کلیدواژه‌ها = اندیشه
مقاله پژوهشی: شناسایی ابعاد دانش اندیشه نظامی به روش فراترکیب

دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 115-136

علیرضا حامدی سنجانی؛ علی‌اصغر بیک‌بیلندی


نیازسنجی آموزشی سطوح راهبردی دوره دکترای اندیشه نظامی با تأکید بر برنامه درسی

دوره 20، شماره 88، تیر 1401، صفحه 151-172

ظریف‌منش حسین؛ مهدی باقری هشی؛ علیرضا حامدی سنجانی