مقاله پژوهشی:راهبردهای کسب قدرت برتر اقتصاد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تعمق و تأمل در وضعیت چالش‌زای کنونی جهان و منطقه، مؤید این حقیقت انکارناپذیر است که جمهوری اسلامی ایران باید با اتخاذ تدابیر مناسب در راستای کسب قدرت برتر دفاعی در منطقه جنوب غرب آسیا گام بردارد. این مقاله از نوع کاربردی‌ توسعه‌ای می‌باشد که با روش تحقیق موردی‌ زمینه‌ای و با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) تهیه‌شده است. جامعه نمونه این پژوهش تعداد 10 نفر از خبرگان حوزه اقتصاد دفاعی هستند که به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده‌اند. در این مقاله؛ روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و میدانی است و ابزار اندازه‌گیری آن‌ها سؤالات مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های این پژوهش با دو روش توصیفی و استنباطی (استفاده از تکنیک تدوین راهبرد Swot بهبودیافته) و رتبه دهی فریدمن (برای اولویت‌بندی راهبردها) انجام‌گرفته است. نتایج این تحقیق ارائه 6 راهبرد به شرح و ترتیب اولویت زیر است:
(1) پایان دادن به مالکیت انحصاری دولت بر صنایع بزرگ و سرمایه‌بر دفاعی با رعایت دقیق اصول اقتصاد رقابتی در عرصه ارتقاء سطوح کیفی و کمی تولیدات صنایع دفاعی کشور و فروش تولیدات نظامی جمهوری اسلامی ایران به همسایگان و دیگر ممالک باهدف افزایش درآمدهای ملی و سرانه (2) استفاده از مدیران راهبردی متخصص جهت اعمال تخصص در سیاست‌گذاری (3) کاهش سطح اتکا اقتصاد دفاعی به درآمد نفتی با استفاده از ترویج اقتصاد مقاومتی در حوزه تولیدات صنایع دفاعی (4) حمایت از مبتکران، نوآوران و مدیران متخصص با واگذاری بودجه مناسب به حوزه‌های امور دفاعی و باهدف تقویت صنایعِ پایه‌ی‌ اثرگذار نظامی و افزایش تولید ناخالص ملی در عرصه امور دفاعی (5) استفاده صحیح از منابع مالی کشور در راستای دومنظوره نمودن صنایع نظامی و غیرنظامی و مقابله با انحصارگری در حوزه تولیدات دفاعی باهدف نیل به خودکفایی درزمینه تولید فناوری‌های نظامی و افزایش رشد اقتصاد دفاعی (6) تقویت و حفظ ذخایر راهبردی نرم، سخت و هوشمند دفاعی با ایجاد ثبات درروند تولیدات دفاعی کشور و خودکفایی در زمینه‌های مواد غذایی، دارویی، انرژی و فناوری‌های نظامی باهدف ارتقاء موقعیت اقتصاد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای هدف.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for acquiring the highest power of the Islamic Republic of Iran's Defense Forces in the South West Asia region

نویسندگان [English]

  • kh Bolhassani 1
  • S Kiani 2
  • B Karami Dostashah 2
1 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
2 Graduate of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University
چکیده [English]

Meditating and reflecting on the current challenging situation of the world and the region, it is undeniable that the Islamic Republic of Iran should take appropriate measures to gain superior defense power in the South West Asia region. This article is a developmental application which has been prepared by the field case study and mixed approach (quantitative and qualitative).
 The sample population of this study is 10 experts in the field of defense economics that have been selected purposefully. In this paper, the method of collecting data is library and field, and their measurement tools are interview questions and questionnaires. Analyzing the data of this research with descriptive and inferential methods using the Swot Strategy Compilation Technique and Friedman Ranking (to prioritize strategies) has been done. The results of this research presented 6 strategies to the following priority order: (1) ending the government's exclusive ownership of large industries and defense capital with strict observance of the principles of competitive economy in terms of improving the quality and quantity of defense industry's products and selling Iranian military products to its neighbors and other countries with the aim of increasing national revenues and Per capita (2) the use of specialized strategic managers to apply expertise in policy-making (3) reducing the level of reliance on defense economics to oil revenues through the promotion of a resilient economy in the field of defense industries (4) supporting innovators, innovators and managers with appropriate budget allocations To defense spheres with the aim of strengthening the military-influenced basic industries and increasing Gross National Defense in defense (5) the proper use of the country's funds for dual use of military and civilian industries and the fight against monopoly in the field of defense production with the goal of self-sufficiency in the production of military technology and the growth of the defense economy; (6) the strengthening and preservation of soft strategic stocks, Hard and smart defense by stabilizing the country's defense production and self-sufficiency in the fields of food, medicine, energy and military technology with the aim of improving the position of the Islamic Republic of Iran's defense economy among target countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Power of Defense Economics
  • Southwest Asia
  • and Sustainable Development Document 1404
فهرست منابع :
- قرآن کریم
- امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه)، صحیفه نور؛ جلد 21
- امام خامنه­ای (مدظله­العالی)، مجموعه بیانات
- سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران
- گزارش تحلیلی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سال 1392
الف-منابع فارسی:
- بوزان، باری (1378)، "مردم، دولت­ها و هراس"، تهران: مرکز مطالعات راهبردی
- تهامی، سید مجتبی (1388)، "امنیت ملی دکترین سیاست‌های دفاعی و امنیتی"، ج 1، تهران، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
- حسن بیگی،ابراهیم (1390)، "مدیریت راهبردی"، تهران، سمت
- خادمی، سیدموسی(1390)، "تهدیدات اقتصاد ملّی"، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملّی
- دانش آشتیانی، محمدباقر (1388)، "الگوی طرح‌ریزی راهبرد دفاعی- امنیتی"، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی
- لوکس، استیون (1370)، "قدرت فراانسانی یا شرشیطانی، ترجمه فرهنگ رجایی"، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
- ماندل، رابرت (1377)، "چهره متغیر امنیت ملی، پژوهشکده مطالعات راهبردی"، چاپ دوم
- منصوری لاریجانی، اسماعیل (1377)، "سیری در اندیشه دفاعی امام خمینی"، تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
- نوروزی، محمدتقی (1385)، "فرهنگ دفاعی-امنیتی"، تهران، انتشارات سنا
- نفزایگر،ای. وین (1389)،"توسعه اقتصادی"، ترجمه محمدرضا من جذب، تهران، نشر آسیم
ب- مقالات و رساله­ها:
- رشید علینور غلامعلی و همکاران، رساله گروه مطالعاتی دوره هفتم سیاست دفاعی و بیست و یکم  دفاع ملی: "تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده"، دانشگاه عالی دفاعی ملی، 1394
- پورشاسب، عبدالعلی ،(1386)، "دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران"، دانشگاه عالی دفاع ملی،
- محمدی ، حسین ،(پائیز 1387) ،"قدرت نظامی و مؤلفه‌های آن"، دانشگاه عالی دفاع ملی، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره­31
پ- منابع انگلیسی:
- Chipman, Jahn (2013), The Military Balance, London