شناسایی راهکارها و الزامات مناسب پیاده سازی راهبردهای تربیت و تعالی فرماندهان و مدیران آجا با تاکید بر مدیریت جهادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 Assistant Professor at National Defense University

3 دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای تحقق و الزامات مناسب پیاده سازی راهبردهای تربیت و تعالی فرماندهان و مدیران آجا با تاکید بر مدیریت جهادی نگارش گردیده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان آجا در نیروهای چهارگانه آجا و علما و روحانیون و اساتید دانشگاهی نیروهای مسلحِ خارج از آجا به تعداد 40 نفر می باشد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی بوده و از ترکیب داده های کمی و کیفی (با رویکرد آمیخته) شامل مصاحبه و پرسشنامه باز و بسته استفاده شده است. در این تحقیق به منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش، ابتدا از طریق انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان پژوهش راهکارها و الزامات مناسب پیاده سازی راهبردها شناسایی، سپس از طریق تنظیم و توزیع پرسشنامه بین خبرگان و انجام آزمون تی تک نمونه ای، موارد شناسایی شده مورد تایید قرار گرفته و نهایی شدند.نتایج حاصل از  تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده حاکی از شناسایی و تایید 21 راهکار تحقق و 29 الزام پیاده سازی راهبرد می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the appropriate solutions and requirements for the implementation of strategies for the training and excellence of commanders and managers with an emphasis on jihadi management

نویسندگان [English]

  • M Gharaei Ashtiyani 1
  • H Shokouhi 1
  • M Ahadi 2
  • A Hajiloo 3
1 Associate Professor of the Higher National Defense University
2 Assistant Professor at National Defense University
3 Ph.D. from the Higher National Defense University
چکیده [English]

The current research was written with the aim of identifying the implementation strategies and the appropriate requirements for the implementation of the training and excellence strategies of the commanders and managers of AJA with an emphasis on Jihadi management. The statistical population of this research includes the elites and experts of Aja in the four forces of Aja and scholars, clerics and university professors of the armed forces outside Aja in the number of 40 people. The current research is in the category of applied-developmental research and a combination of quantitative and qualitative data (with a mixed approach) including interviews and open and closed questionnaires has been used. In this research, in order to achieve the main goal of the research, first by conducting in-depth interviews with research experts, the appropriate solutions and requirements for the implementation of strategies were identified, then by setting up and distributing a questionnaire among experts and conducting One Sample Test, the identified cases were identified. were approved and finalized. The results obtained from the analysis of the obtained data indicate the identification and approval of 21 implementation solutions and 29 requirements for the implementation of the strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy implementation strategies
  • strategy implementation requirements
  • training and excellence of commanders and managers