نویسنده = محمدرضا خراشادی زاده
مقاله پژوهشی: شناخت مؤلفه‌های راهبردی امنیت در جهان اسلام با رویکرد به همبستگی جهان اسلام

دوره 20، شماره 87، فروردین 1401، صفحه 31-54

علی ولی سلطانی؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ شهرام شجاعی؛ رضا عبد فروتن


مقاله پژوهشی:شناخت مقوله انرژی در حوزه نظامی از منظر بکارگیری قابلیت های فناوری نانو

دوره 17، شماره 77، آبان 1398، صفحه 275-294

مجتبی سعادتی؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ علیرضا عین القضاتی؛ فریما آگند؛ علی ولی سلطانی


مقاله پژوهشی:نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفاع دانش‌بنیان

دوره 17، شماره 75، فروردین 1398، صفحه 107-124

محمد مهدی نژاد نوری؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ مجید فخری؛ سیداحمد احمدی حاجی آبادی