دوره و شماره: دوره 19، شماره 83، فروردین 1400، صفحه 1-287 (سال نوزدهم، شماره 83، بهار 1400 ) 
مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

صفحه 155-176

سیدعلی خلیلی پور؛ حسین ظریف‌منش؛ محمدرضا نواب‌اصفهانی؛ خسرو بوالحسنی


شماره‌های پیشین نشریه

سال نوزدهم، شماره 86- زمستان 1400
سال نوزدهم، شماره 85، پاییز 1400
سال نوزدهم، شماره 84، تابستان 1400
سال نوزدهم، شماره 83، بهار 1400