بررسی پیامدها و آثار مخرب شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، لاین، وایبر،...) در فروپاشی خانواده‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

 در جهان روبه‌پیشرفت و مدرن کنونی وقایع و اتفاقات مهمی بر زندگی افراد تأثیر می­گذارد. در این میان از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار، شبکه­های اجتماعی می­باشد که به‌طور گسترده رفتار افراد را در سطح خانواده و محیط اجتماعی به‌صورت مثبت و منفی دگرگون می­کند. تحقیق حاضر با هدف  بررسی پیامدها و آثار مخرب شبکه­های اجتماعی (تلگرام، لاین، وایبر و ...) در فروپاشی خانواده‌ها انجام می­گیرد. روش تحقیق توصیفی ـ تبیینی و نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 380 نفر از شهروندان متأهل ساکن شهر تهران که در سنین 25 الی 40 سالگی می‌باشند. روش جمع­آوری اطلاعات، کتابخانه­ای و میدانی است. برای گردآوری اطلاعات در این پژوهش از روش پرسشنامه­ای محقق ساخته استفاده گردید که پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ، 769/0 به دست آمده است. جهت تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها، از نرم‌افزار spss استفاده شد و برای توصیف داده­ها از آماره­هایی مانند میانگین، میانه، مد، فراوانی و درصد فراوانی و ... و برای تبیین داده‌ها و آزمون فرضیه­ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون­های آماری نشان‌دهنده آن است که شیوه و میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی عامل فروپاشی و یا استحکام خانواده هستند و به‌طورکلی شبکه‌های اجتماعی شمشیر دولپه‌ای هستند که از یک‌سو محل خلاقیت، آگاهی، ارتباط و آزادی است از سوی دیگر همواره عامل اضمحلال، فروپاشی و فاصله است؛ اما آنچه که مهم و اساسی است و تأثیر شبکه­های اجتماعی را مشخص می‌کند شیوه و میزان استفاده از این شبکه‌های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

- احمدی براورسان مهدیه(1394): پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

- دانش، پروانه. (1385)، تلویزیون ماهواره‌ای و هویت جنسی دختران جوان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان.

- رابینز، وبستر(2012)، عصر فرهنگ فناورانه از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی، ترجمه مهدی جعفری، چاپ اول، نشر توسعه.

- ربانی، رسول و صفائی نژاد، فتحیان (1390)،" فاصله نسلی با تأکید بر وضیعیّت دین‌داری و ارزش‌های اجتماعی مطالعه‌ی موردی: شهر دهدشت در سیال "، مجله‌ی پژوهشگاه دانشگاه اصفهان، شماره 6

- روحی، سمیه و داوودی، حسین (1395) مقاله، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی استان همدان، سال سوم، شماره نهم، تابستان3

- سایت رسمی شرکت مخابرات ایران، 1393: 31 خرداد

- فرخجسته سید هاشم رضا(1393): پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

- کفاشی، مجید، (1388)، بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده، فصلنامه پژوهش اجتماعی، دوره دوم، شماره 3.

- گیدنز، آنتونی (1386) جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی

- میشل آندره، (1388) جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج، تهران، دانشگاه تهران