مدل سنجش کیفیت سیستم بکار گیری منابع انسانی وزارت امور خارجه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری، مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

مدیریت منابع انسانی در وزارت امور خارجه، به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی انسان‌محور، از اهمیت خاصی برخوردار است. به‌کارگیری منابع انسانی در بین سایر زیرسیستم‌ها، جایگاه ویژه‌ای دارد. هدف اصلی این تحقیق، دستیابی به مدل سنجش کیفیت سیستم مدیریت به‌کارگیری منابع انسانی وزارت امور است. تا به سؤال تحقیق تحت عنوان مدل اندازه‌گیری کیفیت سیستم بکار گیری منابع انسانی در وزارت امور خارجه کدام است، پاسخ دهد.این تحقیق کاربردی بوده و با استفاده از روش پیمایش انجام‌شده است. پس از مطالعات نظری و مصاحبه با خبرگان، معیارهای موردنظر شناسایی و در قالب پرسشنامه دووجهی تنظیم و بین جامعه نمونه 306 نفری، که به روش تصادفی از جامعه آماری (کارکنان رسمی) انتخاب‌شده، توزیع و سپس دیدگاه آنان در مورد وضعیت موجود و مطلوب، استعلام شده و با استفاده از نرم‌افزارهای ای پی‌اس اس و لیزرل مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. برای ارزشیابی ماتریس همبستگی،شاخص‌های کفایت نمونه‌برداری(KMO) و آزمون خی دو بکار رفته است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(درصد فراوانی و میانگین) و آمار استنباطی (واریانس و معادلات ساختاری)استفاده‌شده و درنهایت، هفت عامل؛ شایسته‌سالاری، توزیع مناسب کارکنان، عدالت محوری، مسئولیت‌پذیری، توجه به سلسله‌مراتب، عدالت در اعزام و سنخیت کارکنان با وظایف و45 شاخص سنجش کیفیت سیستم به‌کارگیری به‌عنوان نتیجه تحقیق در قالب مدل ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف - منابع فارسی:

-  سعادت، اسفندیار(1388)، مدیریت منابع انسانی، چاپ چهاردهم، تهران، سمت

‌- ابیلی، خدایار(1389) ،مدیریت منابع انسانی، چاپ اول تهران انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

- ابطحی، سید‌حسین، (1377)، مدیریت منابع انسانی و فنون امور استخدامی،‌چاپ اول، تهران،‌دانشگاه علامه طباطبائی.

- الوانی، سید مهدی (1385)، مدیریت عمومی ، تهران، نشر نی .

- جزنی، نسرین(1381)،اندازه‌گیری رضایت خاطر مصرف‌کننده، تهران،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 

- جزنی، نسرین(1389) مدیریت منابع انسانی ، چاپ هفتم ،تهران ،نشر نی ،

- جهانگیر،علی‌اصغر (1389) الگوی مدیریت راهبردی منابع انسانی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی قضات ) ،رساله ،دکتری ،تهران،دانشگاه عالی دفاع ملی.

- سید جوادین ،سید رضا (1387) مبانی مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه تهران .

- شرموهورن، آرجان، هانت جی جیمر ،ازبورن ان ریچارد(1378) مدیریت رفتار انسانی ترجمه، ایران‌نژاد پاریزی بابایی، سبحانی موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت چاپ اول .

- شیمون ال دولان و رندال اس شولر(1378) مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی ،ترجمه محمدعلی طوسی و محمد صائبی، چاپ چهارم ،مرکز آموزش مدیریت دولتی .

- صائبی، محمد(1381) روندها و چالش‌های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ، فصلنامه مدرس علوم انسانی دوره 6 شماره 3 .

- عباسپور، عباس (1388)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، نهران ،سمت.

- قلی پور، آرین (1390) مدیریت منابع انسانی ،تهران ، انتشارات سمت .

- گرک، استوارت کنت جی براون (1389) مدیریت منابع انسانی ، ترجمه محمد اعرابی و مرجان فیاضی انتشارات مه کامه .

- محمدی، ابوالفضل،ورزشکار،احمد(1387)معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه امام حسین(j) سال اول شماره 1.

- محمدی، محمود ، ناصری امیر و عادل آذر ، محمدرضا(1383) الگوی انتخاب و بکار گماری نیروی انسانی در سازمان‌ها ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژه‌نامه مدیریت.

- مهرنیا، احمد(1385) تدوین استراتژی جذب منابع انسانی نهاجا (به‌منظور افزایش توان مقابله با تهدیدات)، دانشگاه عالی دفاع ملی .

- موسوی، سید مرتضی(1390)  طراحی مدل مدیریت منابع انسانی رسانه ملی و تدوین راهبردهای مناسب ،رساله دکتری ،تهران ، دانشگاه عالی دفاع ملی .

- میر کمالی، سید محمد(1383) ،مبانی مدیریت منابع انسانی، تهران ،انتشارات یسطرون.

- وزارت امور خارجه (1369)، روابط خارجی ایران،  تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

ب – منابع انگلیسی:

-  Bamberger .P,Bacharach S.Dyerl(1989)., Human resource management and organizational effectiveness , human resource management summer ,vol ,30,No 2.

-  Becker, B,E& Huselid , M, A.(1999 ) strategic resource managment in five leading films.Human Resource Management ,38,287.

Guest,D E.(1991)Personnel Management:the end of orthodoxy.British  Journal of industrialRelation,29(2),149.

-  Polyhart, E.; Robert, Schneider Benjamin,(2000) “A multilevel perspective and construct validation; university af maryland .