مقایسه تأثیرات تحریم بر صنعت دفاعی با بخش اقتصادی و شناسایی راهبردهای موفقیت‌ساز صنعت دفاع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تحریم‌های اقتصادی علیه ج.ا.ایران بالأخص پس از اعمال موارد مربوط به پرونده‌ی هسته‌ای، در سنوات اخیر تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این در حالی است که توان‌بخش دفاعی کشور همواره و حتی هم‌زمان با اوج‌گیری شدت تحریم‌ها روند صعودی داشته و هرروز شاهد دستاورد غرورآفرین و اقتدارآور جدیدی در این بخش بوده‌ایم. اما این مهم چگونه حاصل شده است؟ پژوهش حاضر از طریق مطالعات مروری و اکتشافی، تحلیل آمار توصیفی و مصاحبه با خبرگان مدیریتی و اقتصادی بخش دفاع، ضمن اثبات تحلیلی ادعای پیش‌گفته، راهبردهای موفقیت‌ساز صنعت دفاعی ج.ا.ایران را در چهار دسته ولایتمداری، نگاه به درون، توسعه سازمان‌های دانش‌بنیان و بهینه‌سازی ساختاری؛ تبیین نموده و در پایان سه عنوان پژوهش علمی در زمینه سنجش توان تسلیحاتی، سنجش روایی مدل ارائه‌شده و امکان‌سنجی قابلیت تعمیم راهبردهای بخش دفاع به‌منظور مقاوم‌سازی اقتصاد را پیشنهاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف- منابع فارسی:

-      قره‌باغیان، مرتضی. (1392)." اقتصاد رشد و توسعه (vols. 1)". نشر نی. چاپ دوازدهم.

-      آل کجباف، حسین. انصاریان، مجتبی. (1393)، "تأثیرتحریم‌هاییک‌جانبهوچندجانبهبرایرانازمنظرحق برسلامتشهروندانایرانیفصلنامهحقوقپزشکی.سالهشتم،شمارهبیستونهم.

-      جمشیدی، محمدحسین. (بی‌تا). "بررسی و تحلیل عناصر قدرت نظامی"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-       حمیدی فر، ریحانه. (1390). "درآمدی بر تحریم و چرایی آن". موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان.

-   شفقت، ابوطالب. الیاسی، مهدی. طباطباییان، سید حبیب‌ا... . بامداد صوفی، جهانیار. (1394). "گونه‌شناسیفرآیندهایموفقنوآوریدفاعیپسازپیروزی انقلاباسلامیایران". نشریه علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری. سال چهارم. شماره4.

-      عادلی، سید محمدحسین. (1387). "تحریم اقتصادی چیست؟ چرا؟ چگونه؟"، موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان.

-   فدایی، مهدی. درخشان، مرتضی. (1393). "تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی.

-   فرتوک‌زاده، حمیدرضا. وزیری، جواد. (1386). "خلق شایستگی دفاعی در موج چهارم، بررسی رویکرد شبکه‌سازی در صنایع دفاعی دانش‌بنیان". پیام مدیریت. شماره24.

-      ولوی، محمدرضا. طرحانی، فرزاد. (1387). "راهبردهای توسعه‌ی علم و فناوری بخش دفاع. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک". سال نهم. شماره33.

-   نظرى‌زاده، فرهاد. مهدى‌نژاد نورى، محمد. حجازى، سیدرضا. (1391). "تأثیرعواملسازمانىمؤثربرموفقیتنوآورى درصنعتدفاعى. فصلنامهعلمى - پژوهشىمدیریتنوآورى".سالاول.شمارهاول.

-       نظرى‌زاده، فرهاد. مهدى‌نژاد نورى، محمد. حجازى، سیدرضا. (1392). "نقشعواملفردیدرموفقیتنوآورى‌هایصنعتدفاعى ایران" نشریهعلمى - پژوهشىبهبود مدیریت.سالهفتم.شماره4. پیاپی22.

 

ب- منابع انگلیسی:

-    Schumpeter, J.A. (1934). The Theory of Economic Development. Harvard Economic Studies.

-    Anthony H. Cordesman. (2016). New Estimates of Iran’s Petroleum Exports and Income after the Nuclear Implementation Day and Reductions in Sanctions. Center for Strategic and International Studies.

-    OPEC. (2014). Annual Statistical Bulletin. Official OPEC Publications.

-    PORTELA. (2011). Impact of Sanctions and Isolation Measurement with North Korea, Burma/Myanmar, Iran and Zimbabwe as Case Studies. Institutional Knowledge at Singapore Management University.

-    Richards, Colleen. (2012). The Unintended Consequences of Economic Sanctions on Iran. Asfar NGO.

پ - سایت‌ها

-  تارخ، عبدالحمید، (2015)، آشنایی با محصولات نظامی جمهوری اسلامی ایران، شماره‌های 1 تا 4، قابل‌دسترسی در: www.jangaavaran.ir

-  تسنیم، (1393)، توانایی شگفت‌انگیز نظامی ایران از نظر کارشناسان آمریکایی، قابل‌دسترسی در: www.tasnimnews.com

-  سنترال کلابز، (1386)، صنایع نظامی ایران تا قبل از انقلاب، قابل‌دسترسی در: www.centralclubs.com

- عصر قانون، (فروردین 1394)، گزارشی کامل از همه تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شد: از قطعنامه‌های شورای امنیت تا تحریم‌های یکجانبه آمریکا، قابل‌دسترسی در: عصر قانون www.tnews.ir/agencies/

-  واژه‌یاب (فرهنگ لغات معین و دهخدا)، (1396)، قابل‌دسترسی در: www.vajehyab.com

- Economic Series, (2016), available at: www.tradingeconomics.com

- Keck, Zachary, (2015),  5 Iranian Weapons of War America Should Fear. The National Interest. Available at: www.nationalinterest.org

- Minister of Defence Export Center, (No Date), Iran Arms Production History, available at: www.mindexcenter.ir

- The IRAN Project, (2016), Iran displaying 8 models of home-made drones, 8th International Aviation Exhibition, Iran drone technology, Iran's military achievements, available at: www.theiranproject.com.