مقاله پژوهشی: بررسی تأثیر عملکرد صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فناوری‌های دفاعی بر چابکی سازمان‌های تحقیقاتی وزارت دفاع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت راهبردی دانش عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چابکی شامل مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و شایستگی‌ها است که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب‌وکار می‌شود. چابکی تأثیر غیرقابل‌انکاری در موفقیت سازمان‌ها در عصر کنونی ایفا می‌کند. در چنین شرایطی لزوم توجه ویژه به ارتقا چابکی در سازمان‌های تحقیقاتی وزارت دفاع که مسئولیت هدایت و راهبری، آموزش، تحقیق و توسعه صنعت دفاعی کشور را عهده‌دار می‌باشند، بیش‌ازپیش مورد اهمیت قرار می‌گیرد. در این تحقیق ابعادی نظیر ابعاد مالی، غیرمالی و حمایتی نهادهایی موردتوجه قرارگرفته است که می‌تواند بر چابکی این سازمان‌ها تأثیر قابل‌توجهی بگذارد؛ بنابراین اذعان می‌شود که بهبود و ارتقای عملکرد این نهاد، به چابک‌تر شدن سازمان‌های تحقیقاتی وزارت دفاع دست‌یافته می‌شود.
پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر عملکرد صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فناوری‌های دفاعی بر چابکی سازمان‌های تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام‌شده است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان سازمان‌های تحقیقاتی وزارت دفاع می‌باشد. در مراحل نخست تحقیق، به شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های چابکی در سازمان‌های تحقیقاتی ودجا پرداخته شد. در ادامه به‌منظور پاسخگویی به سؤالات پژوهش و آزمون فرضیه‌های تحقیق، جهت گردآوری داده‌های موردنیاز از ابزار پرسشنامه کمک گرفته شد و بررسی‌های روایی و پایایی آن صورت پذیرفت. به‌منظور شناسایی ساختار زیربنایی و عوامل مکنون و همچنین آزمون مدل اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق و بررسی انطباق بین سازه نظری و سازه تجربی، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده‌شده است. تحلیل اطلاعات با استفاده از روش‌های آمار استنباطی و توسط نرم‌افزارهای SPSS22و AMOS صورت پذیرفت. یافته‌های حاصل از پژوهش بیانگر تأثیر معنی‌دار عملکرد صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فناوری‌های دفاعی بر چابکی سازمان‌های تحقیقاتی وزارت دفاع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:

- منابع فارسی

-  آقایی، میلاد؛ آقایی، رضا (1393)، "ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی"، فصلنامه رشد فناوری، سال دهم، شماره 39، صص 43 – 37

-  بندریان، رضا (1395)، "ارائه مدل مفهومی چابکی استراتژیک در سازمان پژوهش و فناوری"، فصلنامه رشد فناوری، سال دوازدهم، شماره 46، صص 14 - 9

-  عباسپور، عباس؛ آقازاده، احمد، باقری؛ کراچی، امین (1391)، "طراحی الگوی مطلوب دستیابی به‌چابکی در دانشگاه‌ها"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت، سال 22، شماره 69، صص 217 - 171

-  جعفرنژاد، احمد؛ شهابی، بهنام (1389)، "مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک"، نشر مهربان، چاپ دوم، تهران

-  زنجیرچی، سیدمحمود؛ نجاتیان­قاسمیه، مجید؛ طاهری­دمنه، محسن (1390)، "ارتقای چابکی سازمانی با رویکرد توسعه عملکرد کیفیت فازی"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 21، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 106 - 85

-  خسروی­پور، الهام؛ امیرنژاد، قنبر (1393)، "بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی استان خوزستان"، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 8، شماره 4، صص 66 - 47

-  ابراهیمی­رهبر، فرهاد؛ فدایی، مهدی (1394)، "بررسی تأثیر چابکی سازمان بر عملکرد مالی سازمانی موردمطالعه: شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدکننده مواد غذایی در استان گیلان"، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی

-  آراسته، حمیدرضا؛ حسین‌پور، رضا (1389)، "تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی"فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال 1، شماره 4، صص 136 - 115

-  آراسته، حمیدرضا؛ حسین‌پور، رضا (1389)، "بررسی و انتخاب الگوی پایه ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 57، صص 83 - 65

-  حاجیان، امیر؛ احمدوند، علی‌محمد (1392). "مدل ارزیابی عملکرد سازمان‌های تحقیقات غیر صنعتی"، دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال پنجم، شماره 2، صص 105 - 81

-  شمس­لیالستانی، میرفیض؛ راجی، معصومه؛ خواجه‌پور، محمود (1392)، "ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC وAHP"، نشریه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، دوره 5، شماره 1، صص 100 - 81

-  نیک پور، امین؛ سلاجقه، سنجر (1391)، "بررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان"، مدیریت بهره‌وری (فراسوی مدیریت)، 54-39

-  سلحشور، لیلا (1392)، "ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی واحدهای تولید بر اساس شاخص‌های BSC با استفاده از ARGUS و ARAS خاکستری"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران

ب – منابع انگلیسی

-  Bottani, E. (2009).A Fuzzy QFD Approach to Achieve Agility. International Journal of Production Economics.119, 380-391.

-  Bottani, E. (2010). Profile and Enablers of Agile Companies: An Empirical Investigation. International Journal of Production Economics, 125, 251-261.

-  Dove. (1999). Knowledge management, response ability, and the agile enterprise. Knowledge Management, 18-35.

-  Goldman, S. L. Nagel, R. N. & Preiss, K. (1995). Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer.New York: Van Nostrand Reinhold.

-  Gunasekaran, A. (1998). Agile manufacturing: enablers and an implementation framework, International Journal of Production Research, 36(5), 1223–1247.

-  Gunasekaran, A. Yusuf, Y.Y. (2002), agile manufacturing: a taxonomy of strategic and technological imperatives, International Journal of Production Research, 40(6), 1357-1385.

-  Cronbach, L. J. (1951), Coefficient alpha and the internal structure of test, Psychometricka; Volume: 16 Issue: 3 pp: 297-334.

-  Stephen Denning, (2015),"How to make the whole organization Agile", Strategy & Leadership, Vol. 43 Iss 6 pp. 10 – 17

-  Kidd, P.T. (1994). A 21st century paradigm in Agile Manufacturing: Forging New Frontiers. Wokingham: Addison-Wesley.

Cegarra-Navarro, Juan-Gabriel. Pedro Soto-Acosta, Anthony K.P. Wensley. (2016). Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agility. Journal of Business Research, 69(5), 1544–1549.

-  Lin, C.T. Chiu, H. Chu, P.Y. (2006), Agility index in the supply chain, International Journal of Production Economics, 100(2), 285-299.

-  Preiss, K. Goldman, S.L. and Nagel, R.N. (1996). Co-operating to compete: Building Agile Business Relationship. Van Nostrand, Reinhold, USA.

-  ALHADID. ANAS Y. (2016). The Effect of Organization Agility on Organization Performance. International Review of Management and Business Research. 5(1), 273-278.

-  Ramesh, G. & Devadasan, S. R. (2007). Literature review on the agile manufacturing criteria. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 18, 182-201.

-  Juan-G, N. Acosta, P. Anthony K.P. (2015). Structured knowledge processes and firm performance: The role of organiztion agility. Journal of Business Research 69 (2016) 1544–1549.

-  Sharifi, H. Zhang, Z. (2001), Agile manufacturing in practice: application of a methodology, International Journal of Operations and Production Management, 21(5-6), 772–794.

-  Sherehiy, B. Karwowski, W. & Layer, J. K. (2007). A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes. International Journal of Industrial Ergonomics, 37, 445–460.

-  Yusuf, Y.Y. Sarhadi, M. Gunasekaran, A. (1999), agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes, International Journal of Production Economics, 62, 33–43.

-  Yusuf,Y.Y.Ren,J.Gunasekaran,A.) 2000(.Anintegratedframeworkforagility-baseddecisionmakingsystem.In:ProceedingsoftheThirdInternationalConferenceIntelligentManufacturingProcessesandSystem,MIT,Cambridge.