دوره و شماره: دوره 19، شماره 83، زمستان 1399، صفحه 1-287 (سال نوزدهم، شماره 83، بهار 1400 ) 
5. مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

صفحه 155-176

سیدعلی خلیلی پور؛ حسین ظریف‌منش؛ محمدرضا نواب‌اصفهانی؛ خسرو بوالحسنی