مقاله پژوهشی: تأثیر قابلیت های پویای دوسوتوان بر تجاری سازی در سازمانی دفاعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 استاد مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

4 استاد مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

دو سو توانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهره‌برداری هم‌زمان اطلاق می‏شود. اکتشاف شامل جستجو، تمایز، نوآوری‏های بنیادین و توسعه صلاحیت‏های جدید است و بهره‏برداری شامل اصلاح، کارایی، نوآور‏های (بهبود) تدریجی و به‌کارگیری توانایی‏های فعلی سازمان می‏باشد. برای دستیابی به دو سو توانی به قابلیت‏های خاصی نیاز است. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد قابلیت‏های پویای دوسوتوان در سازمانی دفاعی- صنعتی بود. روش این تحقیق، روشی ترکیبی (کمی و کیفی) بود. به لحاظ هدف در فاز اول؛ به دنبال شناسایی قابلیت‏های پویای دوسوتوان، پژوهش اکتشافی بود و در فاز دوم برای تأیید مدل رویکرد توصیفی- تبیینی دنبال شد. به لحاظ کاربرد، این پژوهش هم توسعه‏ای و هم کاربردی بود. به لحاظ زمان، این پژوهش یک مطالعه موردی و فن گردآوری داده‏ها، پیمایشی بود. ابتدا از گروه کانونی استفاده شد و بر مبنای نتایج آن، پرسشنامه‏ای محقق ساخته تهیه و در نمونه‏ای به حجم 98، در سازمان موردمطالعه توزیع شد. گویه‏های استخراجی از ادبیات موضوعی و جلسات گروه کانونی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (روش کمترین مربعات جزئی-PLS) و در قالب دو سازه اصلی نوزایی و باز تکرار راهبردی، موردبررسی قرار گرفت. بر مبنای نتایج تحقیق، مؤلفه‌های ادراک، تصمیم‏گیری و مدیریت تغییرات در هر دو بال دوسوتوانی (اکتشاف و بهره‏برداری) نقش داشته و به نوزایی و باز تکرار راهبردی در سطح سازمان موردمطالعه کمک می‏نمایند. نوزایی و باز تکرار بر ایجاد قابلیت‏های پویای دوسوتوان اثرگذارند. درنهایت قابلیت‏های پویای دوسوتوان بر توانمندی تجاری‏سازی سازمان موردمطالعه تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:

الف- منابع فارسی

-      آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول (1395)،" مدل‌سازی معادلات ساختاری - کمترین مربعات جزئی"، (هیر، جوزف؛ هالت، توماس؛ رینگل، کریستین) انتشارات نگاه دانش، تهران

-      منطقی، منوچهر؛ نقی­زاده، محمد؛ صفردوست، عاطیه؛ محمد روضه­سرا، مریم (1394)، " تحلیل نقش دوسوتوانی سازمان در ایجاد رشد و موفقیت شرکت­های زایشی"، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره پاییز و زمستان، صص 29-17

-      یدالهی، جهانگیر؛ زارع، هادی؛ حجازی، سیدرضا (1391)، " شناسایی مؤلفه‌های دوسوتوانی مؤثر بر عملکرد تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی"، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش، شماره 63، صص 90-69

ب- منابع انگلیسی

- Argyris, C., & Schon, D. (1978). Organizational learning: A theory of action approach. Reading, MA: Addision Wesley.

- Benner, M. J., Tushman, M. L. (2003). Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited. Academy of Management Review, 28(2), 238-256.

- Brown, S., & Eisenhardt, K. (1998). Competing on the edge: Strategy as structured chaos. Harvard Business Press.

- Chirico, F., & Salvato, C. (2008). Knowledge integration and dynamic organizational adaptation. Family Business Review, 21(2), 169-181.

- Dyer, W. (1994). Potential Contributions of Organizational Behavior to the Study of Family‐Owned Businesses. Family Business Review, 7(2), 109-131.

- Farjoun, M. (2010). Beyond dualism: Stability and change as a duality. Academy of Management Review, 35(2), 202-225.

- Gilbert, C. (2005). Unbundling the structure of inertia: Resource versus routine rigidity. Academy of Management Journal, 48(5), 741-763.

- Hill, S., & Birkinshaw, J. (2006). Ambidexterity in corporate venturing: Simultaneously using existing and building new capabilities. In Academy of Management Proceedings, 1, 1-6.

- Judge W. Q, Blocker C. P., (2008),"Organizational capacity for change and strategic ambidexterity", European Journal of Marketing, 42 (9/10), 915 - 926

- Kammerlander, N. (2012). Organizational adaptation to discontinuous technological change. Doctoral Dissertation. Springer Gabler.

- König, A., Kammerlander, N., & Enders, A. (2013). The Family Innovator’s Dilemma: How Family Influence Affects the Adoption of Discontinuous Technologies by Incumbent Firms. Academy of Management Review, 38(3), 418-441.

- Lavie, D., Stettner, U., Tushman, M. L. (2010). Exploration and exploitation within and across organizations. The Academy of Management Annals, 4(1), 109-155.

- Levinthal, D. (1997). Adaptation on rugged landscapes. Management Science, 43, 934-950.

- Levinthal, D., March, J. (1993). The myopia of learning. Strategic management journal, 14(S2), 95-112.

- March, J. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2(1), 71-87.

- McKee, D. (1992). An organizational learning approach to product innovation. Journal of Product Innovation Management, 9(3), 232-245.

- Morgan, D.L. and Kreuger, R.A. (1993). 'When to use focus groups and why' in Morgan D.L. (Ed) Successful Focus Groups. London

- O’Reilly,C. & Tushman,M.(2008). Ambidexterity as a dynamic capability. Research in Organizational Behavior, 28, 185-206.

- Patel, P., & Fiet, J. (2010). Enhancing the internal validity of entrepreneurship experiments by assessing treatment effects at multiple levels across multiple trials. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(1), 127-140.

- Raisch, S., Birkinshaw, J.(2008). Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators. Journal of Management, 34(3), 375-409.

- Reeves. M., Hannaes. K., Sinha.j(2015), Your Strategy Need A Strategy, Harvard Business Review Press.

- Senge, P. (1990). The fifth discipline: The art and science of the learning organization. New York: Currency Doubleday.

- Sharma, P., & Salvato, C. (2011). Commentary: Exploiting and exploring new opportunities over life cycle stages of family firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(6), 1199-1205.

- Tagarro.D.O, (2015), Strategic Ambidexterity, Thesis Doctoral, Sansebastian-Donistia University.

- Teece, D. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of enterprise performance. Strategic management journal, 28(13), 1319-1350.

-  Tushman, M. L., O‘Reilly, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. California Management Review, 38(4), 8-30.