دوره و شماره: دوره 19، شماره 85، مهر 1400، صفحه 1-356 (سال نوزدهم، شماره 85، پاییز 1400) 
عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر ارتقاء قدرت منطقه‎ای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی یمن)

صفحه 57-82

اسماعیل احمدی‎مقدم؛ علی‎محمد احمدوند؛ عبدا... مبینی دهکردی؛ بهروز تسلیمی کار


مبانی و عوامل مؤثر در تدوین رهنامه نظامی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 201-222

بهزاد غفاری؛ حسین ولی‌وند زمانی؛ رضا ریوندی؛ محمدعلی حاجی زاده


بررسی و تحلیل آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر غافلگیری نظامی امنیتی

صفحه 247-270

کاظم اقبالی؛ غلامعلی رشید؛ عبدالعلی پورشاسب؛ محسن رفیعی؛ مسعود صامتی


الگوی تدوین و توسعه رهنامه نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

صفحه 295-314

حامد مهرآبادی؛ داوود آقامحمدی؛ علی‌رضا سعادت‌راد؛ سید اصغر هاشمی تبار؛ بهزاد غفاری


اهداف آمریکا در جنگ با عراق (2003)‌ با تطبیق در دو مقطع زمانی قبل و بعد از آن

صفحه 315-332

هادی مرادپیری؛ محمدرضا کمالی؛ مجید اسدی؛ مهدی هادیان؛ افشین مرادی؛ حسین مهرابی


شماره‌های پیشین نشریه

سال نوزدهم، شماره 86- زمستان 1400
سال نوزدهم، شماره 85، پاییز 1400
سال نوزدهم، شماره 84، تابستان 1400
سال نوزدهم، شماره 83، بهار 1400