دوره و شماره: دوره 17، شماره 75، بهار 1398، صفحه 1-333 (سال هفدهم، شماره 75، بهار 1398) 
1. تشابهات و تفاوت‌های اصول جنگ و رهنامه

صفحه 5-32

محمدحسین افشردی؛ توحید قاضی‌پور؛ داوود گلکاریان


5. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفاع دانش‌بنیان

صفحه 107-124

محمد مهدی نژاد نوری؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ مجید فخری؛ سیداحمد احمدی حاجی آبادی


7. بررسی نقش ژئوپلیتیک به‌عنوان یکی از ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی

صفحه 145-162

خسرو بوالحسنی؛ علی حسینی نیکو؛ شاهین دانشور؛ علی اصغر بیک‌بیلندی


13. مدل سنجش کیفیت سیستم بکار گیری منابع انسانی وزارت امور خارجه

صفحه 283-310

ابراهیم حسن بیگی؛ محمدرضا سکوت؛ ناصر پور صادق