کلیدواژه‌ها = اندیشه نظامی
مطالعه تطبیقی اندیشه نظامی سوسیالیسم و فاشیسم (از منظر اندیشمندان دو مکتب)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

داوود آقامحمدی؛ مجید اسدی


مقاله پژوهشی: تبیین اندیشه (آراء و تفکرات) نظامی سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

دوره 21، شماره 94، دی 1402، صفحه 193-214

عبدالعلی پورشاسب؛ داوود آقامحمدی؛ مسعود بختیاری؛ بابک معظمی گودرزی


مقاله پژوهشی: تبیین مبانی فکری اندیشه نظامی غرب

دوره 20، شماره 90، دی 1401، صفحه 95-114

مجید اسدی؛ علی فاطمی نسب؛ جواد سلطانیان


مقاله پژوهشی: شناسایی ابعاد دانش اندیشه نظامی به روش فراترکیب

دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 136-115

علیرضا حامدی سنجانی؛ علی‌اصغر بیک‌بیلندی


مقاله پژوهشی: نقش مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک در اندیشه نظامی آمریکا

دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 156-137

مجید اسدی؛ حسین ولی وند زمانی‌؛ محمد اکرمی نیا؛ سهیل گودرزی


نیازسنجی آموزشی سطوح راهبردی دوره دکترای اندیشه نظامی با تأکید بر برنامه درسی

دوره 20، شماره 88، تیر 1401، صفحه 151-172

ظریف‌منش حسین؛ مهدی باقری هشی؛ علیرضا حامدی سنجانی