کلیدواژه‌ها = اندیشه
مقاله پژوهشی: تبیین اندیشه (آراء و تفکرات) نظامی سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

دوره 21، شماره 94، دی 1402، صفحه 193-214

عبدالعلی پورشاسب؛ داوود آقامحمدی؛ مسعود بختیاری؛ بابک معظمی گودرزی


مقاله پژوهشی: شناسایی ابعاد دانش اندیشه نظامی به روش فراترکیب

دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 136-115

علیرضا حامدی سنجانی؛ علی‌اصغر بیک‌بیلندی


نیازسنجی آموزشی سطوح راهبردی دوره دکترای اندیشه نظامی با تأکید بر برنامه درسی

دوره 20، شماره 88، تیر 1401، صفحه 151-172

ظریف‌منش حسین؛ مهدی باقری هشی؛ علیرضا حامدی سنجانی