مقاله پژوهشی: راهبردهای آموزش حین خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش نیروی انسانی برای ارتقاء سطح عملکرد سازمانی ضروری است، با توجه به نقش ارتش در دفاع و حفظ کیان و قلمرو کشور، آموزش در بعد فردی و یگانی از سالیان پیش به‌طور رسمی اجرا می‌شده است، اجرای صحیح و ارتقای کارآمدی آموزش حین خدمت نیازمند راهبردهایی است که این آموزش‌ها مبتنی بر آن‌ها طراحی و اجرا گردد. در این مقاله سعی شد تا راهبردهای آموزش حین خدمت در ارتش با استفاده از فرآیند تحقیق علمی تدوین شود.
نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی است که داده‌های تحقیق با آمار استنباطی و توصیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. روش جمع‌آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه‌ای بوده و برای مصاحبه، نخبگان و صاحب‌نظرانی انتخاب شده‌اند که از تجربه کافی در خصوص موضوع پژوهش برخوردار بودند. با استفاده از روش SWOT بهبودیافته، تعداد 5 راهبرد تدوین گردید. این راهبردها در حوزه‌های  نظام جامع نیازسنجی آموزشی، توجه به تهدیدات موجود، رویکرد کاربردی نمودن آموزش‌ها، بسترسازی برای آزادی عمل فرماندهان و مدیران، طراحی و اجرای برنامه­های آموزشی جدید، نیازهای آموزشی واقعی کارکنان، نظام جامع انتخاب و به‌کارگیری مربیان با تجربیات جنگی تدوین شده‌اند، و راهبرد دوم با ضریب نزدیکی 81269/0بهترین راهبرد آموزش حین خدمت در ارتش معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies of in-service training in the army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • A Tawhidi 1
 • M.R Dost-Mohammadi 2
1 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
2 Graduated with a PhD in Strategic Defense Sciences from the Higher National Defense University
چکیده [English]

Investing in the field of manpower training is necessary to improve the level of organizational performance, considering the role of the J.A. Army in the defense and preservation of the entity and the territory of the country, training in the individual and unit dimension has been officially implemented years ago, the correct implementation and improving the efficiency of in-service training requires a strategy based on which these trainings are designed and implemented. Therefore, in this article, it was tried to compile and present the strategies of training while serving in the army using the process of scientific research.
The type of applied research and its method is descriptive with a mixed approach, and the research data with inferential and descriptive statistics are entered in SPSS software and analyzed. The method of collecting information was field and library, and it was collected through interviews, questionnaires, documents and documents. Elites and experts who had enough experience in the research topic were selected for the interview.
Using the improved SWOT method, 5 strategies were formulated. The results of the TOPSIS technique show "the development of a comprehensive educational needs assessment system according to the existing threats and with the approach of applying in-service training and creating a platform for the freedom of action of commanders and managers to make the necessary changes in the existing educational programs or to design and implement the program. New in-service training based on the results of the needs assessment and the actual training needs of employees, as well as the development of a comprehensive system for selecting and employing trainers with combat and operational experience in the units to plan and implement in-service training in a practical manner and in accordance with the operational needs The proximity of 0.81269 is the best strategy for training while serving in the army.

کلیدواژه‌ها [English]

 • training
 • in-service training
 • army
 • strategy
 • فهرست منابع:

  الف- منابع فارسی

  • آقا علیخانی، علی‌محمد؛ مروری بر راهبردها، مدل‌ها و تکنیک‌های نیازسنجی آموزشی در سازمان؛ آبان ماه 1396؛ صفحه 72
  • آقا محمدی، داود، یوسف وند، علی؛ عناصر مهم نظام آموزش خلبانی هوانیروز و شاخص‌های مطلوبیت آن‌ها بر اساس کارکرد هوانیروز درصحنه عمل مقابله با تهدیدات ناهمطراز؛ فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی؛ سال پانزده، شمار 67، بهار 1396؛ صفحه 219
  • پارسا معین، کوروش و یزدانی، ملیحه، رابطه بین آموزش حین خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 1398
  • پیری زمانه و همکاران، شناسایی آسیب‌های نظام آموزش مهارتی در ارتش ج.ا ایران، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی،1397
  • تقی پور و همکاران، تأثیر آموزش‌های مهارتی حین خدمت در ارتقاء قابلیت اطمینان در صنایع دانش‌بنیان دریایی با نقش میانجی توانمندسازی منابع انسانی، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، 1396
  • جعفری، م حمد و مؤمنی، قدیر، عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش حین خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی در سال 1394، خراسان شمالی، فصلنامه علمی دانش انتظامی خراسان شمالی،1395
  • حق وردی –مجید- نوری افشار مهریار- کمیجانی علی؛ آموزش‌های ضمن خدمت فرهنگیان: از اثربخشی تا کارآمدی؛ فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال یازدهم شماره 1، بهار 99، پیاپی 41؛ ص 306
  • دانشجویان دوره ۲۸ گروه مطالعاتی شماره ۷؛ ارائه الگوی آموزش مهارت محور در ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ پایان‌نامه گروهی دانشگاه دافوس آجا؛ سال ۱۳۹۷؛ صفحه ۱۱
  • دست‌پر، سیاوش؛ نیازسنجی آموزش مهارت‌های مدیریتی مدیران عالی ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا؛ سال ۱۳۹۳؛ صفحه ۴۸.
  • رستمی، محمود؛ فرهنگ واژه‌های نظامی؛ چاپخانه ارتش، سال 1387؛ ص 39
  • زارع بیدکی، مجید- یوسفی، مسعود – ملاکی­مقدم، حکیمه- رجب پور صنعتی، علی- نظری عالم، علی؛ تأثیر آموزش مبتنی بر کلیپ بر میزان یادگیری و رضایتمندی در درس میکروب‌شناسی دانشجویان بهداشت؛ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند؛ دوره 25، ویژه‌نامه آموزش پزشکی، تابستان 1397؛ ص 39
  • شاه‌محمدی وهابی، نیره و همکاران، ارائه الگوی نظام جامع آموزش‌های حین خدمت پلیس حرفه، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 1398
  • ظریف منش، حسین، باقری هشی، مهدی، حامدی سنجانی، علیرضا، فراترکیب طراحی نظام آموزشی در دانشگاه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، 1400، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 85.
  • عباس زادگان، سیدمحمد-ترک‌زاد، جعفر؛ نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها؛ شرکت سهامی انتشار؛1386؛ صفحه 59
  • فتحی واجارگاه، کورش؛ برنامه‌ریزی آموزش حین خدمت کارکنان؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)؛ شهر قم؛ مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ سال 1398؛ صفحه ۲۱
  • محمدی، زهرا - رزقی شیرسوار، هادی - صادقی ضیایی، محمود - هاشم نیا، شهرام؛ شناسایی مؤلفه‌های آموزش ضمن خدمت و تعیین رابطه آن­ها با بهبود عملکرد کارکنان (مورد: سازمان پزشکی قانونی کشور)؛ فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال دهم شماره 1 بهار 98 پیاپی 37؛ ص 312.
  • موسوی، سید عبدالرحیم، مؤمنی، محمدرضا، عوامل مؤثر بر توانمندسازی آموزشگاه‌های درجه‌داری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه فردی، 1397، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 72.
  • نریمانی، علیرضا، مسعودی ندوشن، عصمت، توانمندی آینده‌پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان و فرآیند آموزش ضمن خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1397، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی.
  • هرناندز، کارلوس- مایر، راشمی؛ ترجمه کیقبادی، مرضیه- بوشهری، علیرضا- وحیدی مطلق، وحید؛ یادگیری برای هزاره نوین-چالش­های آموزش در قرن 21؛ مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی؛1385.