کلیدواژه‌ها = فراترکیب
مقاله پژوهشی: شناسایی ابعاد دانش اندیشه نظامی به روش فراترکیب

دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 115-136

علیرضا حامدی سنجانی؛ علی‌اصغر بیک‌بیلندی