مقاله پژوهشی:ارزیابی و انتخاب بالاترین عوامل رضایت‌مندی کارکنان سازمان با به‌کارگیری روش‌های ANP و همبستگی (مطالعه موردی یکی از یگان‌های نهاجا)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار ریاضی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که عوامل متعددی در سازمان‌های مختلف موجب افزایش یا کاهش میزان رضایت شغلی در کارکنان می‌گردد.
این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – پیمایشی است جامعه آماری در این تحقیق 142 نفر بود پرسشنامه به کار گرفته‌شده پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی JDI بوده که روایی و پایایی آن تأیید گردیده است. همچنین آزمون پیرسون و آزمون t تعمیم‌یافتگی نتایج تأیید گردید.در این تحقیق، با دو روش پیمایشی برای شرایط واقعی و تحلیل شبکه‌ای برای شرایط ایده آل حاصل گردید و با یکدیگر مقایسه شدند (شکل 3).
 عوامل اصلی رضایتمندی در سازمان یادشده عبارت‌اند از: همکاران، شغل و ماهیت کار، مدیر و سرپرست، امکانات و شرایط کار، مسیر شغلی و ارتقاء، شخصیت، فرهنگ و جوسازمانی و حقوق و مزایا.
ارزیابی نتایج نشان می‌دهد که میزان رضایتمندی کارکنان در سازمان مورد بحث خوب است. لیکن مدیریت ارشد سازمان جهت افزایش رضایتمندی می‌بایست بر بالا بردن میزان حقوق و مزایا به‌عنوان اولین فاکتور و افزایش توان مدیریت و سرپرستی به‌عنوان دومین عامل تلاش نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and selection of the highest employee satisfaction factors using AHP and correlation methods(Case study one of the units IRIAF)

نویسندگان [English]

  • M.M Sepandasa 1
  • M.R By: Khorashadizade 2
  • M Jalali 3
1 Graduated Ph.D., Strategic Military Management, National Defense University
2 Assistant Professor of Mathematics, National Defense University
3 PhD Student of Military Strategic Management at Higher National Defense University
چکیده [English]

Studies have shown that several factors can help organizations increase or decrease in employee job satisfaction.
The investigation regarding the purpose and terms of descriptive - survey population was 142 in this study, job satisfaction questionnaires used in JDI questionnaire which its validity and reliability have been confirmed. Pearson's test and t-test results confirm the generalization of secondary and minor creature of the study, with two real conditions survey and network analysis for ideal conditions were obtained and were compared (Figure 3).
The main factors of satisfaction in these organizations include: colleagues, occupation and nature of work, managers and supervisors, facilities and working conditions, career paths and promotion, character, culture and organizational climate and benefits.
Evaluation results show that the level of satisfaction of employees is discussed. However, senior management should raise the salaries and benefits in order to increase customer satisfaction and improve the management and supervision as the first factor as second attempt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • network analysis
  • priority
  • AHP
فهرست منابع

الف- منابع فارسی:

- انصاری پور، صدیقه, حسن‌زاده، اکبر, روحانی، محسن, مقدس، طاهره. (1392). رضایت شغلی بهورزان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ویژه‌نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت، دوره 10، شماره 7.
- برومند زهرا، (1390)، مدیریت رفتارسازمانی (رشته مدیریت) ، تهران: دانشگاه پیام نور
- خلیل زاده، نورالله، (1375)، بررسی عوامل مؤثر در رضایت و عدم رضایت شغلی دانشجو معلمان دانشگاه پیام نور ارومیه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
- دهقان، نبی اله؛ عمرانی فر، عباس؛ حسینی، محمدرضا و فتحی،صمد، (1391)، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (موردمطالعه یک سازمان نظامی)، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 46، سال دوازدهم، تابستان
- رابینز، استیفن، پی، (1394)، رفتار سازمانی، گروه ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ اول جلد دوم، تهران: دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی.
- راوری علی، میرزایی طیبه، ونکی زهره. (1391)، تبیین ماهیت مفهوم رضایت شغلی: مطالعه مروری. فصلنامه مدیریت پرستاری، سال اول، دوره اول، شماره چهارم زمستان
- سلطان، بار، رؤیا، سیده ؛ (1384)، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی، مجله: دانش انتظامی » تابستان - شماره 25
- سلیمی، مرتضی، رجایی، مینو، حقیقی حمید، دادی پور، سکینه، فلاحی، صغری، شارقی بروجنی، مسعود نادری زاده، محمد، علوی، سید علی، حسام، علی‌اکبر، سلیمی، مجتبی، فلاحی، سکینه، زمانی، مهناز. (1392). بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی در میان پزشکان متخصص زنان، مجله پزشکی هرمزگان سال هفدهم شماره سوم:255-249.
- شرتزر، بروس اى. ( 1371)، بررسى و برنامه‌ریزی زندگى شغلى، ترجمه زندى پور، طیبه، تهران: فردوس
- شفیع‌آبادی،‌عبدالله ،(1393)، راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها)، تهران: انتشارات سمت ، ‌چاپ اول
- عباس زادگان، محمد،(1379)، مدیریت بر سازمان‌های ناآرام، تهران: کویر
- فتاح، ناظم، شاکری، غلامرضا، ارقنه، جواد، مطلبی، آزاده. (1390). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان‌های آموزش‌وپرورش شهرستان نظرآباد. پژوهش اجتماعی دوره 4, شماره 12
- قلی زاده، محمدرضا و فانی، علی‌اصغر و احمدوند، علی‌محمد، (1389)، بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی(مطالعه موردی کارکنان معاونت طرح برنامه‌وبودجه ناجا، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 28، فروردین و اردیبهشت
- کریمی، یوسف (1394)، روانشناسی شخصیت، چاپ سوم، تهران: موسسه نشر ویرایش
- کورمن، آبراهام. ک، (1386)، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه: شکرکن، حسین، تهران: سروش
- محمدی، خ.(1382)،  بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی شغلی نیروهای نظامی، خلاصه مقالات همایش بهداشت روانی و خدمات مشاوره‌ای، تهران، دفتر امور زنان سپاه، سازمان استعداد‌های درخشان
- مرائی، م.(1379)، بررسی میزان رضایت شغلی شاغلین بخش فرهنگ در اصفهان. طرح پژوهشی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
- مقیمی، سید محمد (1387). رویکردی پژوهشی به سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات ترمه
- مورهدو گریفن ( 1393) رفتار سازمانی،‌ترجمه: دکتر الوانی، دکتر معمار زاده، تهران: انتشارات مروارید
- میرزائی، غلامرضا؛ فتحی آشتیانی، علی؛ مهرابی، حسینعلی و احمدی، خدابخش، (1385)، عوامل مؤثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی، فصلنامه طب نظامی، بهار ، سال 8 شماره یک،

ب- منابع انگلیسی:

-  Bolino, M., & Turnley, W. (2005). The Personal Costs of Citizenship Behavior: The Relationship between Individual Initiative and Role Overload, Job Stress, and Work–Family. Journal of Applied Psychology, 90(4), 740-748
-  Brophy, HL. (1959). Self, role, and satisfaction, Genetic Psychology Monographs, Vol. 59
-  Goldsmith E (2012) Work Efficiency and Motivation.Journal Florida State University, Tallahassee, FL, USA.
-  Hellriegel, Don; Slocum, John W.; Woodman, Richard W. (1997), Organizational Behavior, Published by South-Western College Pub
-  Hyun-Jung, C. (2009). An exploratory study on the effect of work-family conflict on job satisfaction and job performance among hotel frontline employees with testing gender difference. Korean journal of hospitality administration,18, 203- 219
-  Jones, E; Chonko, L; Rongarajan, D; and Robert, J. (2007).The role of role overload on job attitudes, turnover intention, and saleperson performance. Journal OG Buslness Research, 60(7), 663-671.
-  Mauno, S., & Kinnunen, U. (1999). The effects of job stressors on marital satisfaction in Finnish dual-earner couples. Journal of Organizational Behavior, 20, 879-895.
-  Moorhead, G. (2003). Organizational Behavior: Managing People & Organizations. Boston: Houghton Mifflin.
-  Porter, L.W., Steers, R.M., Boulian, P.V., (1973), Organizational Commitment,Job Satisfaction and Turnover among Psychiatric Technicians,CALIFORNIA UNIV IRVINE GRADUATE SCHOOL OF ADMINISTRATION, Defense Technical Information Center
-  Smit, P. C. & et al. (1989). User manual for the job descriptive index (JDI) & the job in general (JIG) Scales. Bowling green state university: Bowling Green, Ohio.
-  Spector P.E, (1997); Job Satisfaction, Thous and Oaks, CA: Sage publications, Inc.