مقاله پژوهشی: الگوی سازمان‌های نظامی آینده با رویکرد دانش‌بنیان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء

چکیده

حرکت به سمت سازمان‌های دانش‌بنیان برای سازمان‌های نظامی ضرورتی است که با توجه به پیچیدگی‌های محیطی عصر جدید می‌بایست بیش‌ازپیش موردتوجه فرماندهان، مدیران و پژوهشگران حوزه نظامی قرار گیرد. ازاین‌رو این تحقیق باهدف طراحی الگوی سازمان‌های نظامی آینده با رویکرد دانش‌بنیان انجام‌شده است. تحقیق حاضر از جهت هدف کاربردی توسعه‌ای است که در ابتدا با مطالعات اکتشافی و مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های سازمان‌های نظامی دانش‌بنیان استخراج و سپس این الگو بر اساس نظرات و دیدگاه‌های فرماندهان عالی­رتبه و خبرگان دانشگاهی ستاد فرماندهی یکی از یگان‌های عمده نظامی موردبررسی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارspss  و smart pls صورت پذیرفته است. الگوی نهایی شامل 4 بعد اصلی ابعاد ساختاری، محتوایی، مدیریت دانش و سرمایه محور و 12 مؤلفه و 52 شاخص می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern of defensive organizations - the future military with the approach of scholars

نویسندگان [English]

  • J Bamdad Sofi 1
  • S.M Khatami Firozabadi 1
  • S.M.T Taqawi Fard 1
  • H Fathabadi 2
1 Associate Professor of Industrial Management, Allameh Tabatabai University
2 Assistant Professor of Industrial Management, Khatam Al-Anbia University of Air Defense
چکیده [English]

Moving towards knowledge organizations for military and defense organizations is a necessity that, given the complexity of the environment of the modern age, should be more of a concern for commanders, managers and researchers in the field of defense and security. Therefore, this research has been conducted with the aim of designing the pattern of future defense-military organizations with a scientist approach. The present research is for the purpose of developmental development. At first, exploration and review of theoretical foundations and research background, the dimensions, components and indicators of military defense organizations of the students were extracted, and then this model was based on the views and views of the high commanders and the experts of the university headquarters of one of the units The major military was investigated. Data analysis is performed using spss and smart pls software. The final model consists of four main dimensions of structural, content, knowledge management and capital-based dimensions, and 12 components and 52 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Organization
  • Military organization
  • Knowledge Societies
  • Knowledge Strategy
فهرست منابع:
الف-  منابع فارسی
-  اصغری، حرمت؛ دانشفرد، کرم­اله؛ میر سپاسی، ناصر (1397)، " تحلیل عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان موردمطالعه شرکت‌های موجود در پارک‌های علم و فناوری تهران"، مدیریت بهره‌وری، دوره 12، شماره 45، صص 30-7
-    اسکیلز، رابرت اچ (1384)، "جنگ آینده"، مترجم حیدری، انتشارات سپاه، تهران
-  الیاسی، مهدی؛ امیری، مقصود؛ طباطبائیان، سیدحبیب­اله؛ خیاطیان، محمدصادق (1394)، "تحلیل محتوای ویژگی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی"، سال 5، شماره 2
-    الوانی، سید مهدی؛ دانایی‌فرد، حسن (1380)، " گفتارهایی در فلسفه تئوری‌های سازمان‌های دولتی"، انتشارات صفار، تهران
-  اللهیاری فرد، نجف؛ عباسی، رسول (1390)، " بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان"، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 29
-  انتظاری،  ع. گ (1385)، " مقایسه فرهنگ دانایی بین موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی؛ دانشکده صداوسیما"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهران
-    تافلر، آلوین (1366)، " موج سوم"، ترجمه شهیندخت خوارزمی، نشر نو، چاپ سوم، تهران
-    تافلر، آلوین (1374)، " جابجایی قدرت"، ترجمه شهیندخت خوارزمی، نشر سیمرغ، چاپ پنجم، تهران
-  خیاطیان، محمدصادق؛ طباطبائیان، سید حبیب اله؛ امیری، مقصود؛ الیاسی، مهدی (1393)، "تحلیلی بر عوامل مؤثر بر رشد و پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران"، فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، دوره 3، شماره 6، صص 74-57
-  حسن‌زاده، محمد؛ تیموری، مهتاب (1394)، " جریان دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و ارائه مدل مفهومی"، فصلنامه مطالعات دانش­شناسی، دوره 1، شماره 2، صص 40-23
-  دانش فرد، کرم­اله (1395)، " تحلیل عوامل مؤثر بر راهبرد استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه الگوی مناسب"، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، دوره 22، شماره 61، صص 53-29
-    داوری، علی؛ رضازاده، علی (1392)، " مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار PLS"، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران
-    درویشی، فرهاد (1380)، " جنگ آینده"، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال هشتم، شماره 29
-    رابینز، استیفن (1376)، " تئوری سازمان: ساختار، طراحی، کاربردها"، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، نشر صفار، تهران
-  رسولی، رضا؛ پاپیان، ناهید (1393)، " طراحی مدل سازمان دانش‌بنیان در رسانه ملی"، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال 21، شماره 2، صص 39-9
-  رسولی، رضا و دیگران (1393)، " مفاهیم مؤثر در دانش‌بنیان شدن رسانه ملی"، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 4، ش 2، صص 98-67
-  سروری­اشلیکی، زهرا (1391)، " ارائه مدلی مفهومی از شرکت‌های دانش‌بنیان"، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، دانشگاه مازندران
-  فخاری، حسین (1393)، " بازخوانی تعریف شرکت‌های دانش‌بنیان شرایط اقتصادی کشور"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال 6، شماره 4، صص 90-69
-    فرهنگی، علی‌اکبر؛ صفر زاده، حسین؛ خادمی، مهدی (1383)، " نظریه‌های ارتباطات سازمانی"، موسسه خدمات فرهنگی رسا
-  کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا (1383)، " استراتژی‌های امنیت ملی آمریکا در قرن 21" ،ترجمه جلال دهشگی، بابک راه چمنی و ابوالقاسم راه چمنی، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، چاپ چهارم، تهران
-  ماه‌پیشانیان، مهسا (1390)، " فضای سایبر و شیوه‌های نوین درگیری ایالات‌متحده با جمهوری اسلامی ایران"، پژوهش فرهنگی، شماره 45، صص 122-95
-    موسوی، سید محمدرضا؛ حیدری، خدیجه؛ قنبری، علی (1392)، " تأثیرتهدیداتامنیتیتروریسمسایبریبرامنیتملیجمهوریاسلامیایرانوراهکارهایمقابلهباآن"، مطالعات بین‌المللی پلیس، شماره 14، صص 117-101
-    منوریان، ع؛ عسکری، ن (1388)، " سازمان در عصر صنعت، اطلاعات و دانایی"، چاپ اول، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران
-    منوریان، عباس (1381)، " طراحی ساختار سازمانی"، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
-  منوریان، عباس؛ عسگری، ناصر (1383)، "  الزامات آموزش کارکنان دانشی در عصر دانایی ‌فرد، مدیریت تحول"، ویژه‌نامه مدیریت منابع انسانی شماره 43
-    منوریان، عباس، عسگری، ناصر (1383)، " خط‌مشی‌گذاری در اقتصادهای دانش‌محور"، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت، تهران
-  منوریان، عباس؛ عسگری، ناصر؛ آشنا، مصطفی (1389)، " ابعادساختاریومحتواییسازمان‌هایدانش‌محور"، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش،تهران، صص 18-1
-  مهدی­نژاد نوری، محمد؛ سعادتی، مجتبی؛ خسروجردی، علی؛ فخری، مجید (1396)، " طراحی الگوی سازمان‌های دفاعی دانش‌بنیان"، فصلنامه مطالعات راهبردی دفاعی، سال 15، شماره 68، صص 92-71
ب-  منابع انگلیسی
-    Bang Martin(2017), Military intelligence analysis: institutional influence, Doctoral dissertation for degree of doctor of military sciences, National defence university, Helsinki.
-    Bontis, N. & Fitz-enz, J. (2002). Intellectual capital ROI: A causal map of human capital.
-    Burgess, K. Singh, P. J. & Koroglu, R. (2006). "Supply chain management: a structured literature review and implications for future research". International Journal of Operations & Production Management, 26(7), 703-7
-    Commission on enhancing national cybersecurity.(2016), Report On Securing And Growing The Digital Economy, available at: www.nist.gov
-    Dunkerley; Kimberley D & Tejay;Gurvirender )2011), Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences
-    Elkjare B. "The school as community of engaged learners"; Palo Alto, CA: LRI, Working Paper, 2009.
-    Elkjare B. "The school as community of engaged learners"; Palo Alto, CA:LRI, Working Paper, 2009
-    Hatch, M.J, 1999, Organizational Structure", Organization Studies, 20, 1, 75-100
-    Liebowitz J. "Building organizational intelligence: A knowledge management primer"; CRC Press, Boca Raton FL, 2001.
-    Lave J. Wegner E. "Situated learning"; Cambridge University Press, Cambridge, and Ma, 1991
-    Miles, R. E. Snow, C. C. Meyer, A. D. & Coleman, H. J. (1978). "Organizational strategy, structure, and process". Academy of management review, 3(3), 546 Bates. Walter (2005),Knowledge Management and Management Learning, Extending the horizons of Knowledge-Based Management, Springer‟s Integrated
-    Mossalanejad; Abbas (2018), The Middle East Security and Donald Trump’s Grand
-    National defense strategy of the United States of America(2018), available at: www.secretsevice.gov
-    Nonaka, I, 1991, "The Knowledge – Creating Company", Harvard Business Review, 96-104.
-    Nonaka, I. Takeuchi, H. (1995), Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press
-    Russ, M. & Jones, J. K. (2005). A typology of knowledge management strategies for hospital preparedness: What lessons can be learned?
-    Wang Catherine L. Ahmed Perveiz K. "Structure & structural dimensions for knowledge-based organizations, measuring business excellence"; Vol. 17, issue 1:12, 2003
-    Zack Mishaeil H. "Developing a knowledge strategy"; California Management Review, Vol. 41, No.3, 1999
-    Zack Mishaeil H. "Developing a knowledge strategy"; California Management Review, Vol. 41, No.3, 1999.
-    Zack, M, Knowledge and strategy. Institute for knowledge Management, Williamsburg, V A.1999 series in information systems.
ج- سایت
بیانات مقام معظم رهبری در دسترس در:                                     www. Leader.ir-