نویسنده = خسرو بوالحسنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روابط فرهنگی‌ اجتماعی جامعه با نیروهای مسلح و تأثیر آن در کارآئی نیروهای مسلح

دوره 14، شماره 65، پاییز 1395، صفحه 89-117

اکبر نوری؛ خسرو بوالحسنی؛ رضا یدالهی