نویسنده = وحید ریاضی
مقاله پژوهشی: طراحی الگوی ارزیابی تحقق سیاست‎های دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 73-94

یعقوب زهدی نسب؛ محمدرضا کمالی؛ وحید ریاضی؛ سعید صادقی