نیازسنجی آموزشی سطوح راهبردی دوره دکترای اندیشه نظامی با تأکید بر برنامه درسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)

2 Assistant Professor in Higher Education Management, Supreme National Defense University

3 اندیشه نظامی / دانشکده دفاع

چکیده

یکی از مهم‌ترین ارکان نظام‌های آموزشی به‌ویژه دوره‌های تحصیلات تکمیلی، نیازسنجی آموزشی به‌منظور تدوین محتوای برنامه درسی است. این پژوهش باهدف تدوین برنامه درسی دوره دکترای اندیشه نظامی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی صورت گرفته. روش پژوهش حاضر کیفی و از ابزار مصاحبه و نمونه‌گیری گلوله برفی بهره‌مند شده و پس از تحلیل مضمون مصاحبه‌های انجام‌شده با صاحب‌نظران که تعداد 12 نفر از اساتید گرایش اندیشه نظامی می‌باشند، مفاهیم کلیدی استخراج و با ترکیب مفاهیم کلیدی مقوله‌های اصلی احصاء گردیده است. در ادامه مقولات اصلی برمبنای الگوی فرآیند نیازسنجی آموزشی چونگ در سه مؤلفه تعیین نیازها، تعیین اهداف و برنامه درسی تعیین گردید. سپس پرسشنامه بسته برای تأیید نظرات خبرگان و متخصصین توزیع شد. برای تعیین پایایی ابزار کمّی پژوهش از آلفای کرونباخ و با استفاده از شاخص‌های نسبت روایی محتوایی (CVR) و روایی محتوایی (CVI) روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. درنهایت مؤلفه تعیین نیازهای آموزشی با 8 شاخص، مؤلفه اهداف آموزشی با 9 شاخص و مؤلفه برنامه درسی با 21 شاخص احصاء گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Needs Assessment of Strategic Levels of Doctorate in Military Thought with Emphasis on Curriculum

نویسندگان [English]

  • H Zarifmanesh 1
  • M Bagheri Hoshi 2
  • alireza hamedi senejani 3
1 Assistant Professor in Imam Hosein University(Peace be Upon Him)
3 Military Thought / School of Defense
چکیده [English]

   One of the most important pillars of educational systems, especially postgraduate courses, is educational needs assessment in order to develop curriculum content. This study was conducted with the aim of developing a curriculum for the doctoral course in military thought of the University and the Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research. The method of the present study is qualitative and uses the tools of interviewing and snowball sampling. After analyzing the content of the interviews with experts who are 12 professors of military thought, key concepts have been extracted and the main categories have been enumerated by combining the key concepts. Then, the main categories were determined based on the model of Chong educational needs assessment process in three components: determining needs, setting goals and curriculum. Then a closed questionnaire was distributed to confirm the opinions of experts and specialists. To determine the reliability of the research quantitative instrument, the validity of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha using Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI) . Finally, the component of determining educational needs with 8 indicators, the component of educational goals with 9 indicators and the component of curriculum with 21 indicators were determined .

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Needs assessment”
  • “thought”
  • “military thought”
  • “curriculum”