دوره و شماره: دوره 19، شماره 83، زمستان 1400، صفحه 1-287 (سال نوزدهم، شماره 83، بهار 1400 ) 
5. مقاله پژوهشی: ارائه الگوی راهبردی مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

صفحه 155-176

سیدعلی خلیلی پور؛ حسین ظریف‌منش؛ محمدرضا نواب‌اصفهانی؛ خسرو بوالحسنی


شماره‌های پیشین نشریه

سال نوزدهم، شماره 83، بهار 1400
سال نوزدهم، شماره 85، پاییز 1400
سال نوزدهم، شماره 84، تابستان 1400