نویسنده = مهدی کامکار
مقاله پژوهشی: شناخت بحران‌های ژئوپلیتیکی حوزه خلیج‌فارس

دوره 19، شماره 84، تیر 1400، صفحه 5-32

فرخ بایبوردی؛ سید یحیی صفوی؛ مهدی کامکار؛ محمد رسول همتی؛ عبدالرضا دبستانی؛ محمدناصر مجیدی