس و پژوهش، سال سیزدهم، شماره ۵۳.

‒        دیانتی، محمد و همکاران؛ (تیر 1388). «شایستگی؛ مفاهیم و کاربردها»؛ ماهنامه تدبیر، سال بیستم، شماره 206.

‒        ذوعلم، علی. (1388). «انقلاب و ارزش‏ها». تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

‒    زاهدی، شمس‏السادات و همکار؛ (بهار 1389)؛ «الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی»؛ فصلنامه: مطالعات مدیریت راهبردی، سال اول، شماره 1.

‒    شهلائی، ناصر. (1391). «راهبردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی(با نگاه به ارتش جمهوری اسلامی ایران)». تهران: انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهورس اسلامی ایران. چاپ اول

‒        شیخ، ابراهیم. (1389). «الگوی قابلیت‏های اسلامی ایرانی مدیران در بخش دولتی»(رساله دکتری). دانشگاه علامه طباطبایی. ایران.

‒    شیری، سعدالله. (1385). «جایگاه شایسته‏سالاری و ارزش‏مداری در سیره پیامبر اعظم (صلی‏الله علیه و آله و سلم)». قم: دارالقرآن‏الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی.

‒        قرائتی، محسن. (1378). «تفسیر نور» (جلد دوم). تهران: مرکز فرهنگی درس‏هایی از قرآن.

‒        قرائتی، محسن. (1388). «300 نکته در مدیریت اسلامی برگرفته از تفسیر نور». تهران: انتشارات مؤسسه درس‏هایی از قرآن. چاپ دوم.

‒    محمدی، ابوالفضل و دیگران. (زمستان 1387). «معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی». فصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(علیه‏السلام). سال اول، ش1.

‒    مصباح یزدی، محمدتقی؛ (1392)؛ «انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن»؛ تدوین و نگارش: قاسم شبان‌نیا؛ چاپ: ششم؛ قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمت‏الله علیه).

‒        مصطفی‏پور، محمدرضا؛ (اردیبهشت 1387)؛ «پیامبر اسلام الگوی مدیری موفّق»؛ مجله: پاسدار اسلام، سال بیست و هفتم، شماره 317.

 

منابع انگلیسی

˗   Raudeliūnienė, J.; Tunčikienė, Ž.; Petrusevičius, R. (2013). "Competency assessment of professional military service in Lithuanian armed forces", Journal of Security and Sustainability Issues 3(1): 61–71. http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2013.3.1(7)

˗   Richard E. Boyatzis.(2008)." Competencies in the 21st century ". Journal of Management Development. Vol. 27 No. 1, 2008. pp. 5-12. q Emerald Group Publishing Limited. 0262-1711. DOI 10.1108/0262171081084073

-   P. Anitha Kumari & V. Sita. (2010). " ROLE OF COMPETENCIES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT A STUDY IN INDIAN ORGANIZATIONS ". OIDA International Journal of Sustainable Development 02:03 (2010) 29- 34 - Ontario International Development --- Agency. ISSN 1923-6654 (print) ISSN 1923-6662 (online).