دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارائه الگوی راهبردی چابک سازی بیمارستان های نظامی در بحران های دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1398

اصغر اصغرزاده؛ فرهاد نژاد ایرانی


2. بازتاب جهانی انهدام پهباد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکایی بر فراز آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

خسرو Khosrow؛ علی‌‌اصغر بیک بیلندی؛ اصغر اصغرزاده؛ مرتضی پژوهان فر