نویسنده = محمد مهدی نژاد نوری
مقاله پژوهشی:نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفاع دانش‌بنیان

دوره 17، شماره 75، فروردین 1398، صفحه 107-124

محمد مهدی نژاد نوری؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ مجید فخری؛ سیداحمد احمدی حاجی آبادی


بررسی نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان

دوره 15، شماره 70، دی 1396، صفحه 209-232

محمد مهدی نژاد نوری؛ علی جبار رشیدی؛ مجید فخری؛ مهدی علینژاد


طراحی الگوی سازمان‌های دفاعی دانش بنیان

دوره 15، شماره 68، تیر 1396، صفحه 71-92

محمد مهدی نژاد نوری؛ مجتبی سعادتی؛ علی خسروجردی؛ مجید فخری