مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه دفاع ملی

4 استادیار مخابرات دانشگاه مالک اشتر

چکیده

علم و فناوری باید در بستری از خلاقیت و با راه‌کارهای عملیاتی به مرحله عمل برسند و در این راه سیاست‌گذاری‌های کلان علمی و فناورانه بایستی موردتوجه بیشتر قرار گیرند. در حوزه دفاعی نوآوری فناورانه درصورتی‌که نظام‌مند، در قالب یک الگو، سریع و فراگیر باشد، می­تواند به‌صورت تکرارپذیر پاسخگوی نیازمندی‌های عملیاتی با در نظر گرفتن الزامات جنگ ترکیبی باشد و اثربخشی بالایی را هم همراه خواهد داشت. با توجه به تجربیات دهه گذشته در جنگ ترکیبی، فضای تعیین‌کننده در نبرد زمینی اتفاق می‌افتد. هدف این پژوهش ارائه الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی می­باشد. جامعه ­آماری پژوهش حاضر، پژوهشگران، اساتید، متخصصان و صاحب‌نظران فناوری نظامی با اولویت نبرد زمینی بودند که تعداد 100 نفر از آن‌ها شناسایی و80 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج نشان داد که سیاست‌گذاری‌های ابلاغی دفاعی، ظرفیت نوآوری، بعد عملیاتی نوآوری، دانش- تاکتیک‌ها و نظریه‌های دفاعی از پیش‌نیازهای اصلی و خلاقیت، نوآوری، حس سازی، طراحی، فناوری و مرزشکنی دانش، سازمان نوآور نظامی و جنگ ترکیبی از مهم‌ترین ابعاد و متغیرهای اصلی الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی هستند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:

- " بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) "

الف - منابع فارسی:

- کتب:

-  اسماعیلی، محسن؛ بالی، حمید (1394)،" الگوی راهبردی تأمین امنیت ملی در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه آفاق امنیت، سال هشتم، شماره بیست و هفتم، تهران

-  جولانی، محمد؛ فولادی، قاسم (1396)، " جنگ‌های ترکیبی مروری بر ادبیات"، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران

-  حبیبی، نیک بخش (1392)، " ماهیت شناسی جنگ در فضای عدم تقارن"، مرکز انتشارات راهبردی، تهران

-  حقیقی، محمدعلی (1386)، " تکنولوژی و مهندسی فکر"، نشر فراروان، تهران

-  خادم الرضا، علی (1396)، " تعریف استراتژی، جعبه‌ابزار کارآفرینی"، دیباگران، تهران

-  خلیل، طارق (1385)، " مدیریت تکنولوژی"، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران

-  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1391). " روش‌های تحقیق در علوم رفتاری"، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات آگاه.

-  شلینگ، ام (1387)، " مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک"، ترجمه محمد اعرابی و محمدتقی زاده مطلق، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران

-  قربانی، سعید (1392)، " علم و فناوری دفاعی در اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای (مد ظله­العالی) "، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

-  گروه مطالعاتی دانشگاه عالی دفاع ملی (1387)، " اصول و الزامات مرزشکنی دانش"، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران

-  ماندل، رابرت (1377)، " چهره متغیر امنیت ملی"، پژوهشکده مطالعات راهبردی غیرانتفاعی، تهران

-  نظری زاده، فرهاد (1382)، " ارائه الگویی برای ارزیابی عملکرد نوآوری و به‌کارگیری آن در یک صنعت دفاعی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

- نظری زاده، فرهاد (1391)، "مدل‌ها و عوامل موفقیت نوآوری"، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران

- نظری زاده، فرهاد؛ فولادی، قاسم؛ کریمی فرد، مجید(1395)، " نظام نوآوری دفاعی ودجا"، مؤسسه آموزشی دفاعی صنایع دفاعی

- مقاله‌ها:

1) میربلوک، علیرضا؛ صفری الموتی، فاطمه (بهار 1387)، " فرآیند ایده تا بازار"، فصل‌نامه مدیریت و منابع انسانی در مدیریت، سال دوم، تهران

2) متوسلی، محمود؛ میگون پوری، محمدرضا؛ میگون پوری، الهه (بهار 1392)، " شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند شکل‌گیری سیستم نوآوری فناورانه کشور"، فصلنامه مدیریت و توسعه، دوره 26، تهران

ب - منابع انگلیسی:

-    Brown-Tim, (2008). Design Thinking, Harvard Business Review

-    Gioia,D.A,&Chittipetti,K.(1991)Sensemaking and sensegiving in strategic Analesis change initiation.Srategic management Journal,1991:443-448

-    Millis-Mar G (2006).Assessing Potential Propulsion Breakthroughs.The New York Academy of sciences.

ج -سایت‌ها:

-    https://Khamenei.ir

-    https://fa.wikipedia