مقاله پژوهشی: تعیین و الویت بندی عوامل مؤثر در شکل‌گیری و فعالیت تروریسم تکفیری در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

طی سال‌های اخیر، تروریسم تکفیری و حامیان آن‌ها، توانسته‌اند ضمن جذب نیرو، انجام عملیات تروریستی و اعزام ده‌ها گروه تروریستی به داخل کشور هزینه‌های مادی، سیاسی و امنیتی قابل‌توجهی را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل نمایند. این اقدامات به‌واسطه وجود بسترها و عوامل داخلی (آسیب‌ها) و فراملی (تهدیدات) شکل‌گرفته است.
محقق در این پژوهش در تلاش بوده است تا با رویکرد پیشگیرانه و آسیب شناسانه و با تعیین عوامل و معرفی بسترهای فعالیت و شکل‌گیری این نوع تروریسم، به کاهش مخاطرات و هزینه‌های مقابله با تروریسم تکفیری کمک نماید.
جامعه آماری تحقیق شامل 70 نفر از مدیران، صاحب‌نظران سطوح امنیتی و صاحب‌نظران حوزه جریانات سلفی تکفیری است و به دلیل محدود بودن حجم جامعه آماری و جامعه نمونه، انتخاب نمونه به‌روش گلوله برفی به تعداد 30 نفر انجام‌شده است
 این تحقیق؛ از نوع کاربردی بوده و روش مورداستفاده در پژوهش توصیفی، پیمایشی است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و برای رتبه‌بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد.
طبق نتایج به‌دست‌آمده؛ 41 عامل مؤثر در شکل‌گیری و فعالیت تروریسم تکفیری در ج.ا.ا شناسایی شدند که طبق جدول مربوطه بر اساس میزان اهمیت اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Formation and Activities of Takfiri Terrorism in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • S.j Amini 1
  • M.r asghari harandi 2
1 Assistant Professor of Government Management, National Defense University
2 PhD student at the National Defense and Strategic Research Institute
چکیده [English]

In recent years, Takfiri terrorism and their supporters have been able to While recruiting forces, carrying out terrorist operations and sending dozens of terrorist groups into Iran, Impose a lot of material, political and security costs on the Islamic Republic of Iran. These actions have been shaped by the presence of internal factors, (weaknesses) and transnational factors (threats).
In this research, the researcher has been trying, by preventive and pathological approach and determine the factors and bases of activity and the formation of this type of terrorism, to helps reduce the risks and costs of tackling Takfiri terrorism.
The statistical population of the study consisted of 70 managers, experts in security levels and the Takfiri Salafist scope Because of the limited size of the statistical society and the sample population, sample selection has been carried out on 30 people using snowball techniques...
This research is an applied one and the method used in descriptive research is survey. Descriptive statistics were used to analyze the data and Friedman test was used to rank the factors.
According to the results, 41 factors influencing the formation and activity of Takfiri terrorism in the iran were identified and ranked according to the importance of the priority according to the table.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Takfiri terrorism
  • formation factors
  • Islamic Republic of Iran
فهرست منابع:
-      امام خامنه‌ای، (4/9/ ۱۳۹۳)، "سخنرانی در دیدار شرکت‌کنندگان در «کنگره‌ى جهانى‌ جریان‌های افراطى و تکفیرى »"
الف- منابع فارسی
-      ایزدی، حسن، دبیری علی‌اکبر، (1391)، "ارزیابی جغرافیای تروریسم در جنوب شرق کشور،  فصلنامه ژئوپلیتیک"، سال 9 شماره اول، بهار 92
-      بقالی، هاوژین و اعظم آزاده، منصوره (1391)، "تحلیل جامعه‌شناختی سلفی‌گری به‌مثابه یکی از منابع هویت‌ساز در کردستان ایران"، تهران، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره ششم، شماره 2،
-      حیدری، مسعود و دیگران، (1393)، "سابقه گروهک‌ها در سیستان و بلوچستان"، ماهنامه مطالعات بین‌المللی تروریسم، شماره یازدهم، تهران، بنیاد هابیلیان
-      صابر فرد، علیرضا، جعفری، سید اصغر (1394)، "تحلیلسناریویتأثیراتآیندهفعالیتجریان‌هایتکفیریمدرن برمحیطامنیتیجمهوریاسلامیایران"، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (ع) سال سوم، شماره‌ی 13
-      فاطمی نژاد، مجید، (1393)، "تکفیر از دیدگاه سید قطب‏، مجموعه مقالات کنگره جهانى جریان‌های افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام"، ج‏5،
-      گوهری مقدم، ابوذر، (1390)، "جهانی‌شدن و تروریسم جدید: ارائه مدلی مفهومی، دانش سیاسی"، سال هفتم، شماره اول بهار و تابستان، تهران، دانشگاه امام صادق (ع) .
-      نباتیان، محمد اسماعیل (1393)، "مجموعه مقالات کنگره جهانى جریان‌های افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام"، ج‏2، قم
ب - مصاحبه‌ها
-      مصاحبه توسط محقق با آقای حجتی (9/4/1394)، کارشناس ارشد تروریسم تکفیری
-      مصاحبه توسط محقق  با آقای حیدری (15/4/1394)، کارشناس ارشد سلفیت
-       مصاحبه توسط محقق  با آقای موسوی،(8/4/1394) کارشناس ارشد تروریسم تکفیری
ج- سایت‌ها:
-        بنیاد هابیلیان، (1391) ماهنامه مطالعات بین‌المللی تروریسم، گروهک تروریستی جماعت توحید و جهاد– قابل‌دسترسی در:http://www.habilian.ir
-        هوشمند، مختار (1393)، بنیادهای فکری داعش در میان جوانان کُرد، قابل‌دسترسی در: http://www.kurdpa.net