مقاله پژوهشی: شناخت مهم‌ترین الزامات افزایش بازدارندگی با استفاده از مدیریت ترانزیت انرژی فسیلی در یک منطقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

بازدارندگی ازجمله روش‌هایی می­باشد که برای مقابله با تهدیدات در دهه‌های اخیر موردتوجه استراتژیست­ها قرارگرفته است. این رویکرد متکی بر استفاده از عوامل قدرت ملی به‌منظور ترساندن دشمن از پیامدهای سخت اعمال خود است. در عصر حاضر عوامل قدرت ملی بسیار وسیع‌تر از زمان‌های قبل شناسایی‌شده و نقش آنان در مقابله با تهدیدات تبیین شده است. در میان عوامل قدرت ملی، انرژی‌های فسیلی نفت و گاز نقش تعیین‌کننده‌‌ای دارند. نکته قابل‌توجه در این خصوص، عدم انطباق مناطق تولید با مناطق مصرف این نوع انرژی است که به دلیل اهمیت بالای انرژی فسیلی به ترانزیت آن ارزش راهبردی می‌دهد. هدف این تحقیق، شناسایی مهم‌ترین الزامات افزایش بازدارندگی با استفاده از مدیریت ترانزیت انرژی فسیلی در یک منطقه است. در این تحقیق، ابتدا مؤلفه‌های بازدارندگی از نظریه‌های مختلف استخراج گردیده و سپس مؤلفه‌های مزبور به حوزه مدیریت ترانزیت انرژی فسیلی انتقال‌یافته است. در تحقیق میدانی با مراجعه به خبرگان و نظرخواهی از آنان و استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی فرضیه‌ موردنظر، بررسی‌ و درنهایت به تأیید رسیده و مهم­ترین الزامات افزایش بازدارندگی با استفاده از مدیریت ترانزیت انرژی فسیلی در یک منطقه استخراج و معرفی گردیدند.

کلیدواژه‌ها