نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملّی

2 دانش‌‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری پژوهشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

چکیده

معنویت را می‌توان تجلی درونی دین‌داری محسوب نمودیکی از نقش­های معنویت کارکنان افزایش توانمندی­های آنان در راستای پیش‌برد اهداف سازمانی می­باشد. ازجمله حوزه­های تأثیرگذار بالا بودن معنویت، افزایش انضباط ظاهری و معنوی کارکنان می­باشد. در این پژوهش به‎ دنبال بررسی نقش معنویت در انضباط ظاهری و معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می­باشیم. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و نمونه پژوهش شامل تعداد 390 نفر از کارکنان نیروهای مسلح هست. برای اندازه­گیری معنویت کارکنان از مقیاس پایدمونت (1999) استفاده شده که این مقیاس شامل 24 گویه و تشکیل شده از 3 مؤلفه وحدت،کامروایی معنوی و پیوند معنوی می­باشد. جهت سنجش انضباط ظاهری و معنوی کارکنان نیز از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص­های آنان استفاده گردیده و به‌منظور سنجش میزان اعتبار ابزار گردآوری داده از اعتبار صوری و به‌منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده گردیده است. نتایج آزمون معنی‌داری بین متغیرهای تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین معنویت و انضباط ظاهری و معنوی کارکنان نیروهای مسلح و تأیید هر دو فرضیه تحقیق (تأثیرگذاری معنویت بر انضباط ظاهری و معنوی) می­باشد. نتایج حاصل ازرگرسیون هم‌زمان انضباط ظاهری و معنوی بر روی معنویت نشان می­دهد که مؤلفه وحدت پیش‌بینی کننده معنی­دار انضباط ظاهری و مؤلفه پیوند معنوی پیش‌بینی کننده معنی‌دار انضباط معنوی هستند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف) منابع فارسی:

-      قرآن کریم، ترجمه آیت اله مکارم شیرازی

-      امام خمینی ( )، صحیفه نور،ج16 چاپ سوم،(1369)، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار امام( )

-      امام خامنه‌ای( ) ، "نرم‌افزار حدیث ولایت"، مجموعه بیانات

    - باراک، ویلر(1999)."مبانی رفتار سازمانی"، ترجمه غلامرضا علیمردانی، نشر مروارید.

     -حشمتی،علی امین (1388). "فرهنگ . معنویتدرسیرهنظامیمعصومین(ع)"،تهران،زعیم

- جزوه در پرتو ولایت (1389)، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

-      دهخدا، علی اکبر،(1376)،لغت‌نامه،جلد هفتم،چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران

-      رابینز،استیفن‌پی،(1379)،"تئوری سازمان ساختار"،طراحی،کاربردها،ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد،تهران،صفار

-         رشیدزاده،فتح الله،(1392)،"ماهیتوعواملتعالیمعنوینیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران" ،فصلنامه امنیت پژوهی،سال دوازدهم،شماره 44

-         طبری،علی وکابلی، سیدرضا،(1382)،"هدایتورهبریدرسازمان"، تهران،امیرکبیر

عبدالهی،بیژن ،(1391)، "رابطه کارکردهای رهبری آموزشی مدیران"،فصلنامه پژوهش‌های نظام‌های آموزشی دوره 60،شماره 19

-      علیرضایی،محمد حسین(1389)، "تشریح نقش نیروهای مردمی در جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران"، چاپ اول، تهران، ترمه

-      مطهری، مرتضی،(1368)،"انسان و ایمان"، چاپ سوم، تهران، زعیم

 

ب) منابع انگلیسی:

-    Allport, g.w&roos,j.m(1967). Personal religious orientatalon and perjudice . journal of personality and social psychology,432-433

-    A shoms, D.P and D.duchan(2000).Spriritua city at work: Aconceptualization and measure.journal of management in quriy,9(2).Pp;134-146

-    Brown,a, (1995). Organizational culture. London:pitman publishing.

-  Delgado,C(2005).Adiscussiaof The ConcePT Of Spirituality.Narsiny science

-    Hofstedemg(1980). Cultures consequences. Londan: sage.

-    Kereger, L, & hanson, k .(1990).the virtuse of omission in organizational citizenship behavior.Anderson Graduate School of Management,1(28).Pp:1-29.

-    Keychen,B.J., srucer, I (2001).Religion & Spirituality : Unfuzzying theFuzzy.journal for the Scientific Study of Religion.vol.36(4).Pp;549-564.

-    Kirishna kaumar, S & Neek. C.P (2002).the what and Hhy and now of Spirituality in the work place journal of masnagevial Psychology.17,3,PP:153-164

-    Malforcet,Z.(1999), Philosophical foundations of Workplace Spirituality:A Critical Apprach. Journal of  Business Ethics.78.Pp:575-600.

-    Marsh.d.kenily.B.J.(1999).Organizational citizenship behavior and the spiritual employee.in R.A Giacalone & C.L.Jurkiewicz(Eds), Handbook of workplace spirituality and organizational performance.Pp:181-190.

-    Mc cromix , J.p.(1994).The Effects of Self-Efficacy and Spirituality on the job  Satisfaction and Motivation to Lead Among Redeploying Soliders as Moderated by Transformational Leadership, thesisforthedegree of Doctor, University School of Global Leadership & Entreprene urship UMI No.3447893.Pp:23-49.

-    Metroph.d,denton.A.(1999).personal spirituality as a moderator between stressors and subjective well-being. J Psychol Theol.28(3).Pp:221-228.10.Geh,Z.Y.E.

-    Neal.&.Bcnnett.R(2000).Descriptton And MeasurMent.Sted.Salvadcr:sisvan

-    Turner, J.1999.’Spirituality in the Workplace.” CA Magazine 132:41-20