مقاله پژوهشی: شاخص‌های ویژگی‌های فردی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، علوم دفاعی راهبردی،‌دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار، علوم دفاعی راهبردی، ‌دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشیار، مدیریت، دانشگاه عالی جامع امام حسین

چکیده

ارزیابی عملکرد در هر سازمان به‌مثابه قلب سازمان به شمار می‌آید زیرا خروجی آن می‌تواند در نظام نگهداشت کارکنان سازمان تأثیر مهمی بجا گذارد. هدف این پژوهش ارائه شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی است. نوع تحقیق برمبنای هدف کاربردی و توسعه‌ای است. روش تحقیق بکار گرفته‌شده در این پژوهش ترکیبی و از نوع اکتشافی است. محتوای این تحقیق در مرحله کیفی عبارت است از داده‌های حاصل از ادبیات تحقیق و مصاحبه‌ها. جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی شامل خبرگان علمی، صاحب‌نظران، مدیران عالی، مدیران میانی و کارشناسان و در مرحله کمی نیز شامل کارکنان سازمان‌های نظامی مستقر در تهران است. حجم نمونه در مرحله کیفی 15 نفر و در مرحله کم 203 نفر بود. اعضای نمونه در مرحله کیفی از طریق نمونه‌گیری هدفمند و در مرحله کمی با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، مصاحبه عمیق و پرسشنامه محقق ساخته، شامل 117 گویه و یک سؤال باز پاسخ با پایایی 98/0 بود. داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت، یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌های کیفی، با استفاده از روش دلفی به تائید مصاحبه‌شوندگان رسید. تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل آزمون‌های آماری کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون خی دو، کروسکال والیس، تحلیل عاملی اکتشافی، صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان نظامی ایران 72 شاخص بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual characteristics indicators Evaluate the performance of employees of military organizations

نویسندگان [English]

  • H Niroomand 1
  • M.H Bagheri 2
  • gh Rezayat 3
1 Ph.D., Strategic Defense Sciences, عالیUniversity of National Defense
2 Associate Professor, Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
3 Associate Professor, Management, Imam Hossein University
چکیده [English]

Performance appraisal in any organization is considered as the heart of the organization because its output can have a significant impact on the organization's employee retention system. The purpose of this study is to provide performance evaluation indicators for employees of military organizations. The type of research is based on applied and developmental goals. The research method used in this research is a combination of exploratory type. The content of this research in the qualitative stage is the data obtained from the research literature and interviews. The statistical population of the research in the qualitative stage includes scientific experts, experts, senior managers, middle managers and experts and in the quantitative stage includes the staff of military organizations based in Tehran. The sample size was 15 people in the qualitative stage and 203 people in the low stage. The sample members were selected in qualitative stage through purposive sampling and in quantitative stage by proportional stratified sampling method. The research data collection tools were in-depth interviews and a researcher-made questionnaire, including 117 items and an open-ended question with a reliability of 0.98. Qualitative data were analyzed using content analysis method. Findings from qualitative data analysis were confirmed by interviewees using Delphi method. Data analysis of the questionnaire was performed using descriptive statistics (mean, variance, standard deviation) and inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov statistical tests, Chi-square test, Kruskal-Wallis, exploratory factor analysis. Findings showed that the performance evaluation indicators of Iranian military personnel were 72 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • performance
  • performance evaluation
فهرست منابع
- "قران کریم"، ترجمه مکارم شیرازی
- "نهج‌البلاغه" (1390)، ترجمه محمد دشتی، چاپ دوم، نشر اندیشه مطهر
الف- منابع فارسی:
- آرمسترانگ، مایکل (1385)، "مدیریت عملکرد: راهبرد‌های کلیدی و راهنمای عملی"، (ترجمه: سعید صفری و امیر وهابیان). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی 2006)
- "لغت‌نامه آکسفورد"
- ارتش جمهوری اسلامی ایران (1392)، "آیین‌نامه ارزیابی کارکنان آجا"، تهران
- اردبیلی، یوسف (1376)، "روش‌های ارزشیابی در بخش‌های دولتی و غیردولتی ایران"، تهران: انتشارات بعثت
- امیرزاده بهبهانی، راضیه؛ یعقوبی، زهرا (1391)،"ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش و فراورده‌های نفتی ایران منطقه اهواز به روش تحلیل سلسله مراتبی"، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال هفتم شماره 19
- مجلسی، محمدباقر ، "بحارالانوار"، (مترجم محمدباقر محمودی)، موسسه دارالکتب اسلامیه، دوره کامل
- پور صادق، ناصر؛ مهدی‌زاده‌ملاباشی، تورج (1394)، "مدیریت منابع انسانی پیشرفته با رویکرد استراتژیک"، تهران: انتشارات واژگان
- دعایی، حبیب­اله (1377)، "مدیریتمنابعانسانی: نگرشکاربردی"،  مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی
- رضاییان، علی؛ گنجعلی، اسدا... (1390)، "مدیریت عملکرد: چیستی، چرایی و چگونگی"، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (1392)، "دستورالعمل شایستگی پاسداری"، شماره 605/1/س ط، تهران
- سجادی، سید احمد (1390)، "مدیران و فرماندهان شایسته"، نشر بازرسی کل ناجا
- صالحی، شعله (1390)، "طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ناجا"، رساله دکتری، دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)
- طبرسی، غلامعلی (1378)، "طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد مدیران عامل «شرکت‌های تابع سازمان صنایع و معادن بنیاد جانبازان و مستضعفان»"، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
- میار، یحیی (1394)، "طراحی الگوی مناسب ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران عالی سپاه منطبق با رویکرد علوی"، رساله دکتری دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی
- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (1396)، "دستورالعمل ارزیابی کارکنان"، تهران
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (1395)، "دستورالعمل ارزیابی کارکنان"، تهران
- هومن، حیدر علی (1385)، "پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری: شناخت روش علمی"، تهران: انتشارات دیبا
ب – منابع انگلیسی:
-Bouckaert, G. &Halligan, J. (2006),” performance and performance management”, Handbook of public, pp.443-460, ThousandOaks, CA, US: Sage publications.
- Results Based Management in the Development Co-operation Agencies:( 2000)   A Review of Experience. Development Assistance Committee Working Party on Aid Evaluation-Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
- Meyers, Lawrence S. Gamst, Glenn. Guarino, A. J. (2006). Aplied multivariate research: design and interpretation. Sage